Golvskurvatten

Här finns information om att använda golvskurmaskin. Tänk på att skurvattnet inte får hällas ut i avloppsvattnet.

Ofta innehåller skurvatten så höga halter av metaller och andra föroreningar att det kan betraktas som farligt avfall. Verksamheter som skurar sitt golv får därför inte hälla detta vatten obehandlat i avloppet, på grund av att avloppsreningsverken inte kan rena bort metaller. Istället följer det med ut i naturen, antingen med det renade vattnet eller med slammet. Generellt gäller att skurvatten som innehåller större mängder förorenande ämnen ska sedimenteras innan det släpps till avloppet.

Ibland kan även mer avancerad rening samt provtagning krävas. En oljeavskiljare är oftast inte ett tillräckligt reningssteg, då den inte är byggd för att rena metaller utan för att separera olja, bensin och andra lättare vätskor. Funktionen i en oljeavskiljare kan också försämras om rengöringsmedel används i verksamheten på grund av att rengöringsmedel löser oljorna i både vattnet och i avskiljaren.

Så minskar du mängden tungmetaller till avloppet när golven städas

1. Torrsopa golvet. Det innebär att du dammsuger eller sopar upp smutsen. Dammsugarpåsen eller smutsen tas hand om som vanligt avfall alternativ som farligt avfall.

2. Om torrengöring inte är tillräckligt kan du skura golvet med enbart vatten. Använd vattnet flera gånger och hantera skurvattnet som farligt avfall.

3. För att få hälla ut skurvattnet till avloppet måste det ha genomgått sedimentering under minst en veckas tid. Därefter kan vattnet (klarfasen) hällas ut i avloppet. Om det förekommer olja på ytan vid sedimentering ska den omhändertas som farligt avfall innan klarfasen får släppas till avlopp. Sedimentet (den tjocka fasen) får inte hällas ut i avloppet, utan ska tas omhand som avfall/farligt avfall.

Golvskurvatten behöver stå minst en veckan innan sedimentet börjar lägga sig till botten. Efter ytterligare en tid lägger sig sedimentet helt på botten och vattnet ovanför är tillräckligt klart för att spolas ned i avloppet.

4. Provtagning. Om du inte har möjlighet att sedimentera golvskurvattnet men ändå vill hälla ut det i avloppet måste du genom provtagning visa att vattnet är tillräckligt rent för att hällas ut. I de fall då du väljer att provta golvskurvattnet ska samråd ske med miljö- och hälsoskyddskontoret innan provtagning utförs.

5. Om rengöringsmedel måste användas så kan du använda ett miljömärkt och så kallat självspaltande rengöringsmedel*. Har rengöringsmedel använts kan dock mer avancerad rening krävas, till exempel kemisk fällning, innan sedimenteringen. Detta på grund av att rengöringsmedlet förhindrar smutsen att sedimentera. Även i detta fall ska sedimenteringen ske i minst en vecka innan vattnet får avledas till avloppet. Den tjocka fasen tas omhand som farligt avfall.

* Med självspaltande rengöringsmedel undviker man bildning av stabila emulsioner. Kontakta din leverantör av rengöringsmedel för mer information om detta.

Senast granskad/publicerad: