Kommunens arbete utifrån Agenda 2030

Agenda 2030 består av 17 globala mål som ska ses som odelbara. Inget mål kan uppnås på bekostnad av ett annat. Det innebär att de tre dimensionerna av hållbarhet – ekonomisk, social och miljömässig – är jämlika.

Sveriges kommuner har ett gemensamt uppdrag att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen. Agendan är både en global agenda och en lokal agenda. Det innebär att också kommunerna på lokal nivå ska arbeta för att agendans mål uppnås för den enskilda individen.

Arbetet med Agenda 2030 i Jönköpings kommun genomförs på olika sätt. Till exempel följs de globala målen upp i styrdokument och beslut. Kommunen arbetar också för att uppfylla mänskliga rättigheter och miljömål och utbildar och informerar om Agenda 2030.

Det politiska styrdokumentet som beskriver arbetet heter Program för hållbar utveckling - det kan du ta del av längre ner på sidan.

Hållbar utveckling - Agenda 2030

Här finns information om vårt arbete utifrån Agenda 2030 och de globala målen - för ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet och utveckling världen över.

Barn leker tillsammans vid röd byggnad.

Läs mer om vårt arbete med hållbar utveckling

Senaste artiklarna inom Hållbar utveckling och Agenda 2030