search
Sök
menu
Meny

Stadskontoret

Stadskontoret är den centrala förvaltningen i Jönköpings kommun och kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges serviceorgan. Stadskontoret är också en strategisk lednings- och utvecklingsresurs för hela kommunen.

Vågor som rullar in på sandstrand.

Förvaltningschef är stadsdirektör (vakant) (kallas kommunchef i vissa kommuner).

Politisk styrning

Kommunstyrelsen ansvarar för stadskontorets verksamheter.

Verksamhet

Förvaltningschef för stadskontoret är stadsdirektören. Direkt underställd stadsdirektören finns ledningsstöd i form av sekreterare åt stadsdirektör och kommunalråd.

Stadskontoret består av följande verksamheter:

Ekonomiavdelningen

Svarar för att kommunens ekonomistyrning fungerar på ett effektivt sätt.

Finans- och bolagsavdelningen

Svarar för kommunens och de kommunala bolagens finansförvaltning och administrerar Jönköpings Rådhus AB samt förvaltar kommunens donationsfonder.

HR-avdelningen

Avdelningen ansvarar för personalfrågor, jämställdhetsfrågor, arbetsmiljö, förhandlingar, samt chefs- och personalutveckling och fungerar som ett utvecklings- och serviceorgan för kommunens förvaltningar.

IT-avdelningen

IT-avdelningen ansvarar för och samordnar kommunens IT-verksamhet och telefoni.

Juridisk avdelning

Avdelningen ger juridisk rådgivning och stöd till kommunledning, nämnder, förvaltningar och koncernens bolag.

Kansliavdelningen

Avdelningen ansvarar för kansliverksamhet, stadsarkivet, juristfunktion och överförmyndarnämndens kansli. Avdelningens uppgift är att stödja kommunstyrelsen med bl.a. ärendeberedning, juridisk service, handläggning av överförmyndarnämndens och valnämndens ärenden, arkivfrågor med mera. Till avdelningen hör också konsumentrådgivning.

Kommunikationsavdelningen

Ansvarar för kommunens övergripande interna och externa kommunikation. Kommunens övergripande kommunikationskanaler, grafisk profil och pressfrågor ligger också inom avdelningens ansvarsområde. Kommunikationsavdelningen arbetar i ett nära samarbete med kommunens förvaltningar och stödjer dem i kommunikationsarbetet. Till avdelningen hör också kommunens Kontaktcenter. Kontaktcenter är allmänhetens första kontakt med kommunen vid allmänna frågor och information.

Näringslivsavdelningen

Avdelningen arbetar med att skapa förutsättningar för det befintliga näringslivets utveckling och expansion samt att stimulera och underlätta nyetableringar och nyföretagande.

Stabsavdelning

Svarar för utrednings-, prognos- och statistikservice, samordning av EU- och internationella frågor samt kontakter med högskolan. Kommunens strateger inom områdena barn, bredband, integration, jämställdhet, miljö, samhällsbyggnad och äldre finns även på avdelningen.

Upphandlingsavdelningen

Svarar för kommunens upphandlingsverksamhet och samordning av upphandlingar. Avdelningen genomför även upphandlingar i samarbete med Habo och Mullsjö kommun samt Rådhus AB och dess dotterbolag.


Öppettider

Kontorets öppettider är måndag-fredag klockan 8-17. Under juni, juli och augusti har vi öppet måndag-fredag klockan 8-16.

Postadress

Stadskontoret
Rådhusparken 1
551 89 Jönköping