Överklaga ett beslut

Här finns information om hur du kan överklaga till förvaltningsrätten om du anser att ett beslut från kommunfullmäktige eller en kommunal nämnd är felaktigt.

Förvaltningsrätten kan antingen ge dig rätt och upphäva beslutet eller avslå ditt överklagande. Rätten får inte ta ställning till hur lämpligt beslutet är utan bara om det är lagligt. Vissa bestämda grunder måste uppfyllas för att överklagandet ska bifallas.

Är du inte nöjd med förvaltningsrättens avgörande kan du klaga vidare till kammarrätten och i sista hand till Högsta förvaltningsdomstolen.

Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet justerats.

För att ett beslut ska upphävas krävs någon av följande omständigheter:

  • Beslutet har inte tillkommit i laga ordning
  • Beslutet hänför sig till något som inte är en kommunal angelägenhet
  • Kommunfullmäktige har överskridit sina befogenheter
  • Beslutet strider mot lag eller annan författning

Sveriges Domstolar: Överklaga ett beslut hos förvaltningsrätten Länk till annan webbplats.

Senast granskad/publicerad: