Skog, kommunens skogar

Skogsbacke med stora stenar och träd.

Häggebergsbranten

Här hittar du information om kommunens skogsprogram och FSC-certifiering.

Kommunen sköter om cirka 5200 hektar skogsmark. I det ingår naturreservat och strövområden.

Tekniska kontorets skog- och naturvårdsenhet ansvarar för förvaltningen av skogsmarken. När det utförs åtgärder tas stor hänsyn till olika saker. Exempelvis det rörliga friluftslivet, kulturmiljövården, de närboende och naturvård.

Kommunens skogsprogram

I kommunens skogsprogram samlas Jönköpings kommuns tankar och målsättningar kring skogs- och trädmiljöer. Läs skogsprogrammet längst ner under fliken Dokument.

FSC®-certifiering

Kommunen ligger i den boreonemorala vegetationszonen. Det betyder att det finns naturliga förutsättningar för blandskog.

I skogarna finns höga värden både ur natur- och kultursynpunkt, och inte minst för friluftslivet. Här finns också fornminnen och lämningar från olika tidsåldrar. Tätortsnära skogar är en viktig del av samhället och skötseln innebär många anpassningar.

Jönköpings kommun har miljöcertifierat skogsskötseln enligt den internationella FSC®-standarden (Forest Stewardship Council®) och ingår under Grönt Paraplys gruppcertifikat, med licensnummer FSC C006219.

Certifieringen ska uppmuntra till ett miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar.

Senast granskad/publicerad: