Skogsåtgärder

skog och avverkad skog. 

Här finns information om större skogsåtgärder som krävs för att behålla de värden som finns i skogen. Enstaka träd och akuta ärenden annonseras inte.

Skogens värde

Vår skog och våra trädbärande marker är viktiga för biologisk mångfald, rekreation, virkesproduktion och många andra ekosystemtjänster. För kommunens skogsskötsel är rekreations-, natur och kulturmiljövärden likställda mål. Samtliga av dessa mål är överordnade virkesproduktion. Skogen växer dock hela tiden och för att behålla de värden som finns i skogen krävs ofta att det utförs olika skogliga åtgärder.

Syftet med skogsåtgärder

De åtgärder vi gör syftar att förbättra eller behålla de värden som finns i skogarna. Som att skydda värdefulla träd och biotoper, förbättra sikten längs stigar, skapa varierade miljöer att vistas i m.m. Vi tar ofta ut en del av det vi hugger för att bekosta skötseln. Åtgärderna kan vara röjning, gallring, friställning, föryngringsavverkningar m.fl.

Samråd

Enligt kommunens skogliga policys och våra skogliga certifieringar ska skogsförvaltningen präglas av en dialog med samhällets intressenter, där ibland enskilda personer, för att säkra ett medborgarinflytande. Intressenternas önskemål kan tillgodoses i mån av resurser om de överensstämmer med kommunens skogliga policys. Samråden är information om kommande åtgärder där intressenter har möjlighet att kommentera åtgärden. Det kan ske skriftligt och när det kräver kan samrådet hållas på plats.

Pågående och planerade åtgärder

Gallring av ungskog i Taberg

Beskrivning av åtgärd
Den yngre skogen har nu växt sig tät och träden skulle gynnas av en gallring. I gallringen planerar vi att fälla ca 30 % av träden för att ge de kvarvarande träden mer tillgång till ljus och näring. Målet är en lite mer öppen lövskog med björk och hassel. Mot bebyggelsen i nord öst planerar vi att fälla en stor del av de stora granarna.

Planerad tidpunkt för åtgärd
Säsongen 2022-2023

Samråd kommer att hållas vid intresse.
Om intresse finns kommer vi att boka in ett samråd inför åtgärd där vi kommer gå igenom åtgärderna på plats. Det är också möjligt att ställa frågor via telefon och e-post.

GPS position
57.672676, 14.086257

Google maps: Plats för skogsåtgärd Länk till annan webbplats.

Har du frågor?
Du är välkommen att kontakta Skogsförvaltare Joakim Frick
036-10 23 28, joakim.frick@jonkoping.se eller avverkningsledare
Lennart Jansson 036-10 54 24 så ska vi besvara de frågor vi kan.

Gallring i Östra Hallby

Beskrivning av åtgärd
Planerar att gallra två bestånd i östra delen av Hallbys spårområden. Bestånden kommer att gallras för att ge mer ljus till de kvarvarande träden och ge bättre sikt från spåren. Vi kommer ta hand om virket och GROT för att det ska vara fortsatt lätt att rör sig i området. Området innehåller även flertalet spår som vi kommer ta hänsyn till.

Planerad tidpunkt för åtgärd
Säsongen 2022-2023

Samråd
Samråd har genomförts.

Har du frågor?
Du välkommen att kontakta oss skogsförvaltare Joakim Frick eller avverkningsledare Lennart Jansson, så ska vi besvara de frågor vi kan.

Åtgärder i norra delen av Hallbyområdet

Beskrivning av åtgärd

Skogen har i många områden växt sig tät. Bärriset och träden hade mått bra av att det glesades ut i bestånden. Framförallt gäller det gallringar där vi kommer att ta ut ca 30% av stammarna i bestånden. Det finns även lite röjning i ungskog som behöver göras samt en påbörjad lättare luckhuggning i ett av bestånden. I det beståndet är tanken att vi ska påbörja en mycket långsam föryngring av beståndet vilket kommer att ske stegvis i 20-30 år.

Samråd kan hållas på plats vid önskemål.

Plats

GPS: 57.791312, 14.072110

Google maps: Hallbyområdet Länk till annan webbplats.

Planerad tidpunkt för åtgärd
Säsongen 2022-2023

Har du frågor?

Du välkommen att kontakta skogsförvaltare Joakim Frick eller avverkningsledare Lennart Jansson, så ska vi besvara de frågor vi kan.

Gallringar och röjningar i närheten av Lomsjön

Beskrivning av åtgärd
 Stora delar av skogen mellan Lomsjön och flygplatsen är mycket tät och är i behöv av att glesas ur. En gallring av skogen skulle minska risken för självgallring, gynna bärriset och de kvarvarande träden och på sikt göra bestånden mer stomsäkra. Det finns i vissa delar även ett behov av att frihugga de evighetsträd som finns. Uttaget i gallringarna kommer att ligga på ca 30% och kommer att göras med ojämna förband för att skapa en skog som ser mer ”naturlig” ut. Målet är även att försöka gynna löv för att på sikt öka andelen lövträd i området.

Planerad tidpunkt för åtgärd
Säsongen 2022-2023

Har du frågor?
Välkommen att kontakta Joakim Frick, skogsförvaltare på telefon 036-10 23 28 eller e-post joakim.frick@jonkoping.se.

Gallring av skog vid Tahe

Beskrivning av åtgärd
Delar av skogen kring motionsspåren vid Tahe har börjat bli täta och skulle behöva gallras ur. En gallring skulle gynna de kvarvarande trädens tillväxt och stormfasthet. De skulle även gynna markfloran och ge mer bärris. Vid åtgärden kommer vi i största möjliga mån undvika att köra på spåren och körskador kommer att rättas till efter åtgärd. Vi kommer att ta bort riset från de fällda träden. Då det finns en del fornlämningar i området kommer det ställas ut ”kulturstubbar” som markerar lämningarna och de kommer att huggas fram där det finns möjlighet.

Har du frågor?
Välkommen att kontakta Joakim Frick, skogsförvaltare på telefon 036-10 23 28 eller e-post joakim.frick@jonkoping.se.

Skogsåtgärder Ryttarns mosse

Beskrivning av åtgärd
Skogen har bitvis blivit tät och är i behov att glesas ut för att gynna de kvarvarande träden, bärris och stomfasthet. Andra delar har blivit dags att påbörja en föryngring av beståndet. På de gröna områdena på kartan planeras en hyggesfri föryngringsavverkning genom luckhuggning och utglesning. Där kommer mellan 40-50% av träden att avverkas och luckor skapas. Luckorna kommer att vara mindre närmare husen (ca 20x20m) och större bakom skyddsvallen (max 0,25ha). I de blå områdena planeras gallringar. Där kommer vi ta ut träd i ojämna förband och gynna variation i bestånden. Uttaget kommer vara ca 20-30 % av träden. I de gula områdena är det planerad röjning.

Planerad tidpunkt för åtgärd
Säsongen 2022-2023

Samråd
Meddela senast söndag den 1 januari 2023.
Vi kommer att titta på alla inkomna synpunkter och återkoppla. Kommer önskemål in efter tidpunkten kan vi inte garantera att vi hinner titta på dem innan åtgärden påbörjas.

Har du frågor?
Du välkommen att kontakta oss skogsförvaltare Joakim Frick på telefon 036-10 23 28 eller e-post joakim.frick@jonkoping.se.

Karta över skogsåtgärder

I kartan kan du se planerade skogsåtgärder. Klicka på de mörkgröna fälten eller använd sökrutan för information.

Senast granskad/publicerad: