Veteranisering av ekar

Här finns information om ett projekt om ekveteranisering. Projektet går ut på att göra unga ekar äldre (veteranisera) genom mer eller mindre drastiska metoder.

Borrade hackspettshål.

Borrade hackspettshål

Jönköpings kommun deltar tillsammans med länsstyrelsen, forskare och andra kommuner i projektet.

Vi har bland annat borrat hål, sågat ut en holk i stammen eller simulerat hästgnag. Projektet är 25-årigt och biologiska undersökningar av träden, främst vad gäller vedlevande skalbaggar och svampar, kommer att ske varje år.

Vad är egentligen meningen med ekveteranisering?

Jo, hotade och ovanliga arter trivs på gamla ekar där det finns många olika livsutrymmen för lavar, svampar, insekter och fåglar. En gammal ek är ett eget ekosystem där 1 500 arter trivs! Men när gammelekarna dör riskerar många av arterna de hyser att försvinna för att de inte har några livsutrymmen (som grov bark eller håligheter) som de är anpassade för. Det finns ett glapp i ekgenerationerna eftersom det finns en hel del ekar i Sverige som är 250-300 år och unga ekar upp till 100 år men det saknas däremot mellangenerationer. Det beror delvis på att ekregaliet (alla ekar ska skyddas för kronans krigsskepp) upphörde på 1800-talet och en massa ekar höggs ner. Hur överbryggar man detta gap? Ett sätt är att arbeta med veteraniseringsåtgärder. Gör unga ekar gamla! Då trivs förhoppningsvis arterna även på yngre ekar. Träden ska givetvis fortsätta att leva under lång tid.

Simulerat hästgnag.

Simulerat hästgnag

Hur gick det till?

En bra plats i kommunen bedömde vi vara Bondberget där det finns både riktigt gamla grova ekar och unga ekar. Ekarna som valdes ut i försöket är 49 till antalet och ca 50-70 år gamla och 25-60 cm i diameter. Fem olika behandlingar gjordes på totalt 35 av dessa ekar för att kunna se om och när de skyddsvärda arterna hoppar över till de unga träden som veteraniserats. De andra 14 är kontrollträd där man inte gjort någon åtgärd. Ekarna var till synes helt vitala vid försökets start och märktes med en metallbricka.

Själva försöken sker på ca 15 platser i Sverige. Åtgärderna genomförs av utbildade arborister som ambulerar runt i Sverige för att göra samma åtgärder i olika områden, så att det görs på liknande sätt. Ett annat försöksområde i vårt län är Brunnstorps naturreservat i Värnamo kommun. Samtidigt utförs åtgärder i Berg fengsel utanför Tönsberg i Norge.  

Här är två exempel på åtgärder som gjorts:

”Hästgnag”

Ta bort bark från markplanet upp till en meter höjd. Skadan ska omfatta 1/3 av omkretsen i bredd. Barka ända in till veden.

”Hackspettshål”

Borra upp ett ”spillkråkehål” in till stammens mitt. Sex cm brett och tolv cm högt. Hålets nedre kant ska vara fyra meter över marken. Håligheten urholkas och förstoras nedåt och åt sidorna.

Så ser du ekar som har ”vandaliserats” på Bondberget, så är det en del i ett viktigt 25-årigt forskningsprojekt!

Senast granskad/publicerad: