Buller från fläktar, installationer, industribuller

Här har vi samlat allmänna råd och riktlinjer för buller både inomhus och utomhus.

Allmänna råd om buller inomhus

Vid bedömning av buller i fastigheter tillämpas Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13) där det finns riktlinjer för hur mycket det får låta inomhus.

Riktvärdet för den ekvivalenta ljudnivån, 30 dBA, gäller kontinuerliga störningar som till exempel en fläkt. Riktvärdet för maximalt buller 45 dBA avser kortvarigt högt ljud till exempel slagljud.

Fasta installationer som ventilationsanläggningar, hissar, värmepumpar och fjärrvärmesystem kan ge upphov till lågfrekvent buller. Många av de fasta installationerna är dessutom igång såväl dag som natt.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd innehåller också riktvärden för lågfrekvent buller. I de fall där miljö- och hälsoskyddskontoret bedömer det nödvändigt kan en mer omfattande mätning (tersbandsmätning) behöva utföras.

Anmäl klagomål på boendemiljön

Buller inomhus och höga ljudnivåer, Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Buller, Boverket Länk till annan webbplats.

Riktlinjer för externt industribuller

Buller från fläktar, kylanläggningar och liknande som placerats utomhus bedöms enligt Naturvårdsverkets vägledning för buller från industrier (se länk). Mätningen sker utomhus till exempel vid klagandens fasad eller tomtgräns.

Finns tillståndsbeslut eller godkänd anmälan enligt miljöbalken för en industri, som anger andra rikt- eller gränsvärden för buller än de miljö- och hälsoskyddsnämndens policy anger, tillämpas dessa.

Buller från industrier, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Senast granskad/publicerad: