Naturvårdsprogram

Här har vi samlat information, riktlinjer och åtgärder i det nya naturvårdsprogrammet.

Jönköpings kommun är rik på naturupplevelser och höga naturvärden. Här finns vidsträckta myrar, djupa mörka granskogar, ett småskaligt odlingslandskap, ädellövsrika branter och Vättern alldeles inpå knuten. Vi har stor anledning att känna oss stolta över vår fantastiska natur!

För att kommande generationer ska få möjlighet att uppleva allt detta är det viktigt att vi bevarar, sköter och utvecklar de naturvärden som finns. Kommunen har ett naturvårdsprogram men nu kommer ett nytt sådant. Det nya förslaget till naturvårdsprogram har under sommaren varit ute på remiss och kommer att omarbetas utifrån de synpunkter som kommit in.

Kommunens naturvårdsarbete omfattar:

 • kartläggning av områden med höga naturvärden
 • övervakning av naturvärden under samhällsplanering
 • att arbeta med naturvårdsprogrammet
 • handläggning av ärenden som berör viktiga naturvårdsobjekt och deras skötsel
 • upprättande av skötselplaner
 • att sprida information om naturmiljön i kommunen till allmänheten
 • förvaltning av tätortsnära natur, vandringsleder och åtta naturreservat.

Naturvårdsprogram 2019

Vi har gjort ett mer renodlat naturvårdsprogram som tar upp de viktiga frågorna om ekosystemtjänster, naturens gratistjänster för människan.

Under 2014 och 2015 har vi gjort stora insatser vad gäller undersökningar – inventeringar – av naturmiljöer som våtmarker och ängs- och betesmarker. 250 våtmarker och 500 gräsmarker har inventerats. 2011-2013 gjordes fördjupade inventeringar av nyckelbiotoper på kommunens mark. Det är naturområden med höga eller förväntat höga naturvärden. På kommunens mark finns över 500 nyckelbiotoper.

Under 2017 gjordes en kartläggning av ekosystemtjänster i kommunen. All denna nya information har inarbetats i det nya naturvårdsprogrammet.

Naturvårdsprogrammet finns digitalt Länk till annan webbplats.

Varför behövs ett naturvårdsprogram?

Kunskap om kommunens värdefulla natur är en förutsättning för att vi ska kunna bevara och stärka den biologiska mångfalden och nå ett långsiktigt hållbart samhälle.
Naturvårdsprogrammets syfte är att samla och presentera naturområden med särskilt höga värden och fin natur i kommunen.

Naturvårdsprogrammet kommer att fungera som en kunskapsbank för de områden i kommunen som är de viktigaste för den biologiska mångfalden. Programmet ska även vara ett dokument med riktlinjer och åtgärder för hur naturvärdena ska förstärkas och långsiktigt bevaras på bästa sätt.

De områden som presenteras i naturvårdsprogrammet är inte automatiskt skyddade genom detta, men vid avvägningar mot andra markintressen ska hänsyn tas. Många är skyddade bland annat genom kommunens 44 naturreservat.

I den digitala kartan med naturvårdsobjekt kan du även hitta skyddade områden som naturreservat, skyddsvärda träd och lågexploaterade områden.

Programmets övergripande mål:

 • Sammanställa och öka kunskapen om värdefulla naturområden i kommunen
 • Vara ett underlag för kommunens strategi i naturvårdsarbetet
 • Framhålla och gynna naturtyper och arter som är speciella för vår kommun
 • Informera om och underlätta användandet av ekosystemtjänster
 • Naturvårdsprogrammet är ett viktigt underlag i arbetet med fördjupade översiktsplaner, detaljplaner, skötselåtgärder, bygglovsärenden medmera, och en värdefull informationskälla för markägare och allmänhet.
 • Underlätta vid fysisk planering
 • Öka förståelsen för naturvårdsfrågor
 • Vara ett underlag för bevarande och vård av värdefulla naturområden

Senast granskad/publicerad: