search
Sök
menu
Meny
Sök

Kommunens vatten- och avloppsledningsnät

Vi producerar 11 miljoner kubikmeter dricksvatten per år. Det motsvarar ca 219 000 tankbilar. Det innebär att vi dagligen skulle behöva köra ut vatten i 600 tankbilar, och hämta avloppsvatten. Om vi inte hade ledningsnätet.

Rent vatten forslas ut till abonnenterna i 812 km vattenledningar, med hjälp av 46 tryckstegringsstationer och 28 reservoarer som tillsammans rymmer ca 40 000 kubikmeter vatten. Vi servar ca 23 000 vattenmätare.

Därutöver finns ventiler brandposter och servisledningar. Avloppsvattnet och regnvattnet rinner till reningsverket i 690 km spillvattenledningar, med hjälp av 84 avloppspumpstationer. 498 km dagvattenledningar för med lite hjälp av 12 dagvattenpumpstationer bort dagvattnet.

För dig som bygger

För dig som bygger

Vi tillhandahåller en material- och arbetsbeskrivningen. Dokumentet ska ses som ett uppslagsverk, uppbyggt i enlighet med Anläggnings AMA:s koder och ska spegla vad som gäller i Jönköpings kommun beträffande material och byggmetoder.

Vill du ha Material- och arbetsbeskrivningen för vatten- och avloppsarbeten så skicka ett mejl till va-kund@jonkoping.se .

Vid kraftiga regn kan avloppsvatten brädda i Vättern

Vid kraftigt regn kan det ske en så kallad bräddning. Det är en funktion för att inte vattnet ska gå baklänges om ledningarna blir fulla och riskerar att översvämma källare och gator. I Jönköping finns sedan många år flera bräddar som leder ut i Vättern.

När det regnat kraftigt över Jönköping händer det då och då att avföring och annat som spolats ner i avloppsnätet flyter i land utmed Vätterstranden. Detta är i högsta grad otrevligt och kommunen gör sitt allra bästa för att städa och hålla stranden ren.

Chefen för vatten- och avloppsverksamheten i kommunen, förklarar.

Vad är det för vatten som rinner ut?

– Det är både spillvatten och dagvatten. Ledningsnätet på Bymarken härstammar från 1930-40-talet då man byggde kombinerade ledningssystem, det vill säga system där dagvatten (regnvatten) och spillvatten (avloppsvatten) samlas i en ledning. Kombinerade ledningar var vanliga fram till 1950-talet. Då badade man inte heller i Vättern på samma sätt som idag. Nu bygger vi på ett helt annat sätt med separerade ledningar.

Så det är alltså inte ovanligt att avloppsvatten leds ut i Vättern när det regnar mycket?

– Nej, det är så ledningsnätet är byggt en gång i tiden. Alternativet är ju att vattnet bakvägen tar sig in i källare och så vidare. Då tyckte man att detta var en bättre lösning.

Är det farligt?

– Om man befinner sig precis vid där ett bräddrör slutar ska man naturligtvis inte dricka vattnet direkt ur sjön, men detta har ingen som helst påverkan på vårt dricksvatten. Där har vi helt stabila, säkra processer som är utformade för att klara betydligt större påfrestningar.

Finns det planer på att ta bort bräddrören helt?

– Ja, vi gör insatser hela tiden. Just nu pågår förnyelsen av vatten- och avloppsnätet för fullt och i takt med att ledningsnätet förnyas minskar problemen. Min uppfattning är att problemet med bräddning minskat radikalt de senaste åren, mycket tack vare den nya pumpstationen vid Talavid, men också till följd av förnyelsearbetet.

När är bräddarna helt borta?

– Det kommer tyvärr att dröja några år. Vi har gjort en utredning av möjligheterna att ta bort dem, men det går först att göra när vi förnyar ledningsnätet på Bymarken. Det är ett arbete som ligger några år framåt i tiden.