Bostads- och hushållsstatistik

Illustration av två hus, ett flerfamiljshus och en villa. Ett träd bredvid husen.

I Jönköpings kommun finns 66 014 hushåll och de bor i kommu­nens 
69 853 bostäder. En majoritet av bostäderna finns i flerbostadshus.

Under 2021 färdigställdes 827 bostäder i kommunen. Av dessa var 160 småhus och 667 lägenheter i flerbostadshus.

44 procent av bostäderna i kommunen är hyresrätter. Andelen äganderätter är 35,4 procent och andelen bostadsrätter är 20,6 procent.

Färdigställda lägenheter i nybyggda hus efter hustyp

Hustyp

2017

2018

2019

2020

2021

Flerbostadshus

929

415

595

624

667

Småhus

122

72

106

102

160

Totalt

1 051

487

701

726

827


Lägenheter efter hustyp

Hustyp

2017

2018

2019

2020

2021

Flerbostadshus

39 831

40 187

41 098

42 336

43 216

Småhus

25 158

25 325

25 520

25 713

25 786

Övriga hus

1 289

1 291

1 305

998

851

Totalt

66 278

66 803

67 923

69 047

69 853


Lägenheter efter upplåtelseform 2021

Upplåtelseform

Antal

Procent

Hyresrätt

30 859

44,2

Bostadsrätt

14 517

20,8

Äganderätt

24 477

35,0

Totalt

69 853

100

 Kommentar:  Bostadsbeståndet baseras fr.o.m 2013 på det nationella lägenhetsregistret och uppgifter från fastighetstaxeringen (FTR).
Flerbostadshus avser bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter.
Småhus avser friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus).
Övriga hus avser byggnader som inte är avsedda för bostadsändamål, t.ex. byggnader avsedda för verksamhet eller samhällsfunktion.


Hushållsstatistik

Boende per hushåll är 2,17 personer i genomsnitt i kommunen och är något högre än för riket 2021. Antalet hushåll har ökat med cirka 881 från 2020 till 2021. Hushåll utan barn dominerar i kommunen med 69,3 procent.

Hushåll efter storlek


2017

2018

2019

2020

2021

Samtliga hushåll

61 874

63 037

63 999

65 133

66 014

Därav i % efter
antal boende


1 boende

38,9

39,6

39,8

40,4

40,9

2 boende

30,6

30,1

30,1

30,0

29,9

3 boende

11,2

11,2

11,0

10,9

10,6

4 boende

12,2

11,9

12,0

11,8

11,8

5 och fler boende

7,1

7,1

7,0

6,9

6,7

Samtliga boende

137 481

139 222

141 081

142 427

143 579

Boende per hushåll

2,22

2,21

2,20

2,19

2,17


Antal hushåll efter hushållstyp och efter antal barn 2021

Hushållstyp

Antal hushåll
  Totalt


0 barn

1 barn

2 barn

3+ barn


Ensamstående

27 019

2 078

1 139

449

30 685

Sammanboende

16 333

4 958

6 871

3 162

31 324

Övriga hushåll *)

2 424

588

534

459

4 005

Totalt

45 776

7 624

8 544

4 070

66 014


Andel hushåll efter hushållstyp och efter antal barn 2021

Hushållstyp

Andel hushåll
Totalt


0 barn

1 barn

2 barn

3+ barn


Ensamstående

88,1

6,8

3,7

1,5

100

Sammanboende

52,1

15,8

21,9

10,1

100

Övriga hushåll *)

60,5

14,7

13,3

11,5

100

Totalt

69,3

11,5

12,9

6,2

100

 *) Hushåll där minst en person saknar relationer till någon i hushållet och inte kan klassas som ensamstående eller sammanboende

Senast granskad/publicerad: