Ekosystemtjänster

en karta med olika färger

Här hittar du en kartläggning av naturens gratistjänster och värden för människan – så kallade ekosystemtjänster.

Jönköpings kommun har kartlagt naturens gratistjänster och värden för människan för att kunna ha dessa som ett redskap när man planerar byggandet i kommunen.

De värden man har tittat på är bland annat biologiska värden, vattenledning och luftrening. Det vill säga all nytta vi har av naturen, men som vi sällan tänker på.

Detta innebär att Jönköping idag har det bästa verktyget för ekosystemtjänstbedömning. Verktyget är anpassat för att inleda arbetet med detaljplan. Kommunen har också tillgång till flera kunskapsunderlag om ekosystemtjänster och grön infrastruktur.

Ett antal nya kartor över grön infrastruktur och ekosystemtjänster har tagits fram inom projektet. Kartorna visar olika ekosystemtjänsters betydelse för t.ex. dagvattenrening, skyfall och friluftsliv. Här finns förslag på förstärkningsåtgärder i form av vegetation som behövs för en jämn temperatur,
skuggning och buller.

Ekosystemtjänster bidrar till vår välfärd och livskvalitet och är ett ämne det forskas mycket på just nu. Det finns till och med regeringsbeslut på att alla myndighetsbeslut senast 2018 ska vara ekosystemsäkrade.

För att åstadkomma en hållbar samhällsutveckling krävs att vi förändrar våra tankesätt och våra processer. Ekosystemtjänster behöver finnas med från tidig planering till projektering och långsiktig förvaltning.

Värdetrakter för biologisk mångfald

Kommunen har i sitt arbete med en ny översiktsplan tagit fram en egen rapport om biologisk mångfald i landskapet – Värdetrakter för biologisk mångfald – utifrån perspektivet arter, nyckelbiotoper i skogsmiljöer samt skyddsvärda träd i Jönköpings kommun.

Slutsatser i rapporten: Jönköpings kommun har ett oerhört varierat landskap.

  • Kommunens landskapskaraktär skiftar från skogslandskap med myrmarker i väster och söder, småbrutet skogs- och jordbrukslandskap i öster och Vättersänkan i mitten. De olika karaktärerna har olika förutsättningar för biologisk mångfald.
  • Resultatet i kartan ”värdetrakter för biologisk mångfald” visar på att värdetrakterna i stora delar följer vättersänkans landskapsformationer. Detta område präglas av åkermark, betesmark och lövskog i sluttning ner mot Vättern.
  • Längs och i vattenområden finns mycket värdefulla miljöer.
  • Värdetrakter för biologisk mångfald tenderar att sammanfalla i och nära tätortsbebyggelse.
  • Resultatet stämmer väl med de områden som är naturreservat och Naturvårdsprogram klass 1 och 2 med undantag för skogslandskapet med myrmarker i de västra och södra delarna av kommunen.
  • Karaktären skogs- och myrmark i västra och södra delen av kommunen tenderar inte att ge utslag för ”värdetrakter för biologisk mångfald”.
  • Biosfärområdet Östra Vätterbranterna är ett område som till stora delar utgörs av en sammanhängande värdetrakt för biologisk mångfald.

pdf: Rapport, Värdetrakter för biologisk mångfald: Dokument borttaget. Tillgänglig pdf publiceras inom kort

Senast granskad/publicerad: