Separering av dagvatten och dräneringsvatten på fastighet

Här hittar du som fastighetsägare information om hur dag- och dräneringsvatten ska tas omhand inne på fastigheten.

Du kan också läsa om kommunens arbete med förnyelsen av vatten- och avloppsledningar.

Det är inte tillåtet att ha dagvatten anslutet till sin spillvattenservis om det finns en dagvattenservis i omedelbar närhet till fastighetens gräns. Kommunens dagvattenledningar dimensioneras för att klara normala regn. Att klara exceptionella regn är i praktiken omöjligt, vilket innebär att vatten kan komma att stiga upp till marknivå. Detta innebär i sin tur att fastigheten ska anslutas på ett sådant sätt att den tål marköversvämningar.

Dagvatten i äldre områden

I äldre bostadsområden rinner dag- och spillvatten i ett kombinerat system, vilket innebär stora problem i både ledningsnät, reningsverk och för fastigheter som drabbas av översvämningar

Illustration av hur ett äldre dagvattensystem kan se ut

Instruktioner för omläggning av ledningar

Vid omläggning av ledningar på tomtmark ska spill- och dagvatten delas på fram till fastighetsgräns, = förbindelsepunkt (FP).
Fastighetsägaren ska ansluta vattengång dagvatten 0,6 m över vattengång på spillvattenservis i FP. Dagvattenservisen kan förläggas grundare men det ska som grundast vara 1,5 m från vattengång till marknivå i FP. Vi rekommenderar att även byta spill-/kallvattenledning vid omläggning, men kostnaden får du själv stå för som fastighetsägare. Dräneringsvatten inne på fastigheten ska vara kopplat till dagvattenservis via pumpning.

Kontakta gärna VA-enheten på tfn 036-10 50 00 för samråd om vart dagvattenservisen ska ledas och till vilken höjd i FP.

Illustration över hur dräneringsvatten kopplas till dagvattenservis via pumpning

Förutsättningar för fastighetens omkoppling av dagvatten

 • Inget regn-, smält- eller dräneringsvatten (dagvatten) får vara anslutet till spillvattensystemet. Undantag A1, se nedan,
 • Inget dagvatten får rinna till annan fastighet utan dennes tillstånd.
 • Dämningsnivå för dagvatten i FP är marknivå, vilket innebär att inga öppna anslutningar under marknivå är tillåtna. Undantag B1, se nedan.
 • En dagvattenservis per fastighet upprättas av kommunen. Om fler serviser anläggs så debiteras 20 000 kr per st.
 • Fastigheten ska ha samlingsbrunn för dagvatten med sandfång före anslutning till FP.
 • Dränering ska pumpas till dagvattnet om inte höjdförhållandena utesluter behovet.

Utkastare

Enstaka stuprör kan anordnas med utkastare och lokalt omhändertagande inom egen fastighet.

Illustration av en utkastare vid ett suprör

Brunn i källartrapp

A1: Kan vara kopplad till spill om tak monteras och tröskel anordnas.

A2: Ansluts till stenkista.

A3: Pumpas till internt dagvatten

Illustration av lösningen A1

Brunn utanför källargarage

B1: Pumpas till samlingsbrunn för dagvatten.

Illustration av brunn utanför källargarage

VA-förnyelsen sker områdesvis i Jönköpings kommun

Tekniska kontoret genomför en undersökning av kommunens ledningsnät inom tio geografiska områden. Anledningen är det ökade antalet mark- och källaröversvämningar vid intensiva regn, tillsammans med dåligt material i gamla vatten- och avloppsrör.
För närvarande byts inte ledningarna ut tillräckligt ofta. Med nuvarande takt skulle ledningarna behöva hålla i 500 år. Det är naturligtvis inte möjligt – den egentliga livslängden är mellan 40 och 120 år.

Läs mer om VA-förnyelsen och aktuella projekt här

Kartbild över prioriteringsområden för VA-förnyelsen i Jönköpings kommun. 1 Jönköping Söder, 2 Torpa, 3 Bäckalyckan, 4 Rosenlund, 5 Huskvarna centrum, 6 Nedre Bymarken, 7 Övre Bymarken, 8 Huskvarna söder, 9 Gråbo-Tormenås, 10 Vättersnäs.

Förutsättningar inför VA-förnyelse i ditt område

 • Förhandsinformationen ”Förnyelse av VA-ledningar” skickas ut områdesvis till fastighetsägare. När du fått informationen är du berättigad, efter kontakt med VA-enheten, till ett bidrag på 25 procent av kostnaden för omkoppling av dagvatten till ny dagvattenservis. Kontakta VA-enheten via kommunens kontaktcenter på tfn 036-10 50 00.
 • Kommunen bygger nya och större ledningar i gatorna.
 • Fastighetsägare ska koppla om sin servis så att alla som kan utsättas för regnvatten leds ned till ny dagvattenservis.
 • Kommunen ersätter inte fastighetsägares kostnader för dräneringspump, och inte heller driftkostnader.

Arbeten som påverkar kommunal mark

 • Vid schakt i kommunal mark ska ansökan om grävtillstånd lämnas till Tekniska kontoret senast tio arbetsdagar innan start. Klicka på länken nedan för mer information.

Gräva i kommunal mark, ansökan om grävtillstånd

 • I de fall kommunal mark tas i anspråk för uppställning av exempelvis arbetsfordon eller containers ska en ansökan om nyttjande av kommunal mark lämnas till polisen.
 • Om schakt inkräktar på gångbanan, ska återfyllningen packas upp i lager och ytan återställas i befintligt skick.
 • Inga schaktmassor tillåts ligga på kommunal mark.
 • Inför byte av vattenservis – kontakta VA-nät drift för en planerad vattenavstängning, på tfn 036-10 50 00.

Ordlista, förklaringar

 • Spillvatten: Förorenat vatten från hushåll, industrier, serviceanläggningar och dylikt.
 • Dagvatten: Ytligt avrinnande regn- och smältvatten
 • Dräneringsvatten: Vatten som avleds genom dränering
 • Förbindelsepunkt (FP): Den punkt där fastighetens VA-installation kopplas till den allmänna VA-anläggningen.
 • Dämningsnivå: Den maximala nivå som dagvattenytan kan nå i ledningsnätet, eller den gatunivå som dagvattnet kan stiga till vid regn utan risk för översvämning.

Senast granskad/publicerad: