Jönköpings Rådhus AB

Rådhuset i Jönköping.

Jönköpings Rådhus AB är moderbolag till 10 hel- eller delägda dotterbolag samt ett antal dotterdotterbolag. Ändamålet med verksamheten är att utgöra en effektiv organisation för styrning, uppföljning och förvaltning av kommunens bolag.

Rådhus ABs uppgift är, förutom att äga och förvalta aktier i de kommunala bolagen, även att ombesörja koncernens finansförvaltning och att bedriva konsultverksamhet mot bolagen vad avser ekonomisk administration och juridik. Bolaget bedriver dessutom uthyrningsverksamhet av personbilar till förvaltningar och dotterbolag. En viktig uppgift för bolaget är att upprätthålla och utveckla en helhetssyn i koncernen och för koncernen i relation till kommunen.

Dotterbolagens resultat och skatter samlas i Rådhus AB och den avkastning som dotterbolagen genererar används huvudsakligen i koncernen. Rådhus AB ger en utdelning till kommunen som regleras i enlighet verksamhet- och investeringsplanen.

För att effektivisera organisationen har bolaget valt att inte ha någon egen personal utan dessa tjänster köps i sin helhet av kommunen.

Sök förtroendevald politiker efter bolagsstyrelse, namn eller politiskt parti

Senast granskad/publicerad: