Buller från byggplatser

Här hittar du information om buller i samband med byggplatser. Det är verksamhetsutövaren som är ansvarig för att omgivningen inte störs av ett bygge.

Genom beräkningar, mätningar och omgivningskartläggning av bullret ska verksamhetsutövaren bedöma hur mycket bullret påverkar omgivningen.

Om de boende blir störda av buller från byggarbetsplatsen är det verksamhetsutövaren som ska kontaktas i första hand och i andra hand miljö- och hälsoskyddskontoret.

Riktlinjer

Riktvärden för bedömning av bullerbegränsningar vid byggplatser finns redovisade i NFS 2004:15 som finns att läsa på Naturvårdsverkets hemsida, se länk nedan. Störst störningsrisk är det oftast nattetid. Riktvärdet mellan 22-07 är 45 dBA, vilket kan höjas till 50 dBA för verksamheter med begränsad varaktighet om högst 2 månader. Störande nattarbete (klockan 22-07) får inte äga rum på offentlig plats utan polismyndighetens tillstånd.

Allmänna lokala ordningsföreskrifter  Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Buller från byggplatser, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Förebyggande åtgärder

  • Informera kringboende, toleransen för störning blir generellt större om man är informerad om den.
  • Minska bullerpåverkan genom att ta med frågan redan i planeringsstadiet av projektet.

  • Om- och tillbyggnader av hus inom samma kvarter bör så långt som möjligt genomföras samtidigt för att minska störningarna.

  • Samråd redan på projekteringsstadiet med till exempel stadsbyggnadskontoret, miljö- och hälsoskyddskontoret, polisen och byggföretaget.

  • Planera för så tysta arbetsmetoder som möjligt.

  • Byggföretagen ska informera och ställa krav på underleverantörer.

Senast granskad/publicerad: