search
Sök
menu
Meny

Normstorm, utmanar exkluderande normer

En stadsbild med en stortavla. På tavlan ett foto med två tjejer som håller om varandra. 

Jönköpings kommun arbetar aktivt med att göra Jönköping till en än mer öppen, trygg och kreativ plats. Detta arbete yttrar sig på flera olika sätt, bland annat genom projektet Normstorm.

Projektet tar avstamp i ett pedagogiskt sammanhang och resulterar i skapandet av normkreativa bilder och konst som ställs ut på offentliga platser.

Inspirationsmaterial och metodstöd

För att inspirera till att arbeta med Normstorm finns verktyg att ladda ner längst ner på sidan. Både inspirationsmaterial och ett metodstöd.

I inspirationsmaterialet beskrivs kärnan i arbetet, förändringsidéer och hur man arbetar med olika målgrupper.

Metodstödet innehåller konkreta verktyg när du vill arbeta med Normstorm. Här finns teoretisk utgångpunkt, tips på normkreativa strategier och pedagogiska övningar. Som bilaga till metodstödet finns också en mängd bilder som tagits fram inom Normstorm som kan användas vid reflektion och diskussion.

Materialframställning har möjliggjorts med hjälp av en ettårig satsning av regeringen, genom Sveriges kommuner och landsting (SKL), för spridning av kunskaper och metoder för att stärka arbetet med maskulinitet och jämställdhet.

Normstormande i skolan

Normstorm är en möjlighet att synliggöra, problematisera, ifrågasätta och förändra normer med hjälp av normkritiska diskussioner, analyser och skapande av normkreativa bilder och konst.

Normstorm är ett verktyg för att arbeta med skolans värdegrund. Det ger elever, personal och skolledare en möjlighet till ökad förståelse kring normer och deras betydelse för jämställdhet och jämlikhet.

Normstormande i det offentliga rummet

Normstorm ger unga människor en möjlighet till delaktighet och en röst ut i offentligheten genom det urval av bilder som ställs ut på välbesökta platser, både i det offentliga rummet och på museum. Normstorm uppmuntrar på det sättet till diskussion och påverkan. På detta sätt ges det pedagogiska arbetet en möjlighet att utvecklas och påverka även utanför klassrummet. Normstorm kan bidra till att skapa en mer öppen och inkluderande plats.

Våra Normstormbilder

Bilderna i materialet är framtagna för diskussion i undervisning och andra lärarledda diskussioner och inte för fri användning utöver det.

Normstorm är ett samarbete mellan olika skolor, Jönköpings kommun, Kvinno- & tjejjouren Jönköping, Mediacenter Jönköpings län och Jönköpings läns museum.

Kontakt

Maria Lillieström
Jämställdhetsstrateg
Utbildningsförvaltningen

Henrik Hermansson
Verksamhetsutvecklare
Stadens liv och innehåll
Kultur- och fritidsförvaltningen