search
Sök
menu
Meny

Fördjupad översiktsplan Rosendala (Maden)

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till fördjupad översiktsplan över Rosendala (Maden) i Huskvarna. Syftet med planen är ge övergripande förutsättningar för omvandling av industrimark till en ny del av Huskvarna centrum med ca nya 900 bostäder, 500 arbetsplatser, service och gröna stråk.

Huskvarna stad växer och en tillväxt innebär en successiv förändring av stadens olika delar. Maden var tidigare ett sankt område, det fylldes ut och industrier etablerades. Nu har vi kommit till nästa epok när områdets centrala läge gör det särskilt intressant för nya bostäder och arbetsplatser. Vi ser en möjlighet att en omvandling av detta område mycket starkt kan bidra till en förstärkning
och en positiv utveckling av Huskvarna centrum.

Många har uppmärksammat Rosendalas utvecklingsmöjligheter och när kommunen tog fram den fördjupade översiktsplanen Utbyggnadsstrategi 150 000 invånare lyftes området fram under
samrådet som ett förslag till en stadsbyggnadsvision för Huskvarna och infördes i den slutliga versionen 2011 som ett omvandlingsområde. I den efterföljande och nu gällande Översiktsplan 2016 redovisas i genomförandeplanen att en fördjupad översiktsplan ska upprättas för Rosendala i Huskvarna.

Utställning

Den fördjupade översiktsplanen finns utställd via länken nedan under perioden 7 mars - 12 maj 2019. Information och datorer kommer att finnas i Huskvarna bibliotek, Rumlaborgsgatan 1 i Huskvarna samt i kommunens utställningshall vid Juneporten, V Storgatan 16 i Jönköping.

Synpunkter

Synpunkter lämnas senast den 12 maj 2019 via e-post till stadsbyggnad@jonkoping.se eller skriftligt till Stadsbyggnadskontoret, 551 89 Jönköping.

Synpunkter under utställningen kommer att sammanställas i ett särskilt utlåtande innan planen antas. Synpunkter under samrådet finns sammanställda i samrådsredogörelsen.

Drop in, där du kan ställa frågor om planen,
blir det den 25 april i f.d. Borstfabriken, Grännavägen 22 i Huskvarna kl 15.00 - 19.00.

Antagande

Efter granskningen antas den fördjupade översiktplanen av Kommunfullmäktige. Den fördjupade översiktsplan kommer sedan att vara en utgångspunkt för kommande detaljplaner.

Tidplan

Samråd 16 maj - 31 juli 2018
Utställning 7 mars - 12 maj 2019
Antagande augusti 2019

Aktuella handlingar

Utredningar och bilagor

Tidigare handlingar

Kontakt

Mattias Karlsson
Översiktsplanerare
Tfn 036-10 51 24