Båtplatser, hamnar och gästhamnar

Båtar i Jönköpings småbåtshamn en solig sommardag.

Här hittar du information om de båtplatser som Jönköpings kommun hyr ut i hamnarna vid Piren i Jönköping och Oset i Huskvarna.

Vättern erbjuder stora möjligheter för den som vill njuta av ett innanhav med bad, fiske och båtliv. Det finns flera båthamnar att lägga till vid, både kommunala och privata. 

Du kan hyra hamnplats årsvis men det finns också möjlighet att hyra en tillfällig plats i någon av de gästhamnar som finns inom kommunens gränser. 

Kommunala hamnar

Piren i centrala Jönköping och Oset i Huskvarna är kommunens hamnar.

I hamnen vid Piren i Jönköping finns för närvarande 110 platser och vid hamnen i Huskvarna finns 30 platser.

 • Kommunens båtplatser hyrs fast eller tillfälligt.
 • Rätten att använda båtplatsen är tidsbestämd från 1 maj–31 oktober.
 • För att kunna ansöka om en fast båtplats behöver du vara folkbokförd i Jönköpings kommun.
 • Tillfälliga platser (Gästhamn på Piren) i kommunens hamnar upplåts endast för ett dygn i taget. Avgiften är 100 kr/dygn inklusive el, vatten och avlopp.

Privata småbåtshamnar i Jönköpings kommun

Det finns fyra privata småbåtshamnar i Jönköpings kommun. För att få en plats i dessa hamnar får du ansöka hos respektive bolag/sällskap. Se länk under respektive hamn.

Gränna småbåtshamn, drivs av Grenna hamnbolag AB

Gränna småbåtshamn Länk till annan webbplats.

Huskvarna småbåtshamn, drivs av Jönköpings segelsällskap (JSS)

Huskvarna småbåtshamn Länk till annan webbplats.

Domsands småbåtshamn Bankeryd/Habo, drivs Domsands båtsällskap

Domsands småbåtshamn Länk till annan webbplats.

Gamla hamnen på Visingsö, drivs av Visingsö båtklubb

Gamla hamnen på Visingsö Länk till annan webbplats.

Ansökan om båtplats i kommunens hamnar

Information om ansökan

 • Sökande betalar en administrationsavgift om 250 kr per år för sin plats i båtplatskön.
 • Vid registrering anger sökanden sina önskemål om hamn och båtstorlek (längd x bredd x djup) samt båttyp (segel-, motor- eller roddbåt).
 • Registreringen är personlig och gäller för den registrerade samt dennes make/maka, registrerad partner, sambo. I de fall familjeförhållanden förändras avgör parterna i familjen själva vem av familjemedlemmarna som köplatsen i fortsättningen ska registreras på och ansöker om detta till Mark- och exploateringsavdelningen.
 • Endast en båtplats per person eller företag är tillåtet.
 • Köavgiften och hyran av båtplats fastställs av kommunfullmäktige.
 • Båtplats fördelas i den ordning sökande har anmält sig till båtplatskön med hänsyn till de kriterier som anges i dessa bestämmelser.
 • Båtplats medges inte till sådan båt vars mått är större än vad platsen är avsedd för.
 • Den som erbjudits båtplats vid ett fördelningstillfälle men ej accepterat platsen tas bort från kön.
 • Sökande är skyldiga att anmäla adressändring, i annat fall sker avregistrering.

Villkor och regler för båtplats

Om en båtägare byter båt är det en skyldighet att anmäla detta till kommunen. Har den nya båten andra mått än tidigare, är båtägaren skyldig att godta annan lämplig plats.

Förhyrd båtplats avser tiden 1 maj–31 oktober.

Båtägare får dock även nyttja tiden mellan 31 oktober–1 maj men är under denna tid skyldig att på att på anmodan omedelbart hålla platsen tillgänglig för kommunens underhållsarbete.

Under denna tid friskriver sig kommunen från allt ansvar avseende bryggor och förtöjningsdon.

Båtägare ska för förhyrd båtplats erlägga avgift enligt den av kommunfullmäktige fastställda taxan. Avgiften erläggs i förskott enligt fakturering.

Ordning

Redskap och utrustning får inte förvaras på bryggor. Inte heller får trappor, förvaringsboxar och andra arrangemang byggas på bryggor utan kommunens medgivande. Mark- och exploateringsavdelningen förbehåller sig rätten att på platsinnehavarens bekostnad undanröja sådant som förvaras på bryggor eller som utan medgivande byggts där.

Båtar ska förtöjas väl och på så vis att de inte inkräktar på utrymmet vid närliggande platser. Om risk för sammanstötning mellan båtar föreligger skall varje berörd platsinnehavare fendra sin båt. Båtplatser, som upplåtes utan akterfäste, skall genom platsinnehavarens egen försorg förses med sådana.

Akterfästen ska anordnas så att båttrafiken och intilliggande båtar inte hindras.

Toalettvatten får inte spolas ut i sjön i hamnarna.

Farten ska hållas låg vid gång inne i hamnarna och får inte överskrida fartbegränsningarna.

Ansvar

Mark- och exploateringsavdelningen ansvarar under säsongen för bryggor, fästen, akterförtöjningar och liknande som ägs av kommunen och upplåtes till platsinnehavare. Förutsättningen för kommunens ansvar är att båtplats inte nyttjas för större båt än vad platsen är avsedd för och vad som uppgivits.

Skyddet mot sjögång varierar i de olika hamnarna och vid olika båtplatser. Mark och exploateringsavdelningen ansvarar inte för skador till följd av sjögång eller överstänk. Varje platsinnehavare ska själv förvissa sig om att båten klarar de förhållanden som råder vid båtplatsen.
Mark- och exploateringsavdelningen ansvarar inte för skador vållade av andra båtar och inte heller för brand, stöld eller skadegörelse.

Båt som ligger i hamnen ska ha en gällande försäkring som omfattar båtansvarsförsäkring. Försäkringstvånget gäller även båtar som disponerar tillfällig båtplats.

Överlåtelse

 • En båtplats får inte överlåtas till någon annan. Överlåtelse av båtplats vid försäljning av båt är ej tillåten.
 • Innehav av båtplats kan inte övergå till en arvtagare.
 • Upplåtelse i andra hand är ej tillåtet.

Uppsägning/förverkan

Uppsägning av båtplats ska göras senast 1 april det år som man önskar frånträda platsen.

 • Förändrad användning av hamn eller brygga ger kommunen rätt att säga upp platsinnehavaren utan rätt till ersättning.

Båtplats anses förverkad då:

 • platsen ej brukats under föregående säsong.

Rätten till båtplats är förverkad med omedelbar verkan om den årliga båtplatsavgiften inte erlagts inom utsatt tid på skickad faktura och inte heller önskemål om byte eller tillfälligt avstående från platsen anmälts.

Eller:

 • om båtplats nyttjas för båt, som är väsentligen större än vad platsen är avsedd för och vad som angivits som båtinnehav i samband med platstilldelningen.
 • vid brott mot ordningsreglernas bestämmelser om förtöjning.
 • om båtplats används för annat ändamål än vad som är avtalat.
 • om överträdelse mot de lokala ordningsföreskrifterna sker
 • om särskilda omständigheter påkallar det äger kommunen rätt att, efter hörande av berörd båtägare, anvisa annan godtagbar plats.

Avgift för hamnplats

Hamnplatsavgifterna gäller från och med 2019-01-01.

Jönköpings småbåtshamn, Piren

Avgiften är 1 000kr/löpmeter kajplats exklusive moms/år.

Hamnplatsavgift Jönköping

Kajplatsbredd

Pris exkl. moms/år

Pris inkl moms/år

2,0 m

2 000:-

2 500:-

2,5 m

2 500:-

3 125:-

3,0 m

3 000:-

3 750:-

3,5 m

3 500:-

4 375:-

4,0 m

4 000:-

5 000:-

4,5 m

4 500:-

5 625:-

5,0 m

5 000:-

6 250:-


Huskvarna småbåtshamn, Oset

Avgiften är 550kr/löpmeter kajplats exklusive moms/år.

Hamnplatsavgift Huskvarna

Kajplatsbredd

Pris exkl. moms/år

Pris inkl. moms/år

2,0 m

1 100

1 375

2,5 m

1 375

1 719

3,0 m

1 650

2 063


Tillfälliga platser upplåts endast för ett dygn i taget. Avgiften är för närvarande 100 kr/dygn inklusive el, vatten och avlopp.

Gästhamn i Jönköping

Faciliteter:

 • Färskvatten
 • Toalett mellan kl. 10-20
 • Latrintömning
 • Miljöstation
 • Trailerramp (Jönköpings småbåtshamn, Piren)
 • Gästhamnsplatser: båtplats nummer 65, 68 och 69 utmed Piren.

För information om betalning: ring tekniska kontoret på Jönköpings kommun, telefon 036-10 55 73.

Gästhamn på Visingsö

Viktig information

Djupet vid gästplatserna är just nu grunt. Från 0,6 m till 1 m.

Faciliteter:

 • Färskvatten
 • Toalett
 • Dusch
 • Eluttag
 • Latrintömning
 • Trailerramp

Betalning och information via Åsa Uddenberg telefon 073-535 69 72

Gästhamn i Gränna

Faciliteter:

 • Färskvatten
 • Toalett
 • Dusch
 • Eluttag
 • Servicebrygga
 • Sugtömning
 • Sopcontainer
 • Trailerramp

Betalning och information: Gränna båtklubb

Gränna båtklubb Länk till annan webbplats.

Gästhamn i Domsand

Faciliteter:

 • Färskvatten
 • Toalett
 • Dusch
 • Eluttag
 • Telefon
 • Sopcontainer
 • Diesel
 • Trailerramp

Betalning och information: Domsands småbåtshamn Bankeryd/Habo, Domsands båtsällskap.

Domsands båtsällskap Länk till annan webbplats.

Senast granskad/publicerad: