search
Sök
menu
Meny

Uthyrning av övernattningslokal

Brandskyddsansvarig för verksamheten (exempelvis rektor eller ordförande) ansvarar för att hyresgästen får tillräcklig information om brandsäkerheten inför en övernattning.

Ansvar

Informationen ska minst omfatta:

Utrymningssäkerhet Utrymningssäkerhet

 1. Vilka lokaler som får användas för övernattning (se "Brand- och utrymningssäkerhet i lokalerna").
 2. Var utrymningsvägar och brandsläckare (eller inomhusbrandpost) finns.
 3. Hur brand- och utrymningslarm fungerar (om det finns).
 4. Var uppsamlingsplatsen ligger.
 5. Var utrymningsplaner hänger.
 6. Hur många som får vistas i respektive rum.
 7. Vilka ordningsregler som gäller.
 8. Kontaktperson till uthyrare, t.ex. vaktmästare.

Hyresgästen, i första hand arrangörsföreningen, ska i sin tur utse en brandskyddsansvarig. Personen ska vara myndig och ska se till att övriga ledare får tillräcklig information samt att reglerna följs. Om arrangörsföreningen i sin tur hyr ut lokalen till en annan förening kan ansvaret delegeras, detta sker lämpligen skriftligt.

Ett skriftligt informationsblad med ovanstående information ska delas ut till ansvariga personer hos hyresgästen samt anslås i samtliga övernattningssalar.

Personantal

Antalet personer som kan tillåtas övernatta i ett rum beror bland annat på utrymningsvägarnas bredd och golvytans storlek. Ett lämpligt riktvärde är 3-4 kvm fri golvyta per person.

I större salar (t.ex. gymnastiksalar) med många övernattande ska särskilda utrymningsgångar anordnas.

Anmälan

Tillfällig övernattning ska i god tid anmälas till räddningstjänsten. Räddningstjänsten ska informeras om var och när övernattningen sker, hur många som övernattar och vem som är kontaktperson (med telefonnummer) för övernattningen.

Kontroll inför övernattning
Som uthyrare ska du inför en övernattning se till att:

 • Hyresgästen har fått information om gällande brandskydd i lokalen samt ordningsregler, se under rubrik "Ansvar" ovan.
 • Hyresgästen endast sover i de lokaler som är avsedda och uppfyller punkt 1-9 under Brand och utrymningssäkerhet i lokalerna (se nedan).
 • Utrymningsvägar inte är blockerade.
 • Utrymningsvägar är markerade med utrymningsskyltar som lyser och syns tydligt.
 • Stängningsanordning på branddörrar fungerar och att dörrarna exempelvis inte är uppställda med kilar.
 • Brand- och utrymningslarm är provat enligt gällande rutiner och är i normal drift.
 • Övernattningen är anmäld till räddningstjänsten.

Brand- och utrymningssäkerhet i lokalerna

Övernattning i lokalerna är endast tillåtet om följande är uppfyllt:

Det ska från de lokaler som används alltid finnas två av varandra oberoende utrymningsvägar.

Med begreppet av varandra oberoende menas att om den ena vägen blockeras av brand ska den andra inte samtidigt blockeras av samma brand.

Ett enskilt rum (t.ex. klassrum) kan ha endast en dörr till exempelvis korridor. Det ska då finnas två utrymningsvägar från korridoren.

Samtliga utrymningsvägar ska vara lätta att öppna utan nyckel eller något annat hjälpmedel.

Utrymningsvägar och dörrar i utrymningsvägar får inte vara blockerade och ska ha en fri bredd av minst 80 cm.

Den ena av utrymningsvägarna kan utgöras av ett fönster direkt ut till det fria om fönsteröppningen ligger högst 1,2 meter över golvet. Vidare får det vara höst 2 meter mellan fönsteröppning och marken utanför. Dessutom ska fönstret vara minst 0,5 meter brett och 0,6 meter högt och summan av bredd och höjd minst 1,5 meter. Fönstren ska vara sidohängda och inte försedda med någon form av barnspärr etc.

För våningsplan ovan markplan ska utrymningsvägarna utgöras av trappor (ej stegar).

Utrymningsvägar utanför övernattningsrummen ska vara markerade med utrymningsskyltar finnas vägledande markeringar (utrymningsskyltar) som är genomlysande eller belysta skyltar där med nödströmsförsörjning. Dörr eller fönster från övernattningslokal direkt till det fria kan alternativt förses med en efterlysande utrymningsskylt. Utrymningsskyltarna ska vara placerade så att utrymning från den/de lokal/-er kan ske utan några tveksamheter även för en person utan god lokalkännedom.

I lokalerna ska det finnas en utrymningsplan placerad väl synligt så att den i förebyggande syfte kan studeras av de tillfälligt övernattande.

Brand- och utrymningslarm alternativt brandvarnare

Generellt ska lokaler för övernattning ha ett automatiskt brand- och utrymningslarm. Det innebär att övernattningsrummet samt utrymningsvägen förses med brand- och utrymningslarm. Undantagsvis kan brandvarnare vara tillräckligt, men kontakta räddningstjänsten för råd.

Brand- och utrymningslarm i förläggningar

Ronderande brandvakt kan ersätta automatiskt brandlarm under förutsättning att det sker hela tiden som personer sover.

Om ett automatiskt brandlarm inte finns installerat i byggnaden ska det istället finnas ronderande brandvakter under tiden personer sover. Vakterna ska kunna larma 112 och bör vara myndiga.

Släckutrustning

Avståndet till närmaste inomhusbrandpost eller handbrandsläckare får inte överstiga 25 meter. Samtliga brandredskap ska vara lättillgängliga och tydligt markerade.

För att säkerställa att lokalerna som avses användas för övernattning uppfyller ovanstående krav bör räddningstjänsten kontaktas i god tid innan förläggning (om lokalen inte sedan tidigare är bedömd som lämplig av räddningstjänsten).