Vattenmätare och servis

Här hittar du information om vattenmätare och servisledning. En vattenmätare ska finnas i varje fastighet och servisledningen förbinder fastigheten med ledningsnätet.

Villor och radhus har mätare för det egna huset, och flerfamiljshus har en gemensam mätare för alla lägenheter. Mätare med 20–40 mm genomlopp installeras i mätarkonsol med flexibel koppling.

För att få tillgång till en vattenmätare och för att få mätarplatsen godkänd tar du kontakt med vattenmätarverkstaden före installation.

Så här ska vattenmätaren placeras

  • Belyst, lätt tillgänglig och omedelbart innanför ytterväggen.
  • Skyddad från frost, onormal uppvärmning och åverkan.
  • På vägg och över golv som tål spill och läckage.
  • Med avlopp om mätaren har 50 mm genomlopp eller mer.

Mätaren plomberas av vattenmätarverkstaden och byts ut minst vart tionde år. Observera att bestämmelserna gäller även äldre installationer. Mätarinstallationen kostar inget extra. Vi gör den för att du bara ska behöva betala det vatten du har förbrukat.

Avläsning av vattenmätare

Avläsning utförs normalt av abonnenten själv och mätarställningen meddelas sedan tekniska kontoret. Fastighetsägaren är skyldig att lämna tillträde till fastigheten för kontroll eller byte av mätaren. Du kan alltid begära att få se tjänstelegitimation.

Anmäl ny servis vid nybyggnation

För att ansluta din fastighet till kommunens vatten- och avlopps-nät (VA-nät) måste du göra en beställning (servisanmälan).

Du gör anmälan genom att skicka in en ritning på yttre VA-ledningar (eller en skiss som visar hur dessa ska byggas) tillsammans med en ifylld servisanmälan.

Lämna in servisanmälan i god tid, och senast 6 veckor innan du vill att anslutningen ska bli utförd. Gäller även när det redan finns servisavsättning.

Anmäl förändring av fastighet

Fastighetsägare är skyldiga att anmäla utökning av tomtyta, utökning av antal lägenheter eller anslutning av fler byggnader samt tillbyggnad av kontor/lokaler. Det gäller alla fastigheter som är anslutna till kommunens VA-nät.

Ansökan om tillfällig VA-anslutning

I samband med byggarbeten kan tillfällig VA-anslutning behövas (för byggbodar med mera). Ansökan ska göras för den period som VA-anslutning behövs. 

Omläggning av ledningar för dränering och/eller dagvatten

Vid omläggning av ledningar för dränering och/eller dagvatten, ska anmälan göras till tekniska kontoret. Byte av servisledningar ska alltid anmälas till tekniska kontoret.

Fastighetsägaren är ansvarig för servisledning ut till förbindelsepunkten, en ventil ca 30 cm från tomtgränsen.

Återställning av gångbanan eller gatan efter ett servisbyte ska göras av fastighetsägaren i samråd med tekniska kontorets gatusektion, tfn 036-10 50 00.

Speciell utrustning för avlopp från verksamheter

Vid anslutning av annat avlopp än från "normalt hushåll", krävs i vissa fall speciell utrustning, t.ex. verkstäder, fordonstvättar, garage (större än 50 kvadratmeter), P-hus, lokaler för livsmedelshantering, restauranger, korvkiosk med mera.

I en del fall krävs skydd mot återsugning på renvatteninstallationen, till exempel alla kranar där slang kan monteras. Kontrollera alltid med tekniska kontoret vilka krav som gäller.

Senast granskad/publicerad: