Förnyelse av vatten- och avloppsledningsnätet

Här samlar vi information om det långsiktiga arbetet med att byta vatten- och avloppsledningar och separera dag- och spillvatten

Vad innebär förnyelse av vatten- och avloppsledningar?

Aktuella projekt

Aktuella VA-projekt hittar du via länken nedan.

Information om byggprojekt, stadsutvecklingsprojekt, ledningsarbeten och vägarbeten

Jönköpings kommun har, liksom många andra svenska kommuner, ett åldrande ledningsnät som måste bytas ut. Klimatförändringar och tillsynsmyndigheter skärper miljö- och säkerhetskraven på samhället i stort. Det innebär ökade krav även på VA-verksamheterna. Befintliga avlopps- och dricksvattenanläggningar behöver anpassas och förnyas samtidigt som förnyelsetakten på ledningsnätet måste öka drastiskt.

Ledningsnätet är gammalt och kapaciteten för låg

Tekniska kontoret har genomfört en undersökning av kommunens ledningsnät där man kollat på kondition, funktion och kapacitet för rören. Anledning till detta är det ökade antalet översvämningar på mark och i källare vid intensivt regn tillsammans med dåligt material i gamla vatten- och avloppsrör.

När undersökningarna startade byttes inte ledningarna ut tillräckligt ofta och vid inledningen av förnyelsearbetet var takten så låg att ledningarna skulle behöva hålla i 500 år. Det är naturligtvis inte möjligt - den egentliga livslängden ligger istället mellan 40 och 120 år. Nu har förnyelse takten minskat radikalt och ligger på omkring 170-200 år.

Efter undersökningen delas behovet av nya ledningar in i olika delar

  • Leda bort regnvatten - Från Friaredalen och ned till utlopp i Vättern har en stor regnvattenledning byggts och nu planeras det för nya regnvattenledningar på Öster för att kunna leda bort vatten på ett säkrare sätt i framtiden.
  • Prioriterade ledningar - Stora vattenledningar som transporterar vatten till olika stadsdelar byggs nu om och utökas för att framtidssäkra leveranserna.
  • Stadsdelsförnyelse - 10 st stadsdelar (se länk nedan) har fått högst prioritering och här pågår utredning och projektering i vissa områden och byggnation i andra.

Karta: De prioriterade förnyelseområdena Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Karta: Årsplanering 2012-2032, VA-förnyelse Jönköping Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Åtgärder

Kombinerade ledningar kommer att bytas ut och kompletteras med en dagvattenledning som ska ta hand om regnvatten för att undvika översvämningar och bräddning. Bräddning innebär att orenat avloppsvatten rinner ut i närmsta sjö eller vattendrag.

Fastighetsägare måste separera regnvattnet från den privata avloppsservisen och ansluta regnvattnet till den nya kommunala dagvattenservisen. Kommunen ansvarar för huvudledningen och servisen till förbindelsepunkt. Fastighetsägaren ansvarar för servisledningen från fastigheten fram till förbindelsepunkt.

Här kan du läsa mer om separering av dagvatten och dräningsvatten

Ersättning till fastighetsägare

De fastighetsägare som fått förhandsinformationsbrev kan söka och få ersättning med 25 % av kostnaden för ny dagvattenledning från den befintliga samlingsbrunnen för dagvatten ut till förbindelsepunkt. Där det inte finns några dagvattenledningar utgår ersättning med 25 % av kostnader för nya dagvattenledningar fram till förbindelsepunkt. Dräneringsledning ska vid behov pumpas till samlingsbrunn för dagvatten. För detta ges ingen ersättning.

För dig som bygger

Vi tillhandahåller en material- och arbetsbeskrivning. Dokumentet ska ses som ett uppslagsverk, uppbyggt i enlighet med Anläggnings AMA:s koder och ska spegla vad som gäller i Jönköpings kommun beträffande material och byggmetoder.

Vill du ha material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten så skicka ett mejl till va-kund@jonkoping.se

Senast granskad/publicerad: