search
Sök
menu
Meny

Skogsåtgärder

skog och avverkad skog. 

För att behålla de värden som finns i skogen krävs olika skogsåtgärder. På denna sida kommer information av större åtgärder. Enstaka träd och akuta ärenden annonseras inte.

Skogens värde

Vår skog och våra trädbärande marker är viktiga för biologisk mångfald, rekreation, virkesproduktion och många andra ekosystemtjänster. För kommunens skogsskötsel är rekreations-, natur och kulturmiljövärden likställda mål. Samtliga av dessa mål är överordnade virkesproduktion. Skogen växer dock hela tiden och för att behålla de värden som finns i skogen krävs ofta att det utförs olika skogliga åtgärder.

Syftet med skogsåtgärder

De åtgärder vi gör syftar att förbättra eller behålla de värden som finns i skogarna. Som att skydda värdefulla träd och biotoper, förbättra sikten längs stigar, skapa varierade miljöer att vistas i m.m. Vi tar ofta ut en del av det vi hugger för att bekosta skötseln. Åtgärderna kan vara röjning, gallring, friställning, föryngringsavverkningar m.fl.

Samråd

Enligt kommunens skogliga policys och våra skogliga certifieringar ska skogsförvaltningen präglas av en dialog med samhällets intressenter, där ibland enskilda personer, för att säkra ett medborgarinflytande. Intressenternas önskemål kan tillgodoses i mån av resurser om de överensstämmer med kommunens skogliga policys. Samråden är information om kommande åtgärder där intressenter har möjlighet att kommentera åtgärden. Det kan ske skriftligt och när det kräver kan samrådet hållas på plats.

Pågående och planerade åtgärder

Skärmställning i Läsäng

Beskrivning av åtgärd
Skogsområdet är hårt drabbat av stormskador och granbarkborre. Vi behöver därför påbörja en föryngring av området för att minska spridningen och följa skogsvårdslagen. Vi kommer att ställa en skärm som ska sprida frön och behåller därför en hel del större träd i området. Målet är ett nytt bestånd av gran med stor andel lövträd.

Planerad tidpunkt för åtgärd
Sommaren 2021

Har du frågor?
Du är välkommen att kontakta Skogsförvaltare Joakim Frick
036-10 23 28, joakim.frick@jonkoping.se eller avverkningsledare
Lennart Jansson 036-10 54 24 så ska vi besvara de frågor vi kan.

Föryngring av granskog, Tenhult

Beskrivning av åtgärd
Granbeståndet har haft stora stormskador och har angrepp av granbarkborre. På grund av detta kommer vi att fälla granarna och föryngra beståndet. Målet med den nya skogen är ett blandbestånd med stor andel lövträd, bland annat bok.

Planerad tidpunkt för åtgärd
Vintern 2020-2021

Har du frågor?
Du är välkommen att kontakta Skogsförvaltare Joakim Frick
036-10 23 28, joakim.frick@jonkoping.se eller avverkningsledare
Lennart Jansson 036-10 54 24 så ska vi besvara de frågor vi kan.

Gallring av ungskog i Taberg

Beskrivning av åtgärd
Den yngre skogen har nu växt sig tät och träden skulle gynnas av en gallring. I gallringen planerar vi att fälla ca 30 % av träden för att ge de kvarvarande träden mer tillgång till ljus och näring. Målet är en lite mer öppen lövskog med björk och hassel. Mot bebyggelsen i nord öst planerar vi att fälla en stor del av de stora granarna.

Planerad tidpunkt för åtgärd
Säsongen 2021-2022

Samråd kommer att hållas vid intresse.
Om intresse finns kommer vi att boka in ett samråd inför åtgärd där vi kommer gå igenom åtgärderna på plats. Det är också möjligt att ställa frågor via telefon och e-post.

GPS position
57.672676, 14.086257

Google maps: Plats för skogsåtgärdlänk till annan webbplats

Har du frågor?
Du är välkommen att kontakta Skogsförvaltare Joakim Frick
036-10 23 28, joakim.frick@jonkoping.se eller avverkningsledare
Lennart Jansson 036-10 54 24 så ska vi besvara de frågor vi kan.

Gallring och röjning Flahult, Tahe

Beskrivning av åtgärd
Skogen har växt sig tät och träden skulle må bra av att glesas ur. Vi planerar att gallra i det östra södra beståndet och passa på att ta lite trol till stadsparkens gärdsgård. Efter åtgärd kommer det vara i snitt 3 meter mellan stammarna. I det norra beståndet har björkarna växt så att de piskar på tallarnas toppar vilket kan skada de nya skotten. Vi kommer därför röja lite runt de framtida huvudstammarna, det vill säga de träd vi vill ska vara kvar när skogen är gammal. Boende kan även inkomma med önskemål om gallring av enstaka träd i kanten mot bebyggelsen.

Planerad tidpunkt för åtgärd
Vintern 2020 - vår 2021

Samråd kommer att hållas vid önskemål.
Om stort intresse för samråd finns kan samråd hållas på plats i fält, kontakta då skogsförvaltare så snart som möjligt. Vi finns även tillgängliga för frågor via telefon och e-post.

GPS position
57.681594, 14.109692

Google maps: Plats för skogsåtgärdlänk till annan webbplats

Har du frågor?
Du är välkommen att kontakta Skogsförvaltare Joakim Frick
036-10 23 28, joakim.frick@jonkoping.se eller avverkningsledare
Lennart Jansson 036-10 54 24 så ska vi besvara de frågor vi kan.

Gallring av skog i Månsarp

Beskrivning av åtgärd
Skogen i detta område har nu vuxit sig så tät att det är behov av att gallras eller röjas. Detta görs för att de kvarvarande träden ska få mer ljus och näring och hålla sig välmående. Vi planerar att fälla ca 20-30% av träden och försöker att göra lite små luckor och tätare partier i huggningen. I område 10 kommer vi ta bort det mesta riset medan i övriga bestånd får det mesta riset ligga kvar för näringens skull.

Planerad tidpunkt för åtgärd
Vinterhalvåret 2020-2021.

Har du frågor?
Du är välkommen att kontakta Skogsförvaltare Joakim Frick
036-10 23 28, joakim.frick@jonkoping.se eller avverkningsledare
Lennart Jansson 036-10 54 24 så ska vi besvara de frågor vi kan.

Gallring av barrskog vid Åsasjön

Beskrivning av åtgärd
Detta skogsområde har vuxit och nu blivit så tätt att det är dags att gallra lite för att gynna tillväxten och livskraften på de kvarvarande träden. I denna åtgärd kommer vi fälla ca 30 % av stammarna vilket är en normal gallring.

Tidplan
Oktober 2020 - april 2021

Har du frågor?
Kontakta Skogsförvaltare Joakim Frick, 036-10 23 28
eller avverkningsledare Lennart Jansson, 036-10 54 24

Gallring av tallskog vid Västersjön

Beskrivning av åtgärd
Tallskogen i området har börjat bli tät och det är nu dags att gallra ut lite för att gynna livskraften och tillväxten på de kvarvarande tallarna. Uttaget kommer vara ca 30 % vilket är ett normalt uttag.

Tidplan
Oktober 2020 - april 2021

Har du frågor?
Kontakta Skogsförvaltare Joakim Frick, 036-10 23 28
eller avverkningsledare Lennart Jansson, 036-10 54 24

Föryngringsavverkning Flahult

Beskrivning av åtgärd
Detta skogsområde som planterades under 60-talet på åkermark har växt mycket snabbt och tyvärr har det börja komma in rotröta i stockarna. Vi vill därför föryngra detta bestånd. Vid en föryngring fälls majoriteten av träden ned och det planteras nya träd. En del av träden lämnas kvar som så kallade evighetsträd.

Tidplan
Oktober 2020 - april 2021

Har du frågor?
Kontakta Skogsförvaltare Joakim Frick, 036-10 23 28
eller avverkningsledare Lennart Jansson, 036-10 54 24

Gallring och utglesning av skärm vid flygplatsen

Beskrivning av åtgärd
Fröträdsställningen har nu gjort sitt jobb och en fin föryngring är på väg upp. Det är nu dags att glesa ut den för att ge de nya träden bättre möjlighet att växa. Runt om har tallskogen blivit så tät att det är dags att gallra för att gynna de kvarvarande träden. Uttaget planeras till ca 30 %, vilket är en normal gallring.

Tidplan
Oktober 2020 - april 2021

Har du frågor?
Kontakta Skogsförvaltare Joakim Frick, 036-10 23 28
eller avverkningsledare Lennart Jansson, 036-10 54 24

Friställning i Granbäck

Beskrivning av åtgärd
Skogen växer och det har nu blivit dags att friställa de värdefulla ekarna kring Granbäck. Vi planerar att hugga bort rönn och gran som håller på att växa in i ekarnas kronor. Åtgärden utförs för att skydda och gynna de ekar som finns i området och bibehålla de värden som finns i biotopen. I område 1 är en gallring genomförd och det planeras nu en röjning för att välja ut framtida ersättningsträd och hålla borta sly. I område 2 och 3 planeras en röjningsgallring av inväxande sly. Slyet kommer att samlas ihop efter åtgärd. I område 4 planerar vi att gallra ut gran som växer in i kronorna på ekarna. Det finns idag nyckelbiotoper och en skolskog i avdelningen som vi kommer att ta hänsyn till.

Planerad tidpunkt för åtgärd
Höst/vinter 2020/2021

Har du frågor?
Du välkommen att kontakta oss skogsförvaltare Joakim Frick eller avverkningsledare Lennart Jansson, så ska vi besvara de frågor vi kan

Gallring i Östra Hallby

Beskrivning av åtgärd
Planerar att gallra två bestånd i östra delen av Hallbys spårområden. Bestånden kommer att gallras för att ge mer ljus till de kvarvarande träden och ge bättre sikt från spåren. Vi kommer ta hand om virket och GROT för att det ska vara fortsatt lätt att rör sig i området. Området innehåller även flertalet spår som vi kommer ta hänsyn till.

Planerad tidpunkt för åtgärd
Höst/vinter 2020/2021

Samråd
Samråd har genomförts.

Har du frågor?
Du välkommen att kontakta oss skogsförvaltare Joakim Frick eller avverkningsledare Lennart Jansson, så ska vi besvara de frågor vi kan.

Röjning av ekskog i lerhagen

Beskrivning av åtgärd
Skogen växer för fullt och nu har det blivit dags för en åtgärd. Vi planerar att röja bort det inväxande slyet i ekbeståndet. Åtgärden kommer gynna ekarna som kan ta skada av det inväxande slyet. Röjningen kommer öka framkomligheten och siktbarheten i beståndet. Vi planerar även att köra ut slyet efter åtgärd. I beståndet finns en al-sumpskog som kommer att lämnas orörd.

Planerad tidpunkt för åtgärd
Höst/vinter 2020/2021

Har du frågor?
Du välkommen att kontakta oss skogsförvaltare Joakim Frick eller avverkningsledare Lennart Jansson, så ska vi besvara de frågor vi kan.

Röjningsgallring av hassel och sly i Samset

Beskrivning av åtgärd
Skogen växer och det har nu blivit dags att glesa ut lite i skogen. Vi planerar att röjningsgallra tre bestånd av ek med under växande hassel kring Samset. Hasseln står idag tätt och behöver glesas ur för att bilda fina buskar med nötter och död ved. Sedan behöver ekarna friställas från sly som är på väg in i kronorna. Slyet kommer sedan samlas ihop. Då områdena är nära en skola och det går stigar genom områdena kommer vi även att se över och fälla farliga träd.

Planerad tidpunkt för åtgärd
Höst/vinter 2020/2021

Har du frågor?
Du välkommen att kontakta oss skogsförvaltare Joakim Frick eller avverkningsledare Lennart Jansson, så ska vi besvara de frågor vi kan.


Karta över skogsåtgärder

I kartan kan du se planerade skogsåtgärder. Klicka på de mörkgröna fälten eller använd sökrutan för information.

Kontakt

Joakim Frick
Skogsförvaltare
036-10 23 28

Lennart Jansson
Avverkningsledare
036-10 54 24