search
Sök
menu
Meny
Sök

Taxor och avgifter hos räddningstjänsten

Här finns taxor och avgifter för räddningstjänstens externa tjänster 2022.

Taxorna gäller från och med 2022-01-01. Samtliga priser är exklusive moms om inget anges.

Avvikelse från taxa kan göras av räddningschef eller utsedd ersättare.

Vid räddningstjänsthjälp till kommuner inom Jönköpings län (F-län) tillämpas RäddSam F taxa, till kommuner utanför F-län tillämpas MSB:s taxor.

Personaltaxa (inklusive sociala avgifter)

Säkerhetsvakter, Personaltaxa (inklusive sociala avgifter) externa arbeten, efterbevakning, verkstadsarbete är priset 652 kr per timme. Minimiersättning är 326 kr per timme.

Arbete i tjänst (ej övertid) internt kommunen eller till annan räddningstjänst är 255 kr per timme.

Efterbevakning försäkringsbolag 624 kr per timme.

Påbörjad halvtimme räknas alltid som hel halvtimme. Vid efterbevakning debiteras ej kilometerersättning.

Fordon och materiel

Fordon förutsätter medverkan av räddningstjänstens egen personal, i hyra av fordon ingår alltid kostnad för en utryckningspersonal. Övrig brand- och räddningsmateriel förutsätter ibland medverkan av räddningstjänstens egen personal, t.ex. vid utlåning av motorspruta.

Utlåning av materiel får ej ske om detta kan inverka menligt på utrycknings- eller övningsverksamheten. Materiel får ej utlånas för att användas av personal som saknar erforderlig kompetens om materielen (bedöms av räddningstjänsten).

Förbrukad eller förkommen materiel debiteras enligt personaltaxan för tid för återanskaffning + materielkostnad.

Minimiersättningen är det minsta belopp som debiteras. Belopp överstigande minimiersättningen beräknas efter timkostnad.

Vatten vid vattentransporter debiteras i normalfall inte.

Kostnader för fordon och materiel

Fordon/materiel

Minimiersättning

Pris

Tunga fordon inkl. chaufför
t.ex. vattentransport

1 tim

1 050 kr/tim

Båt exklusive personal

1 tim

300 kr/tim

Milersättning annat tungt fordon


80 kr/mil

Milersättning personbil


30 kr/mil

Motorspruta inkl. bränsle

3 tim

300 kr/tim (körtid)

Länspump el, inkl. 1 slanglängd

3 tim

80 kr/tim,
300 kr/dygn

Oljeläns per längd

1 dygn

300 kr/dygn

Oljeläns per längd, engångs

aktuellt pris + 10%

aktuellt pris + 10%

Rökfläkt, värmefläkt

5 tim

50 kr/tim,
300 kr/dygn

Handbrandsläckare


30 kr/styck
och dygn (ideella föreningar och privatpersoner ingen kostnad)

Fyllning av släckare gör endast till privatpersoner efter insats


Ingen kostnad

Brandslang inklusive armatur
(brandposthuvuden får ej utlånas.
Hänvisning till Tekniska kontoret)

1 dygn, max 25 dygn

140 kr/dygn

Armaturer per styck (brandposthuvuden får ej utlånas. Hänvisning till Tekniska kontoret)

1 dygn

60 kr/dygn

Slangbryggor per styck

1 dygn

80 kr/dygn

Mobilt elverk 65 – 80 KVA

1 dygn

3000 kr/dygn + bränsle

Bärbart elverk 2-12 KVA

1 dygn

500 kr/dygn + bränsle

Mobilt larm

1 vecka

800 kr/vecka

Mobilt larm – internt i kommunen

1 vecka

200 kr/vecka

Mobilt larm – ideella föreningar

max 1 vecka

Ingen kostnad

Tryckluftsapparat vid övning (inklusive rengöring och återfyllning)

per tillfälle

300 kr/enhet

Flaskpaket inkl. återfyllning

per tillfälle

80 kr/styck

Årsprovning andningsskydd inklusive luftflaskor

per tillfälle

600 kr om inte serviceavtal finns


Lokaler

Axamo - Två stycken lektionssalar, omklädningsrum, grupprum och pentry/personalrum: Kostnad 5 000 kr per dag.

Axamo - Hela övningsanläggning inklusive samtliga övningsobjekt och ovanstående lokaler (återställningskostnader tillkommer): Kostnad 10 000 kr per dag.

Flytvästar och säkerhetsutrustning för is

Priser för uthyrning av flytvästar och säkerhetspaket för is

Utrustning

Pris

Flytväst

15 kr/vecka (inklusive moms)

Flytväst – internt kommunen och ideella föreningar

1-3 dygn gratis, därefter
15 kr/vecka (inkl moms)

Säkerhetspaket för is

15 kr per 2 dygn (inklusive moms)

Isdubbar

5 kr per 2 dygn (inklusive moms)

Ej återlämnad eller borttappad flytväst eller ispaket (inkluderar märkning)

500 kr/st
100 kr/par (isdubbar)

Förseningsavgift flytväst

15kr/vecka och väst (dock högst 150 kr per väst, inkl moms)

Förseningsavgift ispaket

Isdubbar

15kr/två dygn och ispaket (dock högst 150 kr per paket, inkl moms)
5 kr/2 dygn (dock högst 50kr per par, inkl moms)

Påminnelseavgift

150 kr (ej moms)

Serviceåtagande

Priser för slangvård och övrigt

Slangvård eller övrigt

Pris

Tvättning, provtryckning

160 kr/st

Lagning av hål inkl. material

100 kr/st

Montering av hylsa på slang

100 kr/st

Tvättning av larmställ inkl. impregnering

200 kr/st

Lagning av torrdräkt

250 kr/st + material

Sanering av byggnad (akut RVR), väg och järnväg

Ersättning enligt avtal med Försäkringsbranschens Restvärdesräddning AB

RäddSam F enligt avtal

Se särskild taxa www.raddsamf.se/dokumentbank

Försäljning

Kasserad slang kostar 50 kr per slanglängd

Automatiska brandlarm

Beslut taget i Kf §238 2021-11-18

Årliga abonnemang kostar 1 500 kr

Återställningsavgift för onödiga larm kostar 4 000 kr

Tillstånd och tillsyn

Tillstånd och tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) och
Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) beslut Kf §238 2021-11-18

Tillstånd och tillsyn enligt LSO och LBE

Kategori

Pris

Tillsyn enligt LSO och LBE, normal grundavgift

2 500 kr

Tillsyn enligt LSO och LBE, utökad grundavgift

6 250 kr

Tillsyn enligt LSO och LBE, reducerad grundavgift

1 250 kr

Tillsyn enligt LSO och LBE, timpris

950 kr

Tillstånd enligt LBE, timpris

950 kr

En tillsyn debiteras generellt enligt normal grundavgift. Om tillsynen uppfyller vissa kriterier tas istället ut en utökad respektive reducerad grundavgift.

  • Utökad grundavgift - stor omfattning/komplexitet. LSO: t.ex. köpcentrum, större samlingslokaler, industrihotell, komplexa industrier, kontorshotell eller en fastighet med många mindre verksamheter. LBE: t.ex. oljedepå
  • Normal grundavgift - standard
  • Reducerad grundavgift - liten omfattning. Hela ärendet tar mindre än 2 h handläggningstid inkl. besök. LSO: t.ex. mindre förskola eller mindre restauranger. LBE: t.ex. restaurang med gasol.

Timdebitering sker utöver grundavgiften för den tid som läggs på platsbesöket.

Vid kombinerad tillsyn enligt LSO och LBE tas som standard en extra reducerad grundavgift ut.

Utbildningar taxa

Ideella föreningar t.ex. scoutkårer, hyres- och bostadsrättsföreningar, idrottsföreningar och privatpersoner kan få gratis utbildning i brand och sjukvård.
Övriga utbildningar inom brand och första hjälen på förfrågan.

Utbildningar i brand, sjukvård med flera

Utbildning

Tim

Pris

Anmärkning

Brandskyddsutbildning

2,5

5 200 kr/kurs

Max 10 deltagare

Brandskyddsutbildning

3

6 100 kr/kurs

11-20 deltagare

Brandutbildning, internt kommunen

3

5 000 kr/kurs


Brand för vård och omsorg

3

6 900 kr/kurs

Privata kunder

Utrymningsledare

4

5 650 kr/kurs

Exkl brandpraktik

Utrymningsövning 1 eller 2 instruktörer

2

3 700 kr/ 5 100 kr/tillfälle


Heta Arbeten utbildning

7

3 050 kr/person

via Brandskydds-föreningen

Heta arbeten (distansutb)

5,5

2 700 kr/person

praktik ingår men vid senare tillfälle

Anläggningsskötare

7

3 100 kr/person

via Brandskydds-föreningen

Föreståndare Brandfarlig vara mindre omfattning

8

3 250 kr/person

via Brandskydds-föreningen

Systematiskt brandskyddsarbete

4

1 700 kr/person

via Brandskydds-föreningen

Egensotning

3

520 kr/person
(650kr inkl moms)

via Brandskydds-föreningen

Hjärt- och lungräddning, HLR-AED

3

5 100 kr/kurs


Hjärt- och lungräddning, HLR-AED, internt kommunen

3

4 300 kr/kurs


D-HLR

4

5 500 kr/kurs


D-HLR, internt kommunen

4

4 600 kr/kurs


Första hjälpen

3

5 200 kr/kurs


Första hjälpen, internt kommunen

3

4 300 kr/kurs


Barnolycksfall inkl. barn-HLR

3

5 200 kr/kurs


Barnolycksfall inkl. barn-HLR, internt kommunen

3

4 300 kr/kurs


Kombinerad HLR+ Första hjälpen

4

6 300 kr/kurs


Kombinerad HLR+ Första hjälpen, internt kommunen

4

5 300 kr/kurs


Livräddande utb för psykisk hälsa

3,5

5 350 kr/kurs


Livräddande utb för psykisk hälsa

internt kommunen

3,5

4 500 kr/kurs