search
Sök
menu
Meny

Överförmyndarnämnden

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Myndigheten har till uppgift att utöva tillsynen över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning.

Tillsynen ska ge garanti mot rättsförluster för de personer som inte själva kan tillvarata sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, dvs. gamla, sjuka, handikappade och underåriga. För den som behöver hjälp medverkar överförmyndarnämnden till att en god man eller förvaltare utses. Det är tingsrätten som beslutar om godmanskap och förvaltarskap ska anordnas och vem som ska förordnas. Det är sedan överförmyndaren som kontrollerar att den förordnade personen sköter sitt uppdrag på ett bra sätt i enlighet med det regelverk som finns.

Överförmyndarnämndens tillsyn kan kortfattat sägas omfatta tre områden:

  1. Förmynderskap/föräldrafövaltning
  2. Godmanskap och förvaltarskap
  3. Godmanskap för ensamkommande barn

Föräldrabalken styr överförmyndarens verksamhet.

Länsstyrelsen utövar tillsyn över överförmyndarnämndens verksamhet. Den som inte är nöjd med de beslut som fattats av överförmyndarnämnden kan överklaga besluten hos tingsrätten.

Jönköpings kommun har en överförmyndarnämnd vars ledamöter och ersättare väljs av kommunfullmäktige för en tid av fyra år. Nämndens ledamöter och ersättare deltar i sammanträden en gång i månaden för att ta ställning i ärenden som enbart kan beslutas av den gemensamma nämnden. Den dagliga handläggningen av ärenden sköts av tjänstemän på överförmyndarnämndens kansli.

Överförmyndarnämndens kansli

Vill du kontakta överförmyndarnämnden gör du det via deras kansli. Där får du också information om sånt som rör förmyndare, förvaltare och gode män.

Kontakt

Överförmyndarnämnden
Överförmyndarnämnden i Jönköpings kommun
551 89 Jönköping

Tfn 036-10 50 00