Arvoden till förtroendevalda

Som fritidspolitiker är du berättigad vissa typer av ersättningar och arvoden. Beloppen bestäms av kommunfullmäktige. Nedan hittar du arvodesblanketter.

Arvodena delas upp i sammanträdesarvoden och förrättningsarvoden.

Sammanträdesarvode 2023

Som politiker får man 540 kr i sammanträdesarvode för första timmen av ett sammanträde och 75 kr för varje påbörjad halvtimme därefter. För sammanträden som varar 5 timmar eller längre är ersättning första timmen 848 kronor. Arvode betalas ut för maximalt 10 timmar per dag. Tidsavdrag ska göras för lunch och middag i förekommande fall.

Förrättningsarvode

En förrättning innebär att den förtroendevalde deltar i t.ex. överläggningar eller förhandlingar. Förrättningsarvodet är 75 kr för varje påbörjad halvtimme.

Andra ersättningar

Fritidspolitikern får också ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Beloppet är dock maximerat. Förlust av föräldrapenning kan också ersättas liksom förlorad ersättning från arbetslöshetskassa. Ersättning för förlorad arbetsinkomst är maximerad till 457 kr per timme. Bidrag kan utgå för barntillsyn och för vård av handikappad och man kan få betalt för förlorad pensionsförmån.

Arvodesblanketter och intyg till Löneservice

Arvodesblanketter och intyg skickas till Jönköpings kommun, Löneservice, 551 89 Jönköping. Arvodesblanketten kan också lämnas till nämndsekreteraren som ser till att den kommer till Löneservice. Löneservice finns på Asecs.

Senast granskad/publicerad: