Krav och information för dig som hyr ut eller lånar ut en lokal för tillfällig övernattning

Här finns den information som du behöver känna till om du lånar ut, hyr ut en lokal som normalt inte används för att sova i. En lokal för tillfällig övernattning.

Du som vill låna ut eller hyra ut en lokal för övernattning måste känna till att det finns ett antal olika krav som först måste uppfyllas, både brandtekniskt och informationsmässigt.

Vi kan inte förvänta oss att gäster som tillfälligt vistas i en lokal känner till var exempelvis utrymningsvägar finns. Om de dessutom ska övernatta i lokalen ställs extra krav på dig som hyr ut eller lånar ut lokalen.

Enligt lagen om skydd mot olyckor, LSO, är ägaren och nyttjaren av lokalerna skyldig att i
skälig omfattning förebygga brand och begränsa skadorna till följd av brand. Som en följd av
det ska det i varje verksamhet finnas en brandskyddsansvarig som ser till att brandskyddet håller
en skälig nivå.

I vissa situationer sker övernattning i lokaler som normalt inte är avsedda för detta. Det kan handla
om läger, idrottsturneringar eller andra typer av sammankomster som behöver en gemensam lokal att övernatta i. Dessa lokaler/rum som människor tillfälligt sover i är inte brandtekniskt avskilda på samma sätt som i t.ex. ett hotell. Skulle en brand inträffa i lokalerna är det därför nödvändigt med en tidig detektering/upptäckt av branden och att en utrymning påbörjas omgående.

Du som hyr ut lokalerna måste se till att det finns en brandskyddsansvarig, namngiven kontaktperson t.ex. du själv, en vaktmästare eller annan lämplig person (myndig). Du måste även se till att lokalerna anpassas utefter de krav räddningstjänsten ställer på tillfälliga övernattningslokaler.

Tillfällig övernattning ska anmälas till räddningstjänsten

Tillfällig övernattning ska i god tid anmälas till räddningstjänsten. Räddningstjänsten ska informeras om var och när övernattningen sker, hur många som övernattar och information om kontaktuppgifter till brandskyddsansvarig och till förläggningsansvarig på plats.

Krav på brandskyddsansvarig

 • Se till att lokalerna som ska användas till övernattning följer "krav på lokaler vid tillfällig övernattning" enligt nedan. Kontakta gärna räddningstjänsten om du har några funderingar.
 • Se till att rekommenderat antal övernattande inte överskrids och gästerna endast sover i de lokaler som är utpekade och uppfyller brand- och utrymningssäkerheten.
 • Utrymningsvägar är markerade med utrymningsskyltar som lyser och syns tydligt.
 • Dörrstängare på branddörrar fungerar och att dörrarna exempelvis inte är uppställda med kilar.
 • Utrymningsvägar inte är blockerade.
 • Brand- och utrymningslarm är provat enligt gällande rutiner och är i normal drift.
 • Se till att det finns en förläggningsansvarig (myndig person) för sällskapet som övernattar.
 • Se till att förläggningsansvarig får information om gällande brandskydd och ordningsregler (använd gärna checklistan under dokument).
 • Övernattningen är anmäld till räddningstjänsten.

Krav på lokalerna vid tillfällig övernattning

Övernattning i lokalerna är endast tillåtet om nedanstående krav är uppfyllda.

Utrymningssäkerhet

 • Från lokalerna som används ska det alltid finnas två av varandra oberoende utrymningsvägar. Med begreppet av varandra oberoende menas att om den ena vägen blockeras av brand ska den andra inte kunna blockeras av samma brand. Ett enskilt rum (t.ex. klassrum) kan ha endast en dörr till exempelvis korridor. Det ska då finnas två utrymningsvägar från korridoren.
 • Samtliga utrymningsvägar ska vara lätta att öppna utan nyckel eller något annat hjälpmedel.
 • Utrymningsvägar och dörrar i utrymningsvägar får inte vara blockerade och ska ha en fri bredd av minst 80 cm.
 • Den ena av utrymningsvägarna kan utgöras av ett fönster direkt ut till det fria om fönsteröppningen ligger högst 1,2 meter över golvet. Vidare får det vara högst 2 meter mellan fönsteröppning och marken utanför. Dessutom ska fönstret vara minst 0,5 meter brett och 0,6 meter högt och summan av bredd och höjd minst 1,5 meter. Fönstren ska vara sidohängda och inte försedda med någon form av barnspärr eller liknande.
 • För våningsplan ovan markplan ska utrymningsvägarna utgöras av trappor (ej stegar).
 • Utrymningsvägar utanför övernattningsrummen ska vara markerade med utrymningsskyltar och det ska finnas vägledande markeringar (skyltar) som är genomlysande eller belysta med nödströmsförsörjning. Dörr eller fönster från övernattningslokal direkt ut till det fria kan alternativt förses med en efterlysande utrymningsskylt. Utrymningsskyltarna ska vara placerade så att utrymning från lokalen kan ske utan några tveksamheter även för en person utan god lokalkännedom.
 • I lokalerna ska det finnas en utrymningsplan placerad väl synligt så att den i förebyggande syfte kan studeras av de tillfälligt övernattande.

Personantal

Antalet personer som kan tillåtas övernatta i ett rum beror bland annat på utrymningsvägarnas bredd och golvytans storlek. Ett lämpligt riktvärde är 3-4 kvm fri golvyta per person eller max 20 personer i ett normalstort klassrum. I större salar (t.ex. gymnastiksalar) med många övernattande ska särskilda utrymningsgångar anordnas.

Brand- och utrymningslarm

Generellt ska lokaler för övernattning ha ett automatiskt brand- och utrymningslarm. Det innebär att både övernattningsrummet och utrymningsvägarna ska vara utrustade detektorer kopplade till brand- och utrymningslarmet. Är förläggningen lokaliserad i markplan där man har möjlighet att utrymma genom en gemensam korridor eller via dörr direkt ut i det fria kan undantagsvis brandvarnare vara tillräckligt. Se länk "Brand och utrymningslarm i förläggningar" under dokument.

Släckutrustning

Avståndet till närmaste inomhusbrandpost eller handbrandsläckare får inte överstiga 25 meter. Samtliga brandredskap ska vara lättillgängliga och tydligt markerade.

Informationsansvar vid tillfällig övernattning

Uthyrarens ansvar

Brandskyddsansvarig ska informera hyresgästens förläggningsansvarig om följande:

Lokaler och brandlarm

 • Visa vilka lokaler som får användas för tillfällig förläggning och hur många personer som de är godkända för.
 • Visa vilka utrymningsvägar som finns .
 • Visa var brandsläckare och inomhusbrandposter är placerade.
 • Visa var återsamlingsplatsen finns.
 • Informera om hur brand- och utrymningslarmet fungerar – Om larmklockorna ringer ska samtliga omedelbart utrymma till återsamlingsplatsen. Komplettera med att ringa 112.
 • Visa var larmknappar till brandlarmet är placerade (missbruk kan medföra påföljd).
 • Informera om hur kontaktperson/vaktmästare kan nås (dygnet runt).

Ett skriftligt informationsblad, se checklistan under dokument, ska också delas ut till förläggningsansvarig samt anslås i samtliga övernattningssalar.

Ordningsregler för den som lånar eller hyr lokalen

Förläggningsansvarig ska finnas på plats då personer vistas i lokalerna. Denne ska ha möjlighet att larma 112.

 • Utrymningsvägar får inte blockeras. Madrasser och liknande ska placeras så att snabb utrymning vid brand eller annan fara kan ske. Möbler får inte placeras i trapphus eller korridorer.
 • Rökning inte är tillåten inomhus. Gäller det skolor gäller även detta på skolområdet.
 • Matlagning, kaffekokning och liknande får endast ske i för ändamålet avsedda lokaler.
 • Dörrar mellan korridorer och trapphus får inte ställas upp med kilar eller liknande.
 • Uppställning av husvagnar, containers eller dylikt måste ske minst 6 meter från byggnaden.
 • Bilar och andra fordon ska placeras så att räddningsfordon kan komma fram.
 • Levande ljus får inte användas i lokalerna.
 • Madrasser skall placeras med huvudändan mot en vägg så att det blir en fri yta mitt i lokaler för att underlätta utrymning. Lokalens ordinarie möbler ska placeras längst bak i lokalen.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Henric Dovrén
Brandingenjör

Tfn 036-10 56 74