Avloppsreningsverk, studiebesök på Simsholmen

Här hittar du information om hur avloppsrening fungerar och om Simsholmens avloppsreningsverk, som är det största i Jönköpings kommun.

Avloppsreningsanläggningar

Avloppsvatten måste renas innan det kan släppas ut i naturen.  Avloppsvattnet renas i något av kommunens 19 avloppsreningsverk eller i de enskilda avloppsanläggningar som finns på landet där ofta kommunalt avlopp saknas.

Vad händer på avloppsreningsverket?

Avloppsreningsverken är byggda för att rena bort synliga föroreningar, näringsämnen och organiskt material. Näringsämnen renas bort eftersom de annars bidrar till övergödning. Organiskt material renas bort eftersom det annars medför syrebrist i vattendragen.

I reningsprocessen produceras också näringsrikt slam som vi vill återföra till jordbruket för att därmed sluta kretsloppet. För att slammet ska hålla god kvalitet behöver vi din hjälp:

Avloppsvattnet som leds till Simsholmens avloppsreningsverk renas mekaniskt, kemiskt och biologiskt. Det renade avloppsvattnet släpps ut i Munksjön. I reningsprocessen bildas slam som rötas och biogas kan produceras. För att säkerställa god kvalitet på slammet är slamproduktionen certifierat enligt Svenskt vattens certifieringssystem REVAQ.

Simsholmen tar emot cirka 25 000 kubikmeter avloppsvatten varje dygn från cirka 70 000 personer samt verksamheter.

Studiebesök för skolor och föreningar

Skolor och föreningar med intresse för att lära mer om avloppsrening är välkomna att boka ett studiebesök på Simsholmens reningsverk. Ring kommunens kontaktcenter för hjälp.

Avloppsrening för barn

Vill du berätta för förskolebarn om avloppsrening så finns det en liten bok som heter ”Dags att spola” till din hjälp. Den ger en översiktlig bild om vad som händer med avloppsvattnet och vad som inte ska spolas ner.

Gratis! Boken kan beställas utan kostnad - skicka e-post till anna.carlheim@jonkoping.se

"Vattenskolan" för större barn

För de lite större barnen finns Vattenskolan som är framtagen av Svenskt vatten i syfte  att lära de större barnen mer om vatten och avlopp. Se länk nedan.

Senast granskad/publicerad: