search
Sök
menu
Meny

Brandsäkerhet vid tillfällig övernattning

Viktiga saker att tänka på vid tillfällig övernattning.

Då gästerna inte kan förväntas veta hur lokalerna ser ut eller var utrymningsvägar finns ställs det extra krav på er som hyr eller lånar ut lokaler. Ansvarig för verksamheten (exempelvis föreningens ordförande) ansvarar för att de som övernattar får information om lokalerna och vilka regler som gäller.

Tillfällig övernattning ska i god tid anmälas till räddningstjänsten, se självservice.

Organisation vid tillfällig övernattning

Ansvarig kontaktperson

Du som hyr ut era lokaler ska ha en ansvarig, namngiven kontaktperson/vaktmästare som måste informera om lokalernas brandskydd och de regler som gäller för övernattning i dem.

Uppgifter för ansvarig kontaktperson

Förläggningsansvarig

Föreningen/gruppen som hyr lokalerna för tillfällig övernattning ska utse en förläggningsansvarig som ska finnas på plats då personer vistas i lokalen. Förläggningsansvarig, som ska vara myndig, ansvarar för att ledare och övriga deltagare får information samt att reglerna för tillfällig förläggning följs.

Lokalerna vid tillfällig övernattning

Övernattning i lokalerna är endast tillåtet om nedanstående krav är uppfyllda.

Utrymningssäkerhet

 • Från lokalerna som används ska det alltid finnas två av varandra oberoende utrymningsvägar. Med begreppet av varandra oberoende menas att om den ena vägen blockeras av brand ska den andra inte kunna blockeras av samma brand. Ett enskilt rum (t.ex. klassrum) kan ha endast en dörr till exempelvis korridor. Det ska då finnas två utrymningsvägar från korridoren.
 • Samtliga utrymningsvägar ska vara lätta att öppna utan nyckel eller något annat hjälpmedel.
 • Utrymningsvägar och dörrar i utrymningsvägar får inte vara blockerade och ska ha en fri bredd av minst 80 cm.
 • Den ena av utrymningsvägarna kan utgöras av ett fönster direkt ut till det fria om fönsteröppningen ligger högst 1,2 meter över golvet. Vidare får det vara högst 2 meter mellan fönsteröppning och marken utanför. Dessutom ska fönstret vara minst 0,5 meter brett och 0,6 meter högt och summan av bredd och höjd minst 1,5 meter. Fönstren ska vara sidohängda och inte försedda med någon form av barnspärr eller liknande.
 • För våningsplan ovan markplan ska utrymningsvägarna utgöras av trappor (ej stegar).
 • Utrymningsvägar utanför övernattningsrummen ska vara markerade med utrymningsskyltar och det ska finnas vägledande markeringar (skyltar) som är genomlysande eller belysta med nödströmsförsörjning. Dörr eller fönster från övernattningslokal direkt ut till det fria kan alternativt förses med en efterlysande utrymningsskylt. Utrymningsskyltarna ska vara placerade så att utrymning från lokalen kan ske utan några tveksamheter även för en person utan god lokalkännedom.
 • I lokalerna ska det finnas en utrymningsplan placerad väl synligt så att den i förebyggande syfte kan studeras av de tillfälligt övernattande.

Brand- och utrymningslarm

Generellt ska lokaler för övernattning ha ett automatiskt brand- och utrymningslarm. Det innebär att både övernattningsrummet och utrymningsvägarna ska vara utrustade detektorer kopplade till brand- och utrymningslarmet. Är förläggningen lokaliserad i markplan där man har möjlighet att utrymma genom en gemensam korridor eller via dörr direkt ut i det fria kan undantagsvis brandvarnare vara tillräckligt. Se länk "Brand och utrymningslarm i förläggningar" längre ned på sidan.

Släckutrustning

Avståndet till närmaste inomhusbrandpost eller handbrandsläckare får inte överstiga 25 meter. Samtliga brandredskap ska vara lättillgängliga och tydligt markerade.

Informationsansvar vid tillfällig övernattning

Uthyrarens ansvar

Kontaktperson/vaktmästare ska informera hyresgästens förläggningsansvarige om följande:

Lokaler och brandlarm

 • Visa vilka lokaler som får användas för tillfällig förläggning och hur många personer som de är godkända för (1 person/ 3m² eller max 20 personer i ett normalstort klassrum).
 • Visa vilka utrymningsvägar som finns.
 • Visa var brandsläckare och inomhusbrandposter är placerade.
 • Visa var återsamlingsplatsen finns.
 • Informera om hur brand- och utrymningslarmet fungerar – Om larmklockorna ringer ska samtliga omedelbart utrymma till återsamlingsplatsen. Komplettera med att ringa 112.
 • Visa var larmknappar till brandlarmet är placerade (missbruk kan medföra påföljd).
 • Informera om hur kontaktperson/vaktmästare kan nås (dygnet runt).

Ordningsregler för hyresgästen

 • Förläggningsansvarig ska finnas på plats då personer vistas i lokalerna. Denne ska ha möjlighet att larma 112.
 • Utrymningsvägar får inte blockeras. Madrasser och liknande ska placeras så att snabb utrymning vid brand eller annan fara kan ske. Möbler får inte placeras i trapphus eller korridorer.
 • Rökning är förbjuden inomhus. Gäller det skolor gäller även detta på skolområdet.
 • Matlagning, kaffekokning och liknande får endast ske i för ändamålet avsedda lokaler.
 • Dörrar mellan korridorer och trapphus får inte ställas upp med kilar eller liknande.
 • Uppställning av husvagnar, containers eller dylikt måste ske minst 6 meter från byggnaden.
 • Bilar och andra fordon ska placeras så att räddningsfordon kan komma fram.
 • Levande ljus får inte användas i lokalerna.
 • Madrasser skall placeras med huvudändan mot en vägg så att det blir en fri yta mitt i lokaler för att underlätta utrymning. Lokalens ordinarie möbler ska placeras längst bak i lokalen.

Länk med checklista finns under dokument.

Henric Dovrén
Brandingenjör

Tfn 036-10 56 74