search
Sök
menu
Meny

Skötsel av parker och grönområden

Jönköping är känt för sina parker och sin natur. Bland annat den mer än 100 år gamla stadsparken, ett rosarium och genbanken Brunstorps gård. Allt sköts enligt skötselplaner.

Så sköter vi gräsytor

Gräsmattor är viktiga som gröna komplement till gator, torg och trottoarer. I kommunen finns cirka 60 hektar klippt gräsmatta. Övriga gräsytor i kommunen slås som slåtterängar, för att undvika att de växer igen. I kommunkartan kan du se vilka skötselkriterier som gäller för en specifik gräsyta.

Vi använder automowers i ett par större rondeller som är svåråtkomliga för skötsel. Klipparna är utrustade med GPS.

Renhållning

En del av parkbudgeten går åt till städning av våra parker. Även om vi i Jönköping är duktiga på att slänga skräpet i våra avfallskärl, måste vi ta hand om det som inte hamnar där. I våra parker finns också hundlatriner och avfallskärl för engångsgrillar.

Lekplatser

Det finns ett stort antal lekplatser som kommunen ansvarar för. Dessa har regelbunden tillsyn för att säkerställa en trygg lekmiljö.

Utsmyckning

En viktig del av verksamheten är att göra vår kommun vacker och tilltalande. Plantering av vår- och sommarblommor i rabatter och urnor är mycket uppskattat och har därför hög prioritet. Träd, alléer, häckar och buskage bidrar också till grönskan i kommunens alla delar. 

Planerade och pågående åtgärder i parker eller grönområden

Knektaparken: Hamling av pilar

Vad ska åtgärdas?

Hamling av pilar i Knektaparken. Hamling innebär att man sågar av grenar av träden. Åtgärden görs för trädets bästa och är en vanlig, äldre skötselmetod.

Hur påverkar åtgärden mig?

Delar av gång- och cykelvägar inne i parken samt ut mot Odengatan kommer vara avstängda av säkerhetsskäl under kortare perioder v 9-10 2021. Detta gör vi eftersom arbetet innebär motorsågar, liftar och grenar som kan falla från höga höjder.

Tidplan

Vecka 9-10 2021.

Slottsparken: Nedtagning av bokträd

Vad ska åtgärdas?

Ett av de naturminnesmärkta träden i Slottsparken i Huskvarna ska tas ner.

Varför gör vi detta?

I samband med underhållsbeskärning på de gamla träden i Slottsparken framkom att ett av de gamla naturminnesmärkta träden var i mycket dåligt skick. Arboristernas utlåtande var att trädet bör avverkas eftersom det finns en risk för att stora grenar eller hela trädet rasar. Efter samråd med länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet i det här ärendet har vi kommit fram till att trädet ska avverkas av säkerhetsskäl.

Hur ska det gå till?

Stammen från trädet kommer att läggas i skogen ovanför Slottsvillan för att bevara trädets höga naturvärden. Nya träd kommer att planteras som ersättning för det som nu behöver fällas. Planen är att detta ska göras som en del av det utvecklingsprojekt för parken som kommer att påbörjas senare under året.

Tidplan

April 2021

Karta över Slottsparken i Huskvarna.

Sofiakyrkan: Växtbäddsrenovering

Vad ska åtgärdas?

Träden runt Sofiakyrkan ska växtbäddsrenoveras i ett försök att rädda ett äldre trädbestånd. Väster i Jönköping är hårt drabbat av almsjuka och det råder stor brist på äldre träd här. Genom den här insatsen kan vi säkra att det här beståndet av äldre träd finns kvar för många decennier framöver.

Hur ska det gå till?

Plattgången vid östra och västra delen av Nygatan, på insidan av träden mot kyrkan grävs bort. Vi kommer använda en försiktig schaktmetod med hjälp av luftlans och vaccumsug för att inte skada rötter från träden. Sen fyller vi på en blandning av luckert grus (för att mer vatten ska komma ner till rötterna) och biokol (gödsel till träden).


Varför gör vi detta?

För att framtidssäkra ett av få äldre trädbestånd på Väster i Jönköping. Träden har en tillbakagående vitalitet och kommer till slut att dö om ingen åtgärd utförs. Träden har otroligt höga värden, biologiskt, socialt och kulturhistoriskt. Dessa värden går inte att ersätta med pengar, det krävs dryg 100 års tillväxt för att återskapa om träden skulle dö.


Hur påverkar åtgärden mig?

Gångarna samt vissa p-platser kommer vara avspärrade under kortare perioder under arbetets gång.

Tidplan

Preliminärt oktober/november 2021.