Internationella projekt

Här finns information om Jönköpings kommuns internationella projekt och att vi alltid strävar alltid efter att hitta nya vägar till samarbete.

Volontärprojekt inom Europeiska solidaritetskåren

Kultur- och fritidsförvaltningen välkomnar varje år volontärer från olika EU-länder att under ett års tid arbeta på fritidsgårdar inom kommunen. Jönköping har hittills haft två omgångar med volontärer, första gången år 2020. Volontärerna ingår i det dagliga arbetet på fritidsgårdarna. Syftet med projektet är att öka förståelsen och betydelsen av demokrati och kultur bland ungdomar.

Volontärprojektet finansieras av Europeiska solidaritetskåren (ESC) som är ett program inom EU. Möjligheten att bli volontär inom ESC finns för dig som är mellan 18-30 år och som önskar ingå i ett projekt som pågår mellan 2-12 månader.

För att beviljas att ta emot volontärer krävs en så kallad ”Quality Label”. Det är en typ av kvalitetsmärkning som intygar att Jönköping kommun blivit godkänd som mottagande organisation för volontärer inom ESC. Vår vision är att Jönköping även ska vara en sändande organisation.

Kommunalt partnerskap med Sydafrika

Jönköping kommun har ingått ett kommunalt partnerskap tillsammans med Stellenboch i Sydafrika. Det är ett pilotprojekt inom ICLD där syftet är att skapa och främja internationella relationer. Förväntningarna är att det internationella samarbetet ska öppna upp för kunskapsutbyte mellan länderna för att tillsammans hitta vägar i en gemensam frågeställning.

Sedan år 2009 bedriver ICLD ”kommunala partnerskapsprogrammet” som är finansierat av Sida. Samarbetet utgår från en svensk kommun eller region och motsvarande part i ett av de 20 stycken samarbetsländerna.

Koll på förmåga, Stöd till förändring

Projektet Koll på förmåga - Stöd till förändring bygger på en helhetssyn av individens hälsa, sociala situation, arbetslivserfarenheter samt möjligheter på arbetsmarknaden. Målsättningen för individen är att klargöra aktivitetsförmågan och därmed öka anställningsbarheten, livstillfredsställelsen och delaktigheten i samhället. Individen ska få möjlighet att ta del av en multiprofessionell resursinventering, arbetsträning, utredning, friskvård samt arbetsmarknadskunskap. Projektet riktar sig till individer som är 30-55 år, står långt från arbetsmarknaden och har långvarigt försörjningsstöd. Det är ett samverkansprojekt mellan Socialförvaltningen och Arbetsmarknadsavdelningen. Region Jönköpings län, Försäkringskassan, Samordningsförbundet samt Kommunal Utveckling ingår också. Projektet pågår från januari 2020 till juni 2022.

Projektets insatser syftar till att klargöra individens resurser och behov för att kunna ge individen stöd att få till en förändring i livet och närma sig arbetsmarknaden.

Insatserna i projektet kan delas upp i tre faser:

 • Resursinventeringsfas
  Resursinventering av multiprofessionellt team, bestående av leg. läkare, leg. arbetsterapeut och socionom. Vid specifika behov finns även psykolog till förfogande.
  Individen har enskilda möten med respektive profession och Resursinventeringen knyts samman genom i en individuell handlingsplan.
 • Aktivitetsfas
  Aktivitetsfasen utgörs av arbetsträning utifrån ett program samt individuellt planerade insatser såsom rehabilitering, kompletterande utredningar, friskvård samt möjlighet att pröva förmåga i aktivitet. Målsättningen med aktivitetsfasen är att stärka individens förmåga till förändring och att påbörja arbetsförberedande aktiviteter.
 • Uppföljning- och avslutningsfas
  Under denna sker en individuell avstämning av hur långt individen har kommit mot arbetsförberedande insatser. Samordning sker, antingen mot introduktion av fortsatt arbetsförberedande insatser i ordinarie verksamheter hos Arbetsmarknadsavdelningen eller stöd för fortsatt planering hos försörjningsstöd och andra eventuella insatser som bedöms vara aktuella för den enskilde individens fortsatta planering.

Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden.

Socialfonden Länk till annan webbplats.

Kontaktperson
Isabel Lindbom, projektledare

Utveckling av förskolans miljö och material i ett interkulturellt samarbete, Råslätts förskoleområde

Syftet med projektet är att utveckla kompetensen hos deltagarna, så att de i sin tur kan utveckla förskolans utbildning inom två områden:

 • pedagogisk lärmiljö
 • förhållningssätt i ett interkulturellt sammanhang

Inom Råslätts förskoleområde har förskolor arbetat på olika sätt med miljö, material och förhållningssätt. Målet med projektet är att utveckla en mer likvärdig förskola för de barn som finns i samma förskoleområde. Samtidigt som man utvecklar och fördjupar kompetensen hos pedagogerna. Projektet kommer att löpa under två år där 16 medarbetare får möjligheten till ett internationellt utbyte och kompetensutveckling genom kurs eller jobbskuggning. Dessa medarbetare kan vara anställda som barnskötare, förskollärare, ateljérista, specialpedagog eller en del av förskolans ledning.

Finansiering

Projektet finansieras med Erasmus+ mobilitet skola.

I programmet kan skolor, från förskola till gymnasieskola, söka bidrag för utbyten och kompetensutveckling som del i att höja kvaliteten i undervisningen. Personal får internationell arbetslivserfarenhet och kompetensutveckling, som stärker deras yrkesfärdigheter och kvalifikationer. Personal kan delta i fortbildningskurser, konferenser, jobbskugga eller undervisa på en skola eller utbildningsorganisation i ett annat europeiskt land som deltar i programmet. Både förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola samt nationella konsortium har möjlighet att söka.

Universitets- och högskolerådet (UHR) är programansvarigt kontor i Sverige.

Erasmus+mobilitet skola Länk till annan webbplats.

Kontaktperson
Lise-Lotte Englund, rektor Råslättsskolan

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Chantal Coté
Internationell strateg

Kontaktcenter
Tfn 036-10 50 00

EU-flaggan.