Fettavskiljare

Här hittar du information om fettavskiljare. Alla verksamheter som riskerar att släppa ut mer än 50 mg fett per liter avloppsvatten måste ha en avskiljare för fett.

Det berör restauranger, bagerier, skolmatsalar, produktionskök med flera. När fett följer med avloppsvattnet ut i ledningarna ökar det risken för stora stopp i ledningar.

Varför fettavskiljare?

Utsläpp av fett kan orsaka stopp i avloppsledningar eftersom vattentemperaturen sjunker i ledningsnätet så att fettet stelnar och fastnar på rörväggarna. Risken för stopp är störst i små ledningar, som vanligen finns inom fastigheten och närmast utsläppspunkten.

Stopp kan till exempel leda till översvämningar i källare eller utsläpp av orenat avloppsvatten till sjöar och vattendrag. Ansamlat fett kan också ge frätskador på både betong- och metalledningar. Det ligger därför i både fastighetsägarens och VA-huvudmannens intresse att avloppssystemet fungerar.

Enligt allmänna bestämmelser för användande av Jönköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA) får fett i större mängd inte tillföras ledningsnätet. Halten får inte överstiga 50 mg per liter. Högre halter innebär risk för igensättning av ledningar.

Det bästa sätt vi känner till idag för att avskilja fett från avloppsvatten är att installera en fettavskiljare.

Vem ska ha fettavskiljare?

Alla verksamheter som riskerar att släppa ut ett avloppsvatten med mer fett än 50 mg per liter måste ha en avskiljare för fett. Exempel på sådana verksamheter är:

 • Bageri
 • Café
 • Charkuteriindustri
 • Gatukök
 • Kebabgrill
 • Konditori
 • Livsmedelsbutik med manuell hantering
 • Mottagningskök
 • Pizzeria
 • Personalmatsal
 • Produktionskök
 • Restaurang
 • Salladsbar
 • Styckningslokal

Krav på fettavskiljning kan ställas även på andra typer av verksamheter.

Anmäl installation av fettavskiljare

Vid installation av fettavskiljare ska anmälan göras till tekniska kontoret i god tid innan planerad installation.

Blankett för anmälan av fettavskiljare Pdf, 45.7 kB. Länk till annan webbplats. (Pdf, 45.7 kB)

De handlingar som ska ingå i anmälan är:

 • Ifylld blankett för anmälan om fettavskiljare
 • Produktblad för vald fettavskiljare

Eftersom installation av fettavskiljare räknas som en anmälningspliktig åtgärd enligt plan- och bygglagen måste du även göra en anmälan till stadsbyggnadskontoret.

Anmälan om åtgärd enligt plan- och bygglagen Länk till annan webbplats.

Hur fungerar en fettavskiljare?

Illustration av hur en fettavskiljare fungerar.

En fettavskiljare samlar upp det fett som rinner ut i avloppet i en särskild behållare.

Fettavskiljaren fungerar enligt principen att fett är lättare än vatten. När vattnet rinner genom avskiljaren sjunker slam och tyngre partiklar till botten i det första facket medan fettet stiger och lägger sig på ytan i nästa fack. För att fungera måste avskiljaren tömmas och rengöras regelbundet.

Fettavskiljaren är inte konstruerad för att ta emot större fettmängder på en gång. Det är därför inte tillåtet att tömma frityrolja eller liknande direkt i avskiljaren. Fett från storkök och restauranger ska lämnas till fettåtervinning mot särskild avgift.

Spola inte ner stora mängder matrester eller liknande i avloppet. Det samlas i fettavskiljaren och innebär att den måste tömmas oftare.

Utformning och storlek av fettavskiljare

Det finns olika typer av fettavskiljare. För att accepteras av tekniska kontoret ska avskiljaren vara typgodkänd och flödestestad.

För att få hjälp med alla steg, från dimensionering till installation av fettavskiljaren, bör du vända dig till en auktoriserad VVS-installatör.

För restauranger och andra serveringslokaler är det i första hand antalet serverade matportioner som avgör storleken på fettavskiljaren. Antalet portioner per dag räknas fram genom att multiplicera
antalet sittplatser i serveringslokalen med tre (antalet sittningar). För att få korrekt storlek på fettavskiljaren ska man även ta hänsyn till beräknad fettmängd, vattentemperatur och typ av diskmedel.

Vid utbyggnad eller ändring av en verksamhet kan det bli aktuellt att byta till en större fettavskiljare eller öka tömningsintervallet.

Vägledning för beräkning av dimensionerande flöde:

Matportioner per dag, dimensionerande flöde (l/s)

 • -200, 2 l/s
 • 201-400, 4 l/s
 • 401-700, 7 l/s
 • 701-1000, 10 l/s
 • 1001, Kontakta fabrikant/leverantör

Placering av fettavskiljare

Fettavskiljaren placeras efter leverantörens rekommendationer, den ska vara lättåtkomlig för rengöring och tömning. Regler för utformning och placering finns även angivna i de lokala föreskrifterna för avfallshantering.

Fettavskiljaren placeras i separat utrymme väl avskilt från hantering och förvaring av livsmedel för att undvika hygieniska olägenheter. Avskiljaren ska placeras så att sugslangar och annan utrustning som krävs vid tömningen inte behöver dras genom utrymmen där livsmedel bereds eller förvaras. Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt avskiljaren så att den är lättillgänglig vid rengöring och tömning. Lokalen där fettavskiljaren är placerad bör vara väl ventilerad och försedd med varmvatten och golvbrunn.

Tömning och skötsel

Avskiljaren ska stå ljust, rymligt och lättåtkomligt för tömning och rengöring. Varmvatten ska vara framdraget så att avskiljaren kan spolas ren.

Fett från fettavskiljare i restauranger, caféer, storkök, detaljhandeln med mera är ett kommunalt avfall. Detta innebär att det inte är tillåtet att anlita annan entreprenör än det kommunala bolaget June Avfall & Miljö eller en entreprenör som är auktoriserad (godkänd) av June Avfall & Miljö, för tömning av fettavskiljare. Verksamheterna ansvarar själva för att beställa tömning av sin fettavskiljare minst en gång per år och i övrigt efter behov så att en god funktion upprätthålls i fettavskiljaren. För flertalet verksamheter betyder det minst fyra gånger per år eller oftare. Om tömningen sker för sällan förlorar fettavskiljaren sin funktion och ledningarna sätts igen. Risken finns också att fettet bryts ned så att gaser bildas, vilket leder till dålig lukt.

Vid tömningen ska hela fettavskiljaren tömmas så att allt fett på ytan och allt slam på botten avlägsnas. Fettdelen ska tömmas först. Fettavskiljaren ska sedan rengöras och fyllas upp med vatten. Om vatten inte fylls på kommer fettet att hamna i avloppet och orsaka stopp och översvämning.

En tömningsjournal ska finnas tillgänglig i anslutning till fettavskiljaren och ska kunna visas upp vid inspektion. I journalen ska det framgå när tömningen utfördes och vem som utförde den. Fastighetsägaren ska kunna visa upp tömningsavtal där tömningsfrekvens framgår.

Om fettavskiljare saknas/underhålls felaktigt

Den som förorsakar ett eventuellt stopp kan få stå för kostnaden som uppkommer i samband med spolning. Detta gäller om stoppet är förorsakat av fett som härstammar från en verksamhet där fettavskiljare saknas eller där det finns en avskiljare som inte töms
eller underhålls på ett riktigt sätt.

Senast granskad/publicerad: