Villkor och regler, för dig som hyr fritidsanläggning

Här finns information om att du som hyr en sport- och fritidsanläggning eller en gymnastiksal behöver förhålla dig till flera regler.

 1. Lokaler/anläggningar får endast användas för i kontrakt angiven tid och ändamål. Tidsöverdrag debiteras för varje påbörjad timme.
 2. Vid lokaler med kortlås gäller att nyttjande kund ska använda kort och/eller kod vid inpassering.
 3. Vid skada på lokaler/anläggningar eller hyresvärdens övriga egendom, ska anmälan utan
  dröjsmål göras till anläggningspersonal. Vid skada kan ersättning komma att utkrävas.
 4. Kunden ansvarar själv för skada på eller förlust av medförda tillhörigheter till anläggningen.
 5. Avtalet eller upplåtelsen får inte utan hyresvärdens skriftliga godkännande överlåtas till annan.
 6. Kunden får under hyrestiden inte hindra ambulerande tillsyn att utföra nödvändiga arbetsuppgifter i hyresobjektet. Kunden har inte rätt till ersättning om sådant arbete skulle hindra eller innebära men i nyttjandet.
 7. Hyresvärden fakturerar kund varje månad i efterskott, betalning inom 30 dagar. Vid dröjsmål utgår ränta enligt räntelagen. För betalningspåminnelse debiteras särskild avgift. Efterdebitering av kunden kan förekomma med anledning av extra tillsyn, extra städkrävande
  verksamhet, reparationer eller i övrigt då hyresvärden förorsakats extra kostnader. 1 månads uppsägning gäller för all bokning.
 8. Ansvarig ledare ansvarar för att deltagarna erhåller upplysning om de risker som kan vara
  förenade med verksamheten och för att skyddsföreskrifter och övriga anvisningar följs.
 9. Strejk, lockout eller annan arbetsmarknadskonflikt, brand, strömavbrott, otjänlig väderlek,
  beslut av myndighet eller annan omständighet, som parterna inte kan råda över och som
  innebär att lokaler/anläggningar inte kan brukas medför ej skadeståndsskyldighet för parterna.
 10. Kultur- och fritidsförvaltningen äger rätt att avboka hyrestid för arrangemang, match eller
  dylikt och medför ej skadeståndskyldighet för förvaltningen. Vid inställt arrangemang kan
  hyrestid komma att återbokas. Besked härom meddelas genom kompletterande bokningsbesked.
 11. Varje grupp ska ha ansvarig ledare.
 12. Ytterskor ska ställas utanför den så kallade överstigningsbänken.
 13. Rengöring av fotbollsskor eller gymnastikskor är förbjudet i duschrum och tvättställ.
 14. Gymnastiksal, sporthall, omklädnings-, och duschrum får ej beträdas med skor som används vid utomhusaktiviteter.
 15. Endast gymnastikskor som inte gör märken i golvet är tillåtna i gymnastik- och sporthall.
 16. Det är endast tillåtet att använda redskap som beställts vid bokningstillfället.
 17. Redskap skall återställas innan salen lämnas.
 18. Fotbollsspel får endast bedrivas där detta är tillåtet. Endast filtboll eller lättare plastboll får
  användas i gymnastiksalar.
 19. Om lokaler/anläggningar ej tas i bruk inom 30 minuter efter utsatt tidpunkt, är dispositionsrätten förverkad för upplåtelsetillfället. Vid upprepade tillfällen (3 ggr) som lokalen avbokats alternativt ej nyttjats kan förvaltningen häva hyreskontraktet. Angränsande lokaler som dusch och omklädningsrum får maximalt disponeras 30 minuter före respektive efter hyrestiden slut.
 20. Klister eller liknande får ej användas.
 21. Rökning, snusning och användande av tuggummi är förbjudet i lokalerna (gäller även omklädningsrum). Konsumering av alkoholhaltiga drycker är absolut förbjudet.
 22. Nyckel eller passagekort till gymnastik- och sporthall utlämnas mot avgift.
 23. Under förhyrd tid tillser den som hyr, förhyraren, att lokalerna är låsta så att utomstående ej kan bereda sig tillträde till lokalerna.
 24. Förhyraren tillser att belysningen efter uthyrningstidens slut släcks samt att duschar i våtutrymmen är avstängda. Vattenkranar på toaletter stängs. Kontrollera att fönster är stängda.
 25. Förhyraren kontrollerar att lokalerna låses ordentligt efter uthyrningstiden.
 26. I den händelse förhyraren och övriga deltagare ej iakttager de regler som fastställts för förhyrningen och överträdelsen av reglerna inte är att anse som ringa avstänges förhyraren
  från nyttjandet av lokalerna.

Senast granskad/publicerad: