Konstgräs och gummiasfalt

Här hittar du information om konstgräs och gummiasfalt, som kan vara en källa till mikroplaster. Kommunen ser över hur vi kan arbeta för att minska spridningen.

Mikroplast som sprids i naturen och hamnar i vatten och djur har seglat upp som en stor miljöfråga. Vid kartläggning av källor har konstgräsplaner med granulat angetts som viktig källa. Även andra gummimaterial som mjukasfalt och fallskydd har börjat fokuseras. Dessa konstmaterial kan också innehålla farliga ämnen. Kommunen har därför börjat arbeta för att kartlägga användning och se över hur vi kan arbeta med åtgärder för att minska spridning.

Konstgräsplaner

I Jönköpings kommun finns 6 kommunala fotbollsplaner med granulat. Granulatet på dessa som är anlagda/senast renoverade mellan 2008 och 2012, är huvudsakligen återvunna bildäck av SBR-gummi och innehåller då ofta så kallade HA-oljor. Dessa 6 elvamannaplaner har en sammanlagd yta på 32887 m2. Eftersom en sådan plan i ungefär innehåller 50 ton granulat är det 300 ton granulat totalt. Varje år tillförs 10 ton granulat/år på dessa. Detta ersätter det granulat som sprids ut från planen till omgivningen och via spelare utanför området.

I kommunen finns också 12 konstgräsplaner som ägs och drivs av föreningar varav 4 med granulat som också är SBR-gummi av återvunna gummidäck. Påfyllning av granulat på dessa planer är pga. kostnaden ganska liten och är uppskattningsvis inte högre än 2 ton per år.

Kultur- och fritidsförvaltningen har skötselrutiner för att minimera spridning vid t.ex. vinterhållning. De ger också stöd till föreningarna för att de ska kunna minska spridningen av granulat. Vid planering av nya planer (ca 2 stycken) tas stor hänsyn för planens utformning, dräneringssystem och val av material.

De kommunala konstgräsplanerna utnyttjas mer än 15 000 h per år. Konstgräs är en nödvändighet för att kunna tillgodose det behov av planer som finns och den belastning som finns från många lag i området. Gräs tål inte så många timmar och säsongen blir mycket kort.

Gummiasfalt och fallskydd

Fallskyddsmattor och gummiasfalt på lekplatser anläggs av flera delar inom den kommunala förvaltningen (skola, stadsbyggnad och park). Dessa material är populära på lekplatser för att det möjliggör att klara de krav som finns på tillgänglighet. Marknaden har också ett stort utbud av lockande färger och möjligheter att utforma nya spännande lekmiljöer. Vissa delar av kommunen har börjat bli restriktiva i att anlägga nya sådana lekmiljöer. Där sådana material måste användas behöver vi ställa bra miljökrav på materialet.

Strategigrupp för åtgärder

Kommunen kartlägger hur det ser ut i våra verksamheter och hur vi kan arbeta med åtgärder. Vi avser att ta fram en strategi för hur vi kan hantera frågan. För detta har vi bildat en strategigrupp med ansvariga från Miljö- och hälsoskyddskontoret, Tekniska kontoret, Utbildningsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen. Vi bevakar också de riktlinjer och råd som kommer från centrala myndigheter.

Senast granskad/publicerad: