search
Sök
menu
Meny
Sök

Stadskontoret

Stadskontoret är den centrala förvaltningen i Jönköpings kommun och kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges serviceorgan. Stadskontoret är också en strategisk lednings- och utvecklingsresurs för hela kommunen.

Förvaltningschef är stadsdirektör Johan Fritz. Foto: Johan Lundell

Politisk styrning

Kommunstyrelsen ansvarar för stadskontorets verksamheter.

Verksamhet

Förvaltningschef för stadskontoret är stadsdirektören Johan Fritz. Direkt underställd honom finns ledningsstöd i form av sekreterare åt såväl stadsdirektör som kommunalråd.

Stadskontoret består av följande avdelningar:

Administrativa avdelningen

Avdelningen ansvarar för kansliverksamhet, stadsarkiv, juristfunktion, överförmyndarnämndens kansli, dataskydd (GDPR) samt informationssäkerhet.

Analys- och hållbarhetsavdelningen

Avdelningen ansvarar för hållbarhetsfrågor, internationell samverkan, konsumentrådgivning, energi- och klimatrådgivning samt statistik och utredningar.

Ekonomiavdelningen

Svarar för att kommunens ekonomistyrning fungerar på ett effektivt sätt.

Finans- och bolagsavdelningen

Svarar för kommunens och de kommunala bolagens finansförvaltning och administrerar Jönköpings Rådhus AB samt förvaltar kommunens donationsfonder.

HR-avdelningen

Avdelningen ansvarar för personalfrågor, arbetsmiljö, förhandlingar, samt chefs- och personalutveckling och fungerar som ett utvecklings- och serviceorgan för kommunens förvaltningar.

IT-avdelningen

Ansvarar för och samordnar kommunens IT-verksamhet och telefoni. Avdelningen har ett nära samarbete med kommunens förvaltningar och tillhandahåller drift och utveckling av system, tjänster och produkter. Detta erbjuds även de kommunala bolagen. Vid problem, frågor eller behov av hjälp stöttar IT-supporten förvaltningarna och de kommunala bolagen.

Kommunikationsavdelningen

Ansvarar för kommunens övergripande interna och externa kommunikation. Kommunens övergripande kommunikationskanaler, grafisk profil och pressfrågor ligger också inom avdelningens ansvarsområde. Kommunikationsavdelningen arbetar i ett nära samarbete med kommunens förvaltningar och stödjer dem i kommunikationsarbetet. Till avdelningen hör också kommunens Kontaktcenter. Kontaktcenter är allmänhetens första kontakt med kommunen vid allmänna frågor och information.

Näringslivsavdelningen

Avdelningen arbetar med att skapa förutsättningar för det befintliga näringslivets utveckling och expansion samt att stimulera och underlätta nyetableringar och nyföretagande.

Upphandlingsavdelningen

Svarar för kommunens upphandlingsverksamhet och samordning av upphandlingar. Avdelningen genomför även upphandlingar i samarbete med Habo och Mullsjö kommun samt Rådhus AB och dess dotterbolag.

Öppettider

Kontorets öppettider är måndag-fredag klockan 8-17. Under september har vi öppet måndag-fredag klockan 8-16.

Postadress

Stadskontoret
Rådhusparken 1
551 89 Jönköping