search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för del av Odensjö 7:7 m.fl., Barnarp, Jönköpings kommun

Planens huvudsakliga syfte att möjliggöra för byggnation av bostäder.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för del av Odensjö 7:7 m.fl. Planområdet utgörs till största del av fastigheten Odensjö 7:7 som är belägen i Odensjö norr om Barnarp. Området avgränsas av Lovsjövägen i väst samt Odensjövägen i norr. Planområdet består idag huvudsakligen av åkermark. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheterna för bostadsbebyggelse inom området.

Granskning

Planhandlingarna finns tillgängliga för granskning under perioden 20 december 2019 – 31 januari 2020 i kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet: mån-fre 08.00-17.00 (avvikande öppettider kan förekomma).

Synpunkter

Eventuella synpunkter skall skriftligen vara Stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast den 31 januari 2020. Ange diarienummer Stbn/2015:270 vid ev yttrande. Lämna ditt yttrande antingen via det digitala formuläret nedan, via epost till stadsbyggnad@jonkoping.se eller via post till: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

För att få återkoppling på ditt yttrande i kommande skeden behöver du ange ditt namn och din adress. Den som inte har framfört sina skriftliga synpunkter, före angivet datum, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Tidplan

Laga kraft: Kvartal 2 2020
Antagande: Kvartal 2 2020
>>Granskning: 20 december 2019 - 31 januari 2020
Samråd: 13 mars -22 april 2019


Skicka in ditt yttrande digitialt via formuläret nedan.


För att du som sakägare i ett senare skede ska kunna ha möjlighet att öveklaga detaljplanen måste du ange ditt för- och efternamn när du yttrar dig.


För att underlätta hantering av yttrande är det bra att ange vilken fastighetsbeteckning som yttrandet gäller för.

För att få en bekräftelse på ditt digitala yttrande behöver du ange en E-postadress.


För att hantera ditt ärende kommer vi att lagra och behandla de personuppgifter du lämnar. Uppgifterna arkiveras och gallras tillsammans med ärendet enligt gällande lagstiftning. Vid ett eventuellt överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut skickas ditt ärende med tillhörande handlingar vidare till den myndighet som prövar beslutet.

Aktuella handlingar

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 12 MB)

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 371.3 kB)

Samrådsredogörelse (pdf, 159.8 kB)

Bilagor

PM 1 Getotekniköppnas i nytt fönster (pdf, 1.7 MB)

PM 2 Geoteknik (pdf, 1.1 MB)

Markteknisk undersökningsrapport, MURöppnas i nytt fönster (pdf, 4.9 MB)

Bullerutredning (pdf, 1.9 MB)

Dagvattenutredning (pdf, 3.8 MB)

Tidigare handlingar

Samråd

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 11.7 MB)

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 403.6 kB)

Behovsbedömning öppnas i nytt fönster (pdf, 696.3 kB)

Planbesked

Underlag för planbeskedöppnas i nytt fönster (pdf, 4.2 MB)

Beslut stadsbyggnadsnämndenöppnas i nytt fönster (pdf, 39.2 kB)

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Puck Larsson

036-10 50 00

 

Översiktskarta