search
Sök
menu
Meny

Naturvårdsprogram

Dumme mosse

Jönköpings kommun är rik på naturupplevelser och höga naturvärden.

Här finns vidsträckta myrar, djupa mörka granskogar, ett småskaligt odlingslandskap, ädellövsrika branter och Vättern alldeles inpå knuten. Vi har stor anledning att känna oss stolta över vår fantastiska natur!

För att kommande generationer ska få möjlighet att uppleva allt detta är det viktigt att vi bevarar, sköter och utvecklar de naturvärden som finns. Kommunen har därför tagit fram ett naturvårdsprogram på uppdrag av kommunfullmäktige. Programmet antogs i augusti 2009.

Nytt naturvårdsprogram 2018

Vi har satt igång ett arbete med att uppdatera naturvårdsprogrammet och det beräknas vara klart 2018. Under 2014 och 2015 har vi gjort stora insatser vad gäller undersökningar – inventeringar – av naturmiljöer som våtmarker och ängs- och betesmarker. Ca 250 våtmarker och ca 500 gräsmarker har inventerats. 2011-2013 gjordes fördjupade inventeringar av så kallade nyckelbiotoper på kommunens mark. Det är naturområden med höga eller förväntat höga naturvärden. På kommunens mark finns över 500 nyckelbiotoper. All denna nya information ska föras in i det nya naturvårdsprogrammet. En del av resultatet har redan införts i den digitala översiktplanen, se länk.

Varför behövs ett naturvårdsprogram?

Kunskap om kommunens värdefulla natur är en förutsättning för att vi ska kunna bevara och stärka den biologiska mångfalden och nå ett långsiktigt hållbart samhälle.
Naturvårdsprogrammets syfte är att samla och presentera naturområden med särskilt höga värden och fin natur i kommunen. Naturvårdsprogrammet kommer att fungera som en kunskapsbank för de områden i kommunen som är de viktigaste för den biologiska mångfalden. Programmet ska även vara ett dokument med mål och åtgärder för hur naturvärdena ska förstärkas och långsiktigt bevaras på bästa sätt. De områden som presenteras i naturvårdsprogrammet är inte skyddade genom detta, men vid avvägningar mot andra markintressen bör hänsyn tas. 

Programmets övergripande mål:

  • Sammanställa och öka kunskapen om värdefulla naturområden i kommunen
  • Öka förståelsen för naturvårdsfrågor
  • Vara ett underlag för kommunens strategi i naturvårdsarbetet
  • Underlätta vid fysisk planering
  • Vara ett underlag för bevarande och vård av värdefulla naturområden
  • Göra information om kommunens naturvärden lättillgängliga
  • Framhålla naturtyper och arter som är speciella för vår kommun (se direktlänk Ansvarsarter och ansvarsmiljöer i menyn)


Naturvårdsprogrammet består av två delar

Naturvårdsprogrammet består av två delar:

  • Programdel
  • Objektskatalog

I programdelen beskrivs bland annat Jönköpings natur i stora drag och lagstiftningen som berör naturvården. Programdelen innehåller även mål för kommunens naturvårdsarbete och förslag till åtgärder samt ansvarig nämnd.

Objektskatalogen består av en interaktiv karta där 1 654 värdefulla naturområden presenteras samt en skriftlig del där varje område beskrivs mer ingående, en så kallad objektsbeskrivning. Den bygger på information från olika inventeringar som t.ex. skogsstyrelsens nyckelbiotops- inventering, jordbruksverkets äng- och betesmarksinventering och länsstyrelsens våtmarksinventering. Objektsbeskrivningar finns för områden med de högsta naturvärdesklasserna 1-3.