Olika typer av lantmäteriför­rättningar

Här får du information om att ansöka om lantmäteriförrättning. Exempelvis om du vill ändra eller dela en fastighet, slå samman två fastigheter eller överföra mark.

Bilda en ny fastighet (avstyckning, klyvning, sammanläggning)

En ny fastighet kan bildas genom:

  • Avstyckning: ett visst område av en fastighet avskiljs för att bilda en ny fastighet. Det kan t.ex. bli aktuellt om du köpt en del av en fastighet för att bygga ett hus.
  • Klyvning: en fastighet som ägs av flera personer delas upp så att var och en får en egen fastighet.
  • Sammanläggning: två eller fler fastigheter som ägs av samma person läggs samman till en ny fastighet.

Överföra mark mellan fastigheter (fastighetsreglering)

Fastighetsreglering är den åtgärd som används för att överföra mark från en fastighet till en annan.

Bilda servitut

Genom fastighetsreglering kan så kallade servitut bildas, ändras eller upphävas.

Servitut är en rättighet som ger en fastighet rätt att nyttja en annan på särskilt sätt, t.ex. ta vatten i brunn, använda väg eller anlägga avloppsanordning.

Lantmäterimyndigheten kan bilda så kallade officialservitut.

Bilda gemensamhetsanläggning

När flera fastigheter gemensamt behöver använda en anläggning, t. ex. väg, parkering, brunn eller avlopp, kan en gemensamhetsanläggning bildas. En anläggningsförrättning bestämmer hur anläggningen ska utformas och skötas - samt hur kostnaderna ska fördelas mellan fastigheterna.

Bilda rättighet för ledning

En ledningsförrättning kan ge ägare av allmännyttiga ledningar rätten att dra fram ledningar för exempelvis el, tele eller vatten över annans fastighet.

Fastighetsbestämning

En fastighetsbestämning kan användas för att bestämma var en befintlig och oklar fastighetsgräns går eller för att avgöra vad ett servitut omfattar.

Överföring och frigörande av fastighetstillbehör

Överföring eller frigörande av fastighetstillbehör innebär att:

  • Byggnader eller andra anläggningar som hör till en fastighet kan överföras till en annan fastighet utan en fysisk flytt.
  • Ledningar eller liknande anläggningar som hör till en fastighet kan frigöras för att utgöra lös egendom.

Äganderättsutredning och legalisering

I vissa fall kan oklar äganderätt till en fastighet utredas och äldre privat jorddelning kan bli fastställas och erkännas som fastighetsbildning.

3D-fastighetsbildning

Sedan januari 2004 kan fastigheter avgränsas både i höjd- och i djupled. Det innebär att våningsplan och anläggningar inom samma byggnad kan ha olika ägare.

Genom en lantmäteriförrättning kan ett våningsplan med kommersiell verksamhet bilda en egen fastighet (och därmed urholka en befintlig fastighet för bostadsändamål).

3D-fastighetsbildning kan göra det möjligt att få plats med mer i en fastighet, t ex, kan befintliga hus byggas ut med ytterligare ett våningsplan. Det kan också göra det möjligt att exempelvis placera ett parkeringsgarage under mark.

Ägarlägenheter

En ägarlägenhet är en lägenhet som ägs direkt av någon.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Kontaktcenter
Tfn: 036-10 50 00

Lantmäterimyndigheten Jönköpings kommun
Besöksadress: Juneporten, Västra Storgatan 16, 551 89 Jönköping