Arvoden till förtroendevalda

Som fritidspolitiker är du berättigad vissa typer av ersättningar och arvoden. Beloppen bestäms av kommunfullmäktige. Nedan hittar du arvodesblanketter.

Arvodena delas upp i sammanträdesarvoden och förrättningsarvoden.

Sammanträdesarvode

En politiker får 519 kr i sammanträdesarvode för första timmen av ett sammanträde och 69 kr för varje påbörjad halvtimme därefter. Arvode betalas ut för maximalt 10 timmar per dag.

Förrättningsarvode

En förrättning innebär att den förtroendevalde deltar i t.ex. överläggningar eller förhandlingar. Förrättningsarvodet är 69 kr för varje påbörjad halvtimme.

Andra ersättningar

Fritidspolitikern får också ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Beloppet är dock maximerat. Förlust av föräldrapenning kan också ersättas liksom förlorad ersättning från arbetslöshetskassa. Ersättning för förlorad arbetsinkomst är maximerad till 419 kr per timme. Bidrag kan utgå för barntillsyn och för vård av handikappad och man kan få betalt för förlorad pensionsförmån.

Senast granskad/publicerad: