search
Sök
menu
Meny
Sök

Internationella projekt

Här finns information om internationella projekt som är på gång i Jönköpings kommun. Internationella projekt kan bland annat innebära studiebesök och utbildningskonferenser i utlandet m.m.

Project Z – ett volontärprojekt

Kultur- och fritidsförvaltningen har startat upp Project Z, inom EU-programmet European Solidarity Corps (ESC). Projektet har sökt finansiering för att ta emot fyra europeiska volontärer mellan åldrarna 18-30 år. Under ett års tid kommer de att arbeta på utvalda fritidsgårdar runt om i Jönköpings Kommun. Kommunen fick först beviljas en så kallad Quality Label som 'är en kvalitetsmärkning. Den innebär att kommunen är godkänd att vara en mottagande organisation för volontärer inom European Solidarity Corps (ESC).

Project Z startade den 1 september 2020. Fokus ligger på att öka engagemang och aktivitet kring demokrati och kultur inom fritidsgårdarna. Volontärerna ska ingå i det dagliga arbetet på fritidsgårdarna och arbeta med ungdomarna. Målet med projektet är att öka förståelsen och betydelsen av demokrati och kultur bland ungdomar. En annan målsättning är att öka solidariteten bland europeiska ungdomar, vilket är grundtanken med dessa projekt inom ESC.

Finansiering

Projektet finansieras genom Europeiska Solidaritetskåren.

Den Europeiska Solidaritetskåren är ett nytt EU-initiativ som skapar möjligheter för unga att jobba som volontärer eller arbeta med projekt. Det kan vara både i hemlandet eller utomlands och det är projekt som ska gynna samhället och människor i Europa. Inom ramen för Europeiska Solidaritetskåren ges unga mellan 18 och 30 år möjlighet att vara volontärer mellan två och tolv månader. Antingen utomlands eller i sitt hemland. Myndigheten för unga och civilsamhällesfrågor (MUCF) är programansvarigt kontor i Sverige.

Europeiska Solidaritetskåren Länk till annan webbplats.

Kontaktperson
Chantal Coté, Internationell strateg

Koll på förmåga, Stöd till förändring

Projektet Koll på förmåga - Stöd till förändring bygger på en helhetssyn av individens hälsa, sociala situation, arbetslivserfarenheter samt möjligheter på arbetsmarknaden. Målsättningen för individen är att klargöra aktivitetsförmågan och därmed öka anställningsbarheten, livstillfredsställelsen och delaktigheten i samhället. Individen ska få möjlighet att ta del av en multiprofessionell resursinventering, arbetsträning, utredning, friskvård samt arbetsmarknadskunskap. Projektet riktar sig till individer som är 30-55 år, står långt från arbetsmarknaden och har långvarigt försörjningsstöd. Det är ett samverkansprojekt mellan Socialförvaltningen och Arbetsmarknadsavdelningen. Region Jönköpings län, Försäkringskassan, Samordningsförbundet samt Kommunal Utveckling ingår också. Projektet pågår från januari 2020 till juni 2022.

Projektets insatser syftar till att klargöra individens resurser och behov för att kunna ge individen stöd att få till en förändring i livet och närma sig arbetsmarknaden.

Insatserna i projektet kan delas upp i tre faser:

 • Resursinventeringsfas
  Resursinventering av multiprofessionellt team, bestående av leg. läkare, leg. arbetsterapeut och socionom. Vid specifika behov finns även psykolog till förfogande.
  Individen har enskilda möten med respektive profession och Resursinventeringen knyts samman genom i en individuell handlingsplan.

 • Aktivitetsfas
  Aktivitetsfasen utgörs av arbetsträning utifrån ett program samt individuellt planerade insatser såsom rehabilitering, kompletterande utredningar, friskvård samt möjlighet att pröva förmåga i aktivitet. Målsättningen med aktivitetsfasen är att stärka individens förmåga till förändring och att påbörja arbetsförberedande aktiviteter.

 • Uppföljning- och avslutningsfas
  Under denna sker en individuell avstämning av hur långt individen har kommit mot arbetsförberedande insatser. Samordning sker, antingen mot introduktion av fortsatt arbetsförberedande insatser i ordinarie verksamheter hos Arbetsmarknadsavdelningen eller stöd för fortsatt planering hos försörjningsstöd och andra eventuella insatser som bedöms vara aktuella för den enskilde individens fortsatta planering.

Finansiering

Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden.

Länk till Socialfonden Länk till annan webbplats.

Kontaktperson
Isabel Lindbom, projektledare

Utveckling av förskolans miljö och material i ett interkulturellt samarbete, Råslätts förskoleområde

Syftet med projektet är att utveckla kompetensen hos deltagarna, så att de i sin tur kan utveckla förskolans utbildning inom två områden:

 • pedagogisk lärmiljö
 • förhållningssätt i ett interkulturellt sammanhang

Inom Råslätts förskoleområde har förskolor arbetat på olika sätt med miljö, material och förhållningssätt. Målet med projektet är att utveckla en mer likvärdig förskola för de barn som finns i samma förskoleområde. Samtidigt som man utvecklar och fördjupar kompetensen hos pedagogerna. Projektet kommer att löpa under två år där 16 medarbetare får möjligheten till ett internationellt utbyte och kompetensutveckling genom kurs eller jobbskuggning. Dessa medarbetare kan vara anställda som barnskötare, förskollärare, ateljérista, specialpedagog eller en del av förskolans ledning.

Finansiering

Projektet finansieras med Erasmus+ mobilitet skola.

I programmet kan skolor, från förskola till gymnasieskola, söka bidrag för utbyten och kompetensutveckling som del i att höja kvaliteten i undervisningen. Personal får internationell arbetslivserfarenhet och kompetensutveckling, som stärker deras yrkesfärdigheter och kvalifikationer. Personal kan delta i fortbildningskurser, konferenser, jobbskugga eller undervisa på en skola eller utbildningsorganisation i ett annat europeiskt land som deltar i programmet. Både förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola samt nationella konsortium har möjlighet att söka.

Universitets- och högskolerådet (UHR) är programansvarigt kontor i Sverige.

Länk till Erasmus+mobilitet skola Länk till annan webbplats.

Kontaktperson
Lise-Lotte Englund, rektor Råslättsskolan

Kontakt

Chantal Coté
Internationell strateg

Kontaktcenter
Tfn 036-10 50 00

EU-flaggan.