search
Sök
menu
Meny
Sök

Naturreservat och naturminnen

Naturreservatet Rosenlundsbankarna.

Här hittar du naturreservat och naturminnen som bildats för att till exempel bevara biologisk mångfald eller tillgodose behov av områden för friluftsliv.

I kommunen finns naturreservat med många olika naturtyper, till exempel våtmarker, sjöar och vidsträckta myrmarker, ädellövbranter och barrblandskogar samt ängar och hagar i odlingslandskapet. Kommunen förvaltar elva naturreservat, varav tre är bildade av kommunen och de övriga av länsstyrelsen (se menyn för mer information om respektive reservat).

Naturreservat bildas i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftsliv. Ett naturreservat är ett permanent skydd för att bevara och utveckla ett rikt växt- och djurliv.

De flesta naturreservat är också fina friluftsområden för rekreation. Det är mycket viktigt att tätortsnära områden finns för friluftsliv och rekreation. Det ska inte vara långt till närmsta naturreservat från där du bor.

Vill du titta närmare på några av naturreservaten kan du gå in i berättelsekartan.

Berättelsekarta - här kan du besöka våra naturreservat digitalt

Gör gärna ett besök i naturreservaten via vår interaktiva berättelsekarta. Där kan du läsa mer om intressanta platser, leder du kan vandra eller se på bilder över reservatens vackra miljöer.

Ett antal platser finns markerade på kartan och beskrivna i text och bild. Vilka beskrivningar som visas beror på vad som är synligt i kartan för tillfället. Detta styr du själv genom att zooma in eller förflytta dig runt i kartan.

Berättelsekartan för naturreservaten Länk till annan webbplats.

Beslut, skötsel och dispensansökan

Varje naturreservat har ett beslut där det står om värdena i området och syftet med naturskyddet. Till beslutet finns en skötselplan.

I beslutet finns också föreskrifter vad man får och inte får göra i naturreservatet. Dessa hittar du på informationstavlor i området och på Länsstyrelsens webbplats. Vill du se besluten och andra naturskyddade områden finns de i Naturvårdsverket kartverktyg Skyddad natur.

Vill du söka dispens från reservatsföreskrifterna i naturreservat som kommunen har bildat så använd blanketten dispensansökan. De kommunala naturreservaten är Rocksjön, Strömsberg, Kaxholmens lövskog och Häggebergs och Granbäcks lövskogar. För övriga reservat vänder du dig till länsstyrelsen.

PDF: Ansökan om dispens eller tillstånd från föreskrifter för kommunalt beslutade naturreservat Pdf, 157.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 157.7 kB)