search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Åsen 1:2 m.fl. i Jönköping

Karta över centrala Jönköping där planområdet är inringat med en röd markering.

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten och lämpligheten för bostadsändamål, vård och omsorgsboende, skola, idrottsanläggning och centrumverksamhet samt bebyggelsens omfattning och utformning.

Planområdet ligger ca 3 km väster om Jönköpings centrum mellan Mariebo och Samset. Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten och lämpligheten för bostadsändamål, vård och omsorgsboende, skola, idrottsanläggning och centrumverksamhet samt bebyggelsens omfattning och utformning. Infrastruktur som gator och gång- och cykelvägar samt teknisk infrastruktur som vatten och avlopp och el ingår i prövningen. Syftet med detaljplanen är även att pröva möjlighet och lämplighet för natur- och parkområden.

Målsättningen är ett område med blandad bebyggelse med stadskaraktär. Bebyggelsen organiseras kring en stadsgata, ett centralt kollektivtrafikstråk. Här planeras för en blandning av boendetyper, lägenheter, radhus, villor, gruppbostäder, boende för studenter och äldre med vårdbehov, men även offentlig och kommersiell service så som skola, förskola, idrottshallar och mindre verksamhetslokaler.

Området är en fortsättning av utbyggnadsområdet Samset-Åsen och binder ihop den nya bebyggelsen med Jönköpings tätort via Mariebo. Närheten till Hedenstorps verksamhetsområde möjliggör även för korta resvägar mellan bostad och arbetsplats.

Kommunen bedömer att genomförandet av planen inte innebär en betydande miljöpåverkan i den betydelse som avses i PBL och MB, därför har en MKB inte upprättats. Planförslaget drivs med utökat förfarande. Den som inte har framfört synpunkter skriftligen före angivet datum kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Vid risk för planskada ska krav på ersättning framgå i ett samrådsyttrande.

Tidplan

Laga kraft: Kvartal 4, 2020
Antagande: Kvartal 3, 2020
Granskning: Kvartal 2, 2020
>> Samråd: 29 maj - 30 augusti 2019


Aktuella handlingar

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 1.7 MB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 22.6 MB)

Undersökning av miljöpåverkanöppnas i nytt fönster (pdf, 91.3 kB)

Bilagor

Tidigare handlingar

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Planarkitekt

Puck Larsson

Översiktskarta