search
Sök
menu
Meny

Skogsåtgärder

skog och avverkad skog. 

Vår skog och våra trädbärande marker är viktiga för biologisk mångfald, rekreation, virkesproduktion och många andra ekosystemtjänster. För kommunens skogsskötsel är
rekreations-, natur och kulturmiljövärden likställda mål. Samtliga av dessa mål är överordnade virkesproduktion. Skogen växer dock hela tiden och för att behålla de värden som finns i skogen krävs ofta att det utförs olika skogliga åtgärder.

Skogen och trädbärande marker har stora värden på många sätt. De åtgärder vi gör syftar att förbättra eller behålla de värden som finns i skogarna. Som att skydda värdefulla träd och biotoper, förbättra sikten längs stigar, skapa varierade miljöer att vistas i m.m. Vi tar ofta ut en del av det vi hugger för att bekosta skötseln. Åtgärderna kan vara röjning, gallring, friställning, föryngringsavverkningar m.fl.

Samråd

Enligt kommunens skogliga policys och våra skogliga certifieringar ska skogsförvaltningen präglas av en dialog med samhällets intressenter, där ibland enskilda personer, för att säkra ett medborgarinflytande. Intressenternas önskemål kan tillgodoses i mån av resurser om de överensstämmer med kommunens skogliga policys. Samråden är information om kommande åtgärder där intressenter har möjlighet att kommentera åtgärden. Det kan ske skriftligt och när det kräver kan samrådet hållas på plats.

På denna sida kommer information av större skogliga åtgärder. Enstaka träd och akuta ärenden kommer inte annonseras.


Gallring Backamoskogen

Beskrivning av åtgärd
Vi planerar att utföra en gallring av tre bestånd med tall i Backamoskogen. Samtliga bestånden är i dagsläget täta och de kvarvarande träden skulle gynnas av mindre konkurrens om resurserna. Gallringen kommer även att gynna framkomligheten och sikten i bestånden. De biologiska värdena kommer inte påverkas negativ vid åtgärderna. Vi planerar att hugga ca 30 % av träden och att samla in GROT efter åtgärden.

Planerad tidpunkt för åtgärd
Höst/vinter 2019.

Samråd
Samråd kommer hållas torsdag den 24 oktober 2019 17:30

Plats för samråd
Samling Domsands parkering.

Du som vill medverka i samråd
Meddela senast måndag den 22 oktober 2019 om du vill medverka i samrådet.
Meddela deltagande via e-post till Joakim Frick eller på telefon 036-10 23 28. Om ingen anmäler sig kommer samrådet i fält inte bli av.

Har du frågor?
Du välkommen att kontakta oss, skogsförvaltare Joakim Frick eller avverkningsledare Lennart Jansson, så ska vi besvara de frågor vi kan.

Röjning och gallring Nordöstra Norrahammar

Beskrivning av åtgärd
Skogen växer och nu har det blivit dags för åtgärder för att behålla värdena i skogen. Två av bestånden har tidigare varit inhängande med viltstängsel som togs ned under våren. Nu behöver bestånden röjas för att gynna de träd som vi vill ha i det framtida beståndet, bland annat de planterade fruktträden och ädellövet. Vi planerar att röja runt huvudstammarna och ta ut slyet. Det tredje beståndet är en mycket tät granskog som behöver gallras för att gynna de kvarvarande träden och undvika självgallring. Där planerar vi att gallra med ett uttag på ca 30 % samt ett uttag av GROT (grenar och topp). Samtliga åtgärderna kommer även att gynna sikten och framkomligheten i bestånden.

Planerad tidpunkt för åtgärd
Höst/vinter 2019.

Samråd
Samråd kommer hållas tisdag den 29 oktober 2019 17:30.

Plats för samråd
Gångvägen vid Ringblommevägen 22 Norrahammar.

Du som vill medverka i samråd
Meddela senast måndag den 27 oktober 2019 om du vill medverka i samrådet.
Meddela deltagande via e-post till Joakim Frick eller på telefon 036-10 23 28. Om ingen anmäler sig kommer samrådet i fält inte bli av.

Har du frågor?
Du välkommen att kontakta oss skogsförvaltare Joakim Frick eller avverkningsledare Lennart Jansson, så ska vi besvara de frågor vi kan.

