search
Sök
menu
Meny

Skog, kommunens skogar

Skogsbacke med stora stenar och träd.

Häggebergsbranten

Kommunen förvaltar omkring 5200 hektar skogsmark, inklusive naturreservat och strövområden.

Stor hänsyn tas till det rörliga friluftslivet, kulturmiljövården, de närboende samt naturvård vid åtgärder inom skogsmark och naturreservat. 

Tekniska kontorets skog- och naturvårdsenhet ansvarar för förvaltningen av skogsmarken.

Kommunens skogsprogram

Skogsprogrammet samlar de intentioner angående skog och trädmiljöer som redan formulerats i andra kommunala styrdokument. Se länkat dokument.

FSC®-certifiering

Kommunen ligger i den boreonemorala vegetationszonen, vilket innebär naturliga förutsättningar för blandskog.

I skogarna finns höga värden både ur natur- och kultursynpunkt, samt inte minst för friluftslivet. Här finns också fornminnen och lämningar från olika tidsåldrar. Tätortsnära skogar är en viktig del av samhället och skötseln innebär många anpassningar.

Jönköpings kommun har miljöcertifierat skogsskötseln enligt den internationella FSC®-standarden (Forest Stewardship Council®) och ingår under Grönt Paraplys gruppcertifikat, med licensnummer FSC C006219.

Certifieringen ska uppmuntra till ett miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar.