search
Sök
menu
Meny

Simsholmens avloppsreningsverk

Simsholmen tar emot cirka 30 000 kubikmeter avloppsvatten varje dygn från cirka 65 000 personer samt verksamheter. Det är det största avloppsreningsverket i Jönköpings kommun.

Avloppsreningen på Simsholmens avloppsreningsverk

Avloppsvattnet som leds till Simsholmens avloppsreningsverk renas mekaniskt, kemiskt och biologiskt.  Det renade avloppsvattnet släpps ut i Munksjön. I reningsprocessen bildas slam som rötas och biogas kan produceras.  För att säkerställa god kvalitet på slammet är slamproduktionen certifierat enligt Svenskt vattens certifieringssystem REVAQ.

Översiktsbild över verksamheten på Simsholmen

En översiktlig beskrivning av reningsstegen ses i dokument som visas nedan. Där beskrivs även övrigt arbete som pågår på Simsholmens område.

Aktuellt: Samråd för information om miljöbalksärende 7 oktober

Jönköpings befolkningsmängd ökar. Det innebär ökad belastning på Simosholmens avloppsreningsverk i framtiden. Måndag 7 oktober hålls ett samrådsmöte för att informera om detta. Välkommen att vara med!

Tid: 7 oktober kl. 18.00
Plats: Science Park, Gjuterigatan 9, Jönköping
Föranmäl dig senast 4 oktober till: per.dalen@jonkoping.se

Information under samrådet
För att möta den framtida belastningen behöver det biologiska reninssteget utökas med ytterligare bassängvolymer och processen i befintligt reningssteg måste optimeras. Det behandlade avloppsvattnet kommer även fortsättningsvis att ledas till Munksjön. När dagens behandling av matavfall flyttar kommer kommunen ta över två rötkammare och anläggningen för uppgradering av gas. I framtiden kommer eventuellt en gasturbinanläggning eller likvärdig utrustning att installeras. För att minska luktpåverkan med tanke på att bostadsbebyggelse kommer närmare har flera åtgärder genomförts och en utökad belastning på reningsverket bedöms inte medföra en nämnvärd förändring av den luktsituation som råder idag.

Har du frågor eller synpunkter
Du kan kontakta Per Dalén, se uppgifter nedan, om du har frågor att ta upp under samrådet. Du kan även skicka in synpunkter efter mötet, dock senast 21 oktober 2019.

Kontakt och adress
Per Dalén, per.dalen@jonkoping.se, 036-10 50 00 (Kontakcenter)

Skicka in synpunkter via brev till:
Jönköpings kommun
Tekniska kontoret
Att: Per Dalén
551 89 Jönköping.

Skriftliga synpunkter kan också lämnas in på Kontaktcenter i Juneporten, Västra storgatan 16, Jönköping.

Oavsett skrivelse vänligen märk med: Samråd Simsholmens avloppsreningsverk, diarienummer Tn//2019:387, och gärna med ditt namn och din adress som avsändare.

Samrådsunderlag

Undrelag för samråd gällande nytt tillstånd för Simsholmens avloppsreningsverk (pdf, 846.4 kB)

Röda gummistövlar.

Film om reningsprocessen på Simsholmens avloppsreningsverk

Nedan finns en länk till en film om reningsprocessen på Simsholmens avloppsreningsverk. Filmen är gjord i ett projektarbete av två elever på Erik Dahlbergsgymnasiet. Filmen passar bra till undervisning för barn och ungdomar och den är trivsamt informativ även för vuxna. Filmen pågår i 15 min.

Studiebesök på Simsholmens avloppsreningsverk

Skolor och föreningar med intresse för att lära mer om avloppsrening är välkomna att boka ett studiebesök på Simsholmens reningsverk.
Ring kommunens kontaktcenter.