search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för del av Odensjö 7:7 m.fl., Barnarp, Jönköpings kommun

Planens huvudsakliga syfte att möjliggöra för byggnation av bostäder.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för del av Odensjö 7:7 m.fl. Planområdet utgörs till största del av fastigheten Odensjö 7:7 som är belägen i Odensjö norr om Barnarp. Området avgränsas av Lovsjövägen i väst samt Odensjövägen i norr. Planområdet består idag huvudsakligen av åkermark. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheterna för bostadsbebyggelse inom området.

Detaljplanen fick laga kraft 8 maj 2020.

Du hittar detaljplaner som vunnit laga kraft på sidan Gällande detaljplaner. Handlingarna från detta detaljplanearbete kommer även att finnas kvar på sidan Antagna detaljplaner under genomförande ca 1 år från det att detaljplanen vunnit laga kraft.


Aktuella handlingar

Planbeskrivning

Plankarta

Granskningsutlåtande

Nu pågår ett arbete att göra våra handlingar tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Antagandehandlingarna går därför inte att ladda ner via hemsidan. Du kan beställa dem genom att e-posta en beställning till planarkitekten (se kontaktuppgifter nedan), fragaplan@jonkoping.se eller ringa servicetelefonen på 036-10 53 35. Ange vilken detaljplan det gäller samt vilka handlingar du vill ta del. De skickas till dig via e-post i PDF-format.

Bilagor

PM 1 Getotekniköppnas i nytt fönster (pdf, 1.7 MB)

PM 2 Geoteknik (pdf, 1.1 MB)

Markteknisk undersökningsrapport, MURöppnas i nytt fönster (pdf, 4.9 MB)

Bullerutredning (pdf, 1.9 MB)

Dagvattenutredning (pdf, 3.8 MB)

Grundkartaöppnas i nytt fönster (pdf, 1.2 MB)

Tidigare handlingar

Granskning

Planbeskrivning

Plankarta

Samrådsredogörelse

Samråd

Planbeskrivning

Plankarta

Behovsbedömning 

Nu pågår ett arbete att göra våra handlingar tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Samråds- och granskningshandlingarna går därför inte att ladda ner via hemsidan. Du kan beställa dem genom att e-posta en beställning till planarkitekten (se kontaktuppgifter nedan), fragaplan@jonkoping.se eller ringa servicetelefonen på 036-10 53 35. Ange vilken detaljplan det gäller samt vilka handlingar du vill ta del. De skickas till dig via e-post i PDF-format.

Planbesked

Underlag för planbeskedöppnas i nytt fönster (pdf, 4.2 MB)

Beslut stadsbyggnadsnämndenöppnas i nytt fönster (pdf, 39.2 kB)

Kontakta oss

Titel

Telefon

Servicetelefon (kl 9-14)

036-10 53 35

 

Översiktskarta