search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för del av Åsen 1:2 m.fl., Övre Mariebo/Åsen, Jönköpings kommun.

Karta över centrala Jönköping där planområdet är inringat med en röd markering.

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten och lämpligheten för bostadsändamål, vård och omsorgsboende, skola, idrottsanläggning och centrumverksamhet samt bebyggelsens omfattning och utformning.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för del av Åsen 1:2 m.fl. Efter samrådet har områdets delats in i flera etapper. Samrådshandlingarna beskriver ambitionen för området som helhet och i handlingarna för etapp 1 redogörs för den nu aktuella etappen.

Målsättningen är ett område med blandad bebyggelse med småskalig stadskaraktär. Bebyggelsen organiseras kring en stadsgata, ett centralt kollektivtrafikstråk. Här planeras för en blandning av boendetyper, lägenheter, radhus, villor, gruppbostäder, boende för studenter och äldre med vårdbehov, men även offentlig och kommersiell service så som skola, förskola, idrottshallar och mindre verksamhetslokaler.

Området är en fortsättning av utbyggnadsområdet Samset-Åsen och binder ihop den nya bebyggelsen med Jönköpings tätort via Mariebo. Närheten till Hedenstorps verksamhetsområde möjliggör även för korta resvägar mellan bostad och arbetsplats.

Detaljplan för del av Åsen 1:2 m.fl. etapp 1

Planområdet ligger ca 3 km väster om Jönköpings centrum mellan Mariebo och Samset.

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten och lämpligheten för bostadsändamål, vård och omsorgsboende, skola, idrottsanläggning och centrumverksamhet samt bebyggelsens omfattning och utformning för att uppnå en småskalig stadskaraktär. Infrastruktur som gator och gång- och cykelvägar samt teknisk infrastruktur som vatten och avlopp och el ingår i prövningen. Syftet med detaljplanen är även att pröva möjlighet och lämplighet för natur- och parkområden.

Granskning

Planhandlingarna finns tillgängliga för granskning under perioden 22 juni – 2 september 2020 i kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet: mån-fre 07.45-16.00.

Synpunkter

Eventuella synpunkter skall skriftligen vara Stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast den 2 september 2020. Ange diarienummer Stbn/2017:75 vid ev yttrande. Lämna ditt yttrande antingen via det digitala formuläret nedan, via epost till stadsbyggnad@jonkoping.se eller via post till: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

För att få återkoppling på ditt yttrande i kommande skeden behöver du ange ditt namn och din adress. Den som inte har framfört sina skriftliga synpunkter, före angivet datum, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Tidplan

Laga kraft: Kvartal 1, 2021
Antagande: Kvartal 4, 2020
>> Granskning: 22 juni – 2 september 2020
Samråd: 29 maj – 30 augusti 2019


Skicka in ditt yttrande digitialt via formuläret nedan.


För att du som sakägare i ett senare skede ska kunna ha möjlighet att öveklaga detaljplanen måste du ange ditt för- och efternamn när du yttrar dig.


För att underlätta hantering av yttrande är det bra att ange vilken fastighetsbeteckning som yttrandet gäller för.

För att få en bekräftelse på ditt digitala yttrande behöver du ange en E-postadress.


För att underlätta hanteringen av ditt ärende kommer vi att lagra och behandla de uppgifter du fyllt i enligt gällande dataskyddsförordning, GDPR. Den rättsliga grunden för hantering av personuppgifterna är rättslig förpliktelse enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. Dina uppgifter arkiveras och gallras tillsammans med ärendet enligt gällande lagstiftning. Vid ett eventuellt överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut skickas ditt ärende med tillhörande handlingar vidare till den myndighet som prövar beslutet. På Jönköpings kommuns webbplats kan du läsa mer om hantering av personuppgifter.

Aktuella handlingar

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 4.3 MB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 19.9 MB)

Samrådsredogörelseöppnas i nytt fönster (pdf, 2.7 MB)

Bilagor

Tidigare handlingar

Planbesked

Underlag för planbeskedöppnas i nytt fönster (pdf, 19.7 MB)

Beslut stadsbyggnadsnämndenöppnas i nytt fönster (pdf, 88.2 kB)

Samråd

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 1.7 MB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 22.6 MB)

Undersökning av miljöpåverkanöppnas i nytt fönster (pdf, 91.3 kB)

Kontakta oss


Titel

Namn och e-post

Telefonnummer

Planarkitekt

Puck Larsson

036-10 50 00


Översiktskarta