Gallring och friställning Södra Bankeryd

Beskrivning av åtgärd
I området planeras tre åtgärder. 1. Gallring av tät blandskog. Uttaget ca 30 % med en underröjning innan åtgärd. Detta för att gynna de kvarvarande trädens utveckling. 2. Gallring av blandskogsbestånd i syfte att säkra upp gångstigen som går genom beståndet och friställa biologiskt värdefulla träd. 3. Röjning av beståndet med fokus på friställning av skyddsvärda och värdefulla träd (framförallt ek) som i dagsläget håller på att kvävas av inväxande sly. Det planeras även att siktröja längs stigar. Gammalt viltstängsel i området planeras även tas ned och röjas ur. Slutligen kommer vi se över kanterna mot bebyggelsen för att skapa ett bryn mot skogen och hålla nere slyet.

Planerad tidpunkt för åtgärd
Höst/vinter 2019.

Samråd
Samråd kommer hållas onsdag den 23 oktober 2019 17:30.

Plats för samråd
Nyarpsstugan.

Du som vill medverka i samråd
Meddela senast måndag den 21 oktober 2019 om du vill medverka i samrådet.
Meddela deltagande via e-post till Joakim Frick eller på telefon 036-10 23 28. Om ingen anmäler sig kommer samrådet i fält inte bli av.

Har du frågor?
Du välkommen att kontakta oss skogsförvaltare Joakim Frick eller avverkningsledare Lennart Jansson, så ska vi besvara de frågor vi kan.

Friställning i Granbäck

Beskrivning av åtgärd
Skogen växer och det har nu blivit dags att friställa de värdefulla ekarna kring Granbäck. Vi planerar att hugga bort rönn och gran som håller på att växa in i ekarnas kronor. Åtgärden utförs för att skydda och gynna de ekar som finns i området och bibehålla de värden som finns i biotopen. I område 1 är en gallring genomförd och det planeras nu en röjning för att välja ut framtida ersättningsträd och hålla borta sly. I område 2 och 3 planeras en röjningsgallring av inväxande sly. Slyet kommer att samlas ihop efter åtgärd. I område 4 planerar vi att gallra ut gran som växer in i kronorna på ekarna. Det finns idag nyckelbiotoper och en skolskog i avdelningen som vi kommer att ta hänsyn till.

Planerad tidpunkt för åtgärd
Sen höst/vinter 2019

Samråd
Samråd kommer hållas onsdag den 30 oktober 2019 17:30.

Plats för samråd
Infarten till Granbäckskogens fotbollsplan vid Hallavägen.

Du som vill medverka i samråd
Meddela senast måndag den 28 oktober 2019 om du vill medverka i samrådet.
Meddela deltagande via e-post till Joakim Frick eller på telefon 036-10 23 28. Om ingen anmäler sig kommer samrådet i fält inte bli av.

Har du frågor?
Du välkommen att kontakta oss skogsförvaltare Joakim Frick eller avverkningsledare Lennart Jansson, så ska vi besvara de frågor vi kan

Gallring Klämmestorp södra

Beskrivning av åtgärd
Vi planerar att utföra en lättare gallring i bestånden närmast vägen i södra Klämmestorp. Det kommer att vara en icke uniform gallring med luckor och lite tätare områden, för att skapa en variation i naturen. Vi kommer även hugga fram lövträd och äldre tall. Uttaget kommer vara på ca 25 %. Vi kommer ha två avlägg, markerade med ”#” på kartan, ett SÖ om Höglunds och ett SV om Gokartbanan. Ris kommer att dras bort från stigar men lämnas i beståndet för att minska uttaget av näring

Planerad tidpunkt för åtgärd
Höst/Vinter 2019.

Samråd
Samråd har genomförts.

Har du frågor?
Du välkommen att kontakta oss skogsförvaltare Joakim Frick eller avverkningsledare Lennart Jansson, så ska vi besvara de frågor vi kan.

Gallring i Östra Hallby

Beskrivning av åtgärd
Planerar att gallra två bestånd i östra delen av Hallbys spårområden. Bestånden kommer att gallras för att ge mer ljus till de kvarvarande träden och ge bättre sikt från spåren. Vi kommer ta hand om virket och GROT för att det ska vara fortsatt lätt att rör sig i området. Området innehåller även flertalet spår som vi kommer ta hänsyn till.

Planerad tidpunkt för åtgärd
Höst/vinter 2019.

Samråd
Samråd har genomförts.

Har du frågor?
Du välkommen att kontakta oss skogsförvaltare Joakim Frick eller avverkningsledare Lennart Jansson, så ska vi besvara de frågor vi kan.

Gallring i Vattenledningsområdet

Beskrivning av åtgärd
Vi planerar att gallra granbestånd i vattenledningsområdet. Områdena är täta granplanteringar som enligt skötselplanen, som skapades 2007, ska restaureras till en granskog med högre naturvärden. Gallringarna kommer att glesa ur med ett uttag på ca 30%. Målet är att skapa en variationsrik skog med luckor och tätare partier. GROT kommer om möjligt att tas ut för att hålla skogen lättillgänglig.

Planerad tidpunkt för åtgärd
Höst/vinter 2019.

Samråd
Samråd är genomfört.

Har du frågor?
Du välkommen att kontakta oss skogsförvaltare Joakim Frick eller avverkningsledare Lennart Jansson, så ska vi besvara de frågor vi kan.

Gallringar och röjning vid Axamo

Beskrivning av åtgärd
Vi planerar att gallra i bestånden närmast väg 40 väster om Axamosjön. I bestånd 2 och 3 kommer vi gallra ut gran för att gynna de kvarvarande tallarna. Granarna närmast väg 40 kommer att lämnas för att skapa en barriär mot vägen. Vi kommer även röjningsgallra bestånd 4 som består av självföryngrad tall för att gynna de kvarvarande tallarna och friställa evighetsträden. Då detta är ett rekreationsområde kommer GROT samlas in. I norr finns ett hygge eventuellt kommer att röjas framåt vintern.

Planerad tidpunkt för åtgärd
Höst/vinter 2019.

Samråd
Samråd är genomfört.

Har du frågor?
Du välkommen att kontakta oss skogsförvaltare Joakim Frick eller avverkningsledare Lennart Jansson, så ska vi besvara de frågor vi kan.


Röjning av ekskog i lerhagen

Beskrivning av åtgärd
Skogen växer för fullt och nu har det blivit dags för en åtgärd. Vi planerar att röja bort det inväxande slyet i ekbeståndet. Åtgärden kommer gynna ekarna som kan ta skada av det inväxande slyet. Röjningen kommer öka framkomligheten och siktbarheten i beståndet. Vi planerar även att köra ut slyet efter åtgärd. I beståndet finns en al-sumpskog som kommer att lämnas orörd.

Planerad tidpunkt för åtgärd
Sen höst/Vinter 2019

Samråd
Samråd på förfrågan.

Har du frågor?
Du välkommen att kontakta oss skogsförvaltare Joakim Frick eller avverkningsledare Lennart Jansson, så ska vi besvara de frågor vi kan.

Röjningsgallring av hassel och sly i Samset

Beskrivning av åtgärd
Skogen växer och det har nu blivit dags att glesa ut lite i skogen. Vi planerar att röjningsgallra tre bestånd av ek med under växande hassel kring Samset. Hasseln står idag tätt och behöver glesas ur för att bilda fina buskar med nötter och död ved. Sedan behöver ekarna friställas från sly som är på väg in i kronorna. Slyet kommer sedan samlas ihop. Då områdena är nära en skola och det går stigar genom områdena kommer vi även att se över och fälla farliga träd.

Planerad tidpunkt för åtgärd
Sen höst/vinter 2019

Samråd
Samråd på förfrågan.

Har du frågor?
Du välkommen att kontakta oss skogsförvaltare Joakim Frick eller avverkningsledare Lennart Jansson, så ska vi besvara de frågor vi kan.

Friställning av ekar norra vattenledningsområdet

Beskrivning av åtgärd

Vi planerar att friställa ekar i beståndet då det är mycket inväxande rönn som börjat skugga ekarna och i slutändan riskerar att döda ekarna. Åtgärden följer den skötselplan som är uppsatt över området och målet är att bevara/skapa en ekskog med hassel under.
Vi kommer där möjligt köra bort stammarna vi tar bort för att bibehålla gångbarheten i området.

Planerad tidpunkt för åtgärd
Sen höst/vinter 2019

Samråd
Samråd på förfrågan.

Har du frågor?
Du välkommen att kontakta oss skogsförvaltare Joakim Frick eller avverkningsledare Lennart Jansson, så ska vi besvara de frågor vi kan.

Kontakt

Joakim Frick
Skogsförvaltare
036-10 23 28

Lennart Jansson
Avverkningsledare
036-10 54 24