search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för del av Odensjö 7:7 m.fl., Barnarp, Jönköpings kommun

Planens huvudsakliga syfte att möjliggöra för byggnation av bostäder.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för del av Odensjö 7:7 m.fl. Planområdet utgörs till största del av fastigheten Odensjö 7:7 som är belägen i Odensjö norr om Barnarp. Området avgränsas av Lovsjövägen i väst samt Odensjövägen i norr. Planområdet består idag huvudsakligen av åkermark. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheterna för bostadsbebyggelse inom området.

Detaljplanen fick laga kraft 8 maj 2020.

Tidplan

>> Laga kraft: 8 maj 2020
Antagande: 8 april 2020
Granskning: 20 december 2019 - 31 januari 2020
Samråd: 13 mars -22 april 2019


Aktuella handlingar

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 12 MB)

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 369.8 kB)

Granskningsutlåtandeöppnas i nytt fönster (pdf, 881.2 kB)

Bilagor

PM 1 Getotekniköppnas i nytt fönster (pdf, 1.7 MB)

PM 2 Geoteknik (pdf, 1.1 MB)

Markteknisk undersökningsrapport, MURöppnas i nytt fönster (pdf, 4.9 MB)

Bullerutredning (pdf, 1.9 MB)

Dagvattenutredning (pdf, 3.8 MB)

Grundkartaöppnas i nytt fönster (pdf, 1.2 MB)

Tidigare handlingar

Granskning

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 12 MB)

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 371.3 kB)

Samrådsredogörelseöppnas i nytt fönster (pdf, 159.8 kB)

Samråd

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 11.7 MB)

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 403.6 kB)

Behovsbedömning öppnas i nytt fönster (pdf, 696.3 kB)

Planbesked

Underlag för planbeskedöppnas i nytt fönster (pdf, 4.2 MB)

Beslut stadsbyggnadsnämndenöppnas i nytt fönster (pdf, 39.2 kB)

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Puck Larsson

036-10 50 00

 

Översiktskarta