Rengöring, sotning av eldstad, skorsten och imkanaler

Här hittar du information kring varför en eldstad ska rengöras/sotas, hur ofta den ska sotas och möjlighet att själv få rengöra sin eldstad. Här hittar du även vad som gäller för imkanaler i bostäder.

Sotningsverksamheten består av två delar. Den ena är sotning (rengöring) och det andra brandskyddskontroll. Brandskyddskontrollen handlar om att kontrollera så att anläggningen är brandsäker. Sotning handlar om ta bort sotavlagringar i eldstad eller skorsten. Huvudanledningen till att rengöra eldstaden, skorstenen och imkanaler är att förhindra brand. Vid sotning tas brandfarlig beläggning bort för att minska risken för soteld. Rengöring av eldstäder och rökkanaler innebär att alla ytor som kommit i kontakt med rökgasen rengörs från lösa brännbara beläggningar. Rengöringen görs vanligen med en viska, av stål eller liknande material. Redskapet förs genom rökkanaler och skrapar bort beläggningen.

PDF: Taxa/avgifter för rengöring Pdf, 138.6 kB.

Rengöring av imkanaler och ventilationskanaler

Rengöring av imkanaler (vanligtvis köksfläkt) i bostäder är inget lagstadgat krav. Det är upp till fastighetsägaren att besluta om och när rengöring ska göras. Som fastighetsägare är du alltså fri att köpa de tjänster du vill, men det föreligger inte något lagkrav att rengöra och rensa imkanaler och frånluftsventilation i privata bostäder. 

Sotning och brandskyddskontroll av eldstäder och tillhörande rökkanaler i villor och lägenheter är däremot ett krav enligt "Lagen om skydd mot olyckor (2003/778) kapitel 3 §4. Sådan får endast genomföras av företag som arbetar på uppdrag av kommunen.

Imkanaler på restauranger

Frister för rengöring

Till sidan Elda rätt och säkert i din eldstad

Sota själv

Rengöring (sotning) utförs normalt av sotaren som kommunen har upphandlat. Alternativt kan du som ägare ansöka om ansvaret för sotningen och sedan själv utföra eller anlita någon annan som utför sotningen.

När sotningen utförs av kommunens sotare ser företaget till att sotningen utförs med rätt intervall och till ett pris som kommunen har beslutat om. I de fall när du som ägare ansökt och fått kommunens medgivande att själv ansvara för sotningen måste du själv se till att sotningen utförs minst enligt de frister som gäller för de aktuella eldstäderna. Det gäller både om du sotar själv eller anlitar någon annan att utföra sotningen.

Fram tills dess att kommunen har beslutat om ett medgivande kommer sotningen att utföras av den av kommunen utsedda sotaren.

Till sidan Sota din eldstad själv

Sotningstaxa (sotningsavgifter) och kommunens entreprenör

Kommunen beslutar vilka avgifter som ska gälla för rengöring och brandskyddskontroll samt hur ofta dessa ska ske.

PDF: Taxa, kostnader för rengöring Pdf, 138.6 kB.

Kommunen har skrivit avtal med GÖSAB Sotning AB. GÖSAB Sotning AB har kommunens uppdrag att utför själva rengöringen samt genomföra brandskyddskontroller. Du når dem på telefonnummer 036-30 84 75. Kontaktuppgifter hittar du under länkar och dokument.

Till Gösabs hemsida Länk till annan webbplats.

LSO 3 kap 4 §

En kommun skall i brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring (sotning) sker av fasta förbränningsanordningar, som inte är inrättade för eldning uteslutande med gas, och därtill hörande rökkanaler. Detsamma skall gälla imkanaler i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen.

Kommunen får medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten. Ett sådant medgivande får endast ges om sotningen kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

Kommunen skall i brandförebyggande syfte även ansvara för att det som skall rengöras enligt första stycket samt skorstenar, tak och anslutande byggnadsdelar kontrolleras från brandskyddssynpunkt (brandskyddskontroll). Detsamma skall gälla fasta förbränningsanordningar inrättade för eldning uteslutande med gas och därtill hörande avgaskanaler.

KONTAKT

Maria Boqvist
Sotningssamordnare

Telefon: 036-10 70 07

E-post: maria.boqvist@jonkoping.se

Senast granskad/publicerad: