Skyddsvärda träd

Här finns information om skyddsvärda träd. Ta chansen att bekanta dig mer med trädens värld i vår vackra bygd!

Vackra stora träd har alltid fascinerat människan. Både för sin skönhet och sin mäktighet. Runt Södra Vätterbygden, vid gårdsmiljöer i kulturlandskapet, i tätorten och i Östra Vätterbranterna kan vi stoltsera med en hel del pampiga träd. Framför allt bestånd av gamla tallar, ädellövträd av ask, lind och alm men även imponerande ekar med grov barkstruktur.

På dessa så kallade jätteträd (>1 m i diameter) frodas en stor mängd kryp, lavar, mossor och svampar. Hålbyggande fåglar och rovfåglar som bygger i grova kronor är beroende av dessa träd.

Vi vill bevara kulturlandskapen med äldre träd, tätortens många skyddsvärda träd och dess mångfald. Vi har också fastställda mål för detta i kommunen, vilka bygger på de nationella och regionala miljökvalitetsmålen:

  • God bebyggd miljö
  • Levande skogar
  • Ett rikt odlingslandskap
  • Ett rikt växt- och djurliv

Frihuggning av skyddsvärda träd 2013

Frihuggning beskrivs bl.a. i kommunens naturvårdsprogram och Program för hållbar utveckling, och sker kontinuerligt. Varje år ska minst 100 skyddsvärda träd frihuggas i betesmarker eller befintliga skogsmiljöer på kommunens mark, enligt Riktlinjer för kommunens skogar och trädbärande marker. Under 2013 lyckades vi frihugga hela 250 skyddsvärda träd. Det har möjliggjorts genom stora naturvårdande gallringar bl.a. norr om Lerhagen sydväst om Lerhagen, vid Brukshundklubben och i Kungsängens ekhage.

Vad är ett skyddsvärt träd?

Ett skyddsvärt träd som frihuggs är oftast en ek som är mer än 1 meter i diameter. Övriga lövträd behöver vara 80 cm grova för att kvala in. Hålträd och döda träd behöver vara 40 cm grova. Ekar, granar, tallar och bokar med en ålder över 200 år räknas som skyddsvärda. Det är dock inte bara ek och andra s.k. ädla lövträd (alm, ask, avenbok, bok, lind, lönn och körsbär) som är skyddsvärda. Gamla björkar och sälgar är exempel  på träd som många insekter är beroende av.

Senast granskad/publicerad: