Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap. 

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. I Jönköpings kommun har vi valt att ha en överförmyndarnämnd.

Överförmyndarnämndens mål är:

 • Att huvudmännen ska kunna känna sig trygga genom en effektivare granskning av ställföreträdarnas redovisning av uppdragen.
 • Att rättssäkerheten för huvudmännen ska öka genom att rätt stödinsatser ges.
 • Att årsräkningar som lämnats in i rätt tid ska granskas skyndsamt så att huvudmännens rätt tas tillvara och de inte lider rättsförluster.
 • Att ställföreträdarnas möjligheter att kunna utföra sitt uppdrag på bästa sätt ska öka för att ge trygghet och säkerhet för huvudmännen.

Föräldrabalken styr överförmyndarnämndens verksamhet.

Länsstyrelsen utövar sedan tillsyn över överförmyndarnämndens verksamhet. Den som inte är nöjd med de beslut som fattats av överförmyndarnämnden kan överklaga besluten hos tingsrätten.

Jönköpings kommun har en överförmyndarnämnd vars ledamöter och ersättare väljs av kommunfullmäktige för en tid av fyra år. Nämndens ledamöter och ersättare deltar i sammanträden en gång i månaden för att ta ställning i ärenden som enbart kan beslutas av den gemensamma nämnden. Den dagliga handläggningen av ärenden sköts av tjänstemän på överförmyndarenheten.

Överförmyndarenheten

Vill du kontakta överförmyndarnämnden gör du det via Överförmyndarenheten. Där får du också information om sådant som rör gode män, förvaltare och förmyndare.

Ledamöter och ersättare i överförmyndarnämnden Länk till annan webbplats.

Sammanträdestider

Överförmyndarnämnden sammanträder i regel på onsdagar klockan 13.00 en gång per månad i Amiralen, Kasernen Asecs.

 • 18 januari
 • 15 februari
 • 15 mars
 • 19 april
 • 17 maj
 • 14 juni
 • 16 augusti
 • 20 september
 • 18 oktober
 • 15 november
 • 13 december

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Överförmyndarnämnden
Överförmyndarnämnden i Jönköpings kommun
551 89 Jönköping

Tfn 036-10 50 00