search
Sök
menu
Meny
Sök

Giftfri förskola

Här kan du läsa om hur vi jobbar för en mindre giftig miljö i förskola. Barn är mer känsliga och mer utsatta för farliga kemiska ämnen i omgivningen än vuxna.

Onödigt farliga kemiska ämnen kan finnas i vanliga varor och material som används i verksamheten. Detta kan påverka barnen och dess hälsa på längre sikt. Genom att välja bättre produkter kan vi medverka till att barnen utsätts för mindre exponering av dessa ämnen.

Kommuner, och speciellt vår verksamhet för barn, är utpekat från myndigheter och politik som viktiga aktörer i arbetet. Vårt mål är att lokaler, leksaker, material och mat ska innehålla minimalt med farliga kemiska ämnen som kan utsätta barnen för onödiga risker.

Följ försiktighetsprincipen

Långt ifrån alla kemikalier är farliga och de finns i vår omgivning för att de skapar nya förutsättningar för oss i vår vardag. Däremot saknas det tillräcklig kunskap om många ämnen för att kunna säga att de är säkra. Genom att följa försiktighetsprincipen och undvika ämnen med osäker påverkan ökar vi chansen för våra barn att få friskare liv.

Kemiska ämnen kan vara hormonstörande

Flera av de kemiska ämnen som vi vill undvika påverkar kroppens hormonsystem och kallas hormonstörare. Det betyder att de kan förhindra att vissa processer i kroppen sker eller att de sker vid fel tidpunkt. Hormonstörare får större effekt hos barn än vuxna eftersom barnen fortfarande utvecklas.

Effekter av detta kan vara försämrad utveckling av organ i fosterstadiet eller sjukdomar senare i livet. Exempel på sjukdomar som kan kopplas till denna störning är diabetes, fetma och ADHD. Redan små mängder kemikalier misstänks kunna påverka hormonsystemet eftersom kroppens egna hormon ofta finns i mycket låga koncentrationer.

Ämnen som kan vara skadliga

Bisfenol A används vid tillverkning av polykarbonatplast och finns i den plastfilm som täcker insidan av konservburkar. I nappflaskor och barnmatsburkar är det numera inte tillåtet att använda bisfenol A på grund av dess misstänkta hormonpåverkande egenskaper. Ämnet har även använts i termopapper, till bland annat kvitton och biljetter. Från och med 2020 har denna användning förbjudits i hela EU. Ett problem är att ämnet ofta ersätts med andra bisfenoler där vi saknar kunskap om egenskaperna.

Bly är en tungmetall som tidigare har används i både färg och smink. Det har visat sig att ämnet har skadlig påverkan på nervsystemet och inlärningen vilket har lett till begränsningar i användningen. Det kan förekomma i smycken, nycklar och lödningar i elektriska produkter. Barns användning av dessa produkter bör därför minskas.

Bromerade flamskyddsmedel används för att försvåra att det börjar brinna i olika produkter, bland annat elektronik och möbler. Dessa ämnen kan vara både hälso- och miljöskadliga. Några av dem är klassade som PBT-ämnen vilket betyder att de stannar kvar länge i naturen, ansamlas i organismer och är giftiga. Därför är det viktigt att försöka minska spridningen av dessa.

Ftalater är en grupp ämnen som är vanliga att använda som mjukgörare i plast, framförallt PVC. Ämnena är inte bundna i plastmaterialet och läcker därför ut vilket gör att vi kan få i oss dem. Några har visat sig ha hormonstörande påverkan och har därför begränsats i användning, framförallt i barnartiklar. En del har också visat sig ha reproduktionsstörande påverkan vilket betyder att de kan försvåra att få barn och påverka fostret. När de farligaste ftalaterna förbjöds började ersättare användas och deras egenskaper har vi mindre kunskap om. Därför kan det vara bra att vara uppmärksam på produkter som kan innehålla ftalater.

Högfluorerade ämnen, också känt som PFAS, är en grupp ämnen som används för impregnering eftersom de har så bra smuts- och vattenavstötande förmåga. Exempel på produkter där ämnet kan användas är allväderskläder, pizzakartonger, stekpannor i teflon och klass-B brandskum. Många av dessa är svårnedbrytbara i naturen vilket betyder att de finns kvar länge. De samlas dessutom i organismer och är reproduktionsskadliga och vissa misstänks orsaka cancer.

Kadmium kan finnas bland annat i elektronik, konstnärsfärger eller som förorening i livsmedel. Det är en metall som i för stor mängd kan skada njurarna, orsaka benskörhet eller vara cancerframkallande.

Konserveringsmedel kan orsaka irritation eller allergi och bör därför undvikas i produkter som används av barn. Till exempel är det bättre att använda papper och vatten än våtservetter till vardags. Vattenbaserad färg kan också innehålla konserveringsmedel för att de ska hålla bättre.

Kvicksilver är ett miljögift som numera är begränsat i användning. Men det finns fortfarande i en del produkter, däribland lågenergilampor. Om en sådan lampa går sönder bör rummet vädras och lämnas ungefär tjugo minuter. Därefter kan lampresterna samlas upp, till exempel med en bit hårt papper, och läggas i en glasburk med lock. Torka också golvet med en trasa och lägg denna i burken. Skriv på burken att den kan innehålla kvicksilver från en lågenergilampa och lämna in den som farligt avfall.

Nickel är en metall som bland annat används i smycken. Metallen kan ge allergi och inom EU finns det därför restriktioner om hur mycket en produkt får släppa ifrån sig.

Organofosfater kan band annat används som växtskyddsmedel och flamskyddsmedel. Dessa ämnen kan vara hormonstörande, cancerframkallande eller påverka nervsystemet.

Parfym kan ge allergiska besvär, något som idag är en av de mest utbredda folksjukdomarna i Sverige. Därför bör parfymerade produkter undvikas i så stor utsträckning som möjligt.

Att tänka på kring miljön där barn vistas

 • Kemikalier godkänns inte av någon innan de säljs och börjar användas.
 • Köp produkter tillverkade i EU, utanför gäller inte samma utvecklade lagstiftning.
 • Köp CE-märkta varor, det är en kvalitetsmärkning att produkten är säker.
 • Välj miljömärkta produkter när det går.
 • Följ åldershänvisningar på produkten eftersom produkten är anpassad till en typanvändning för den åldersgruppen.
 • Var försiktig med att använda parfymerade produkter eftersom de kan orsaka allergier.
 • Var försiktig när du använder sprayprodukter. Många innehåller irriterande ämnen och det är större risk att andas in ett medel om det sprayas.
 • Tvätta ny textil eftersom det ofta innehåller kemikalierester från tillverkningen och tvätta eller vädra sedan regelbundet eftersom textil samlar damm som kan innehålla skadliga ämnen.
 • Dock- och teatersmink är kosmetika och ska därför ha innehållsförteckning. Docksmink kan innehålla bly och ska inte användas på huden.
 • Många skadliga ämnen läcker ut i vår omgivning och samlas i damm. Därför är det viktigt att vädra och städa, särskilt där barn vistas på golvet.

Råd vid val av produkter till barn

Undvik…

 • Leksakerav trä eller hårdplast.
 • Textil behandlad med bromerade flamskyddsmedel.
 • Stoppning av polyuretan eftersom det troligen är flamskyddat.
 • Leksaker där lödningspunkter är synliga, de kan innehålla bly.
 • Skumtvättlappar eftersom de kan innehålla mjukgörare.
 • Våtservetter eftersom konserveringsmedlet kan orsaka allergi.
 • Plast i kontakt med varm mat, tillsatsämnen läcker lättare vid värme.

Välj istället…

 • Nyare och CE-märkta leksaker tillverkade inom EU.
 • Leksaker i hårdplast (som lego).
 • Stoppning av polyester/polyeter som går att tvätta.
 • Tvättlappar i papper.
 • Köksredskap i trä eller rostfritt stål.

Projektet Giftfritt Jönköping

Under 2014-2016 genomförde Jönköpings kommun projektet Giftfritt Jönköping. Projektets syfte var att titta på vad kommunens verksamheter behöver göra för att bidra till miljömålet giftfri miljö. En sammanfattning med projektets syfte och vad som genomförts under projekttiden är redovisat i slutrapporten - Projekt Giftfri miljö i Jönköpings kommun.

pdf: Projekt Giftfri miljö i Jönköpings kommun - slutrapport Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.8 MB)

Eftersom största fokus har legat på de känsligaste, det vill säga barnen, har projektet huvudsakligen inriktats på förskolor - Giftfri förskola. Åtgärder definierades för olika delar av kommunen i Handlingsplan för giftfri förskola, som gällde 2016-2018. Dessa åtgärder har inarbetats på olika sätt inom kommunens förvaltningar genom rutiner och arbetssätt.

KONTAKT

Ulrika Franke
Miljösamordnare