Jobbansökan, hantering av personuppgifter

Här hittar du information om hur vi hanterar dina personuppgifter när du söker jobb på Jönköpings kommun.

Personuppgiftsansvarig

Varje nämnd i kommunen är personuppgiftsansvarig för rekryteringen av tjänster till den förvaltning som nämnden ansvarar för. Det är nämndens förvaltning som praktiskt hanterar rekryteringen. Kontaktuppgifter till förvaltningen finns alltid i annonsen.

Du är välkommen att ringa eller mejla kommunens kontaktcenter för frågor om vår behandling av dina personuppgifter och om du vill utöva dina rättigheter. Dina rättigheter innebär bland annat att du har rätt till information om behandlingen och rätt att få ta del av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har fler rättigheter som vi beskriver längre ned.

Du med skyddad identitet

Du som har skyddad identitet och vill söka ett jobb hos oss kan kontakta den person som är ansvarig för rekryteringen. Kontaktuppgifter till ansvarig person finns i annonsen.

Du ska inte söka jobbet digitalt, mejla personuppgifter eller skapa ett konto i vårt rekryteringssystem.

Du kan även ringa kommunens kontaktcenter. De hjälper dig att komma i kontakt med ansvarig för rekryteringen.

Därför behandlar vi dina personuppgifter – ändamål och rättslig grund

Du lämnar dina personuppgifter frivilligt till oss. Om du inte lämnar dina personuppgifter kan du inte delta i rekryteringen.

I rekryteringen bedömer vi underlagen från dig och övriga personer som söker jobbet. Därefter beslutas vem vi ska erbjuda jobbet. Kommunen har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för att kunna rekrytera nya medarbetare till våra verksamheter.

Vi har enligt diskrimineringslagen rätt att behandla dina personuppgifter efter att du deltagit i en rekryteringsprocess. Uppgifterna behöver vi om någon anser sig ha blivit diskriminerad och vill överklaga ett anställningsbeslut enligt diskrimineringslagen. Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra våra skyldigheter och iaktta våra och dina rättigheter inom arbetsrätten.

Uppgifter om antal sökande, kön, ålder och utbildningsnivå behandlar vi för statistiska ändamål. Dessa uppgifter är anonymiserade och de går inte att koppla samman med namn, personnummer, adresser eller telefonnummer.

Jönköpings kommun lyder under offentlighetsprincipen. Det innebär att vi ska lämna ut handlingar vid begäran, om uppgifterna inte omfattas av sekretess. Normalt sett ska handlingar i en rekrytering lämnas ut, men vi gör alltid en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen. Vi lämnar ut handlingar med stöd av rättslig förpliktelse enligt tryckfrihetsförordningen.

Tjänster som kräver legitimation

För tjänster som kräver legitimation kontrollerar vi utfärdad legitimation med stöd av vår rättsliga skyldighet. Vår skyldighet framgår i skollagen och hälso- och sjukvårdslagen. I samband med sådana rekryteringar informerar vi särskilt om denna behandling.

Tester för vissa tjänster

Vi genomför tester för vissa tjänster. Vi lämnar alltid information om behandlingen av sådana personuppgifter innan testet inleds och vi ber i så fall om ditt samtycke till den behandlingen.

Dina synpunkter på rekryteringen

Vi vill gärna ta del av dina synpunkter på rekryteringen för att kunna utveckla och förbättra vårt arbete med rekryteringar. Du deltar frivilligt och dina synpunkter hanteras anonymt. Vi ber bara om dina synpunkter, om du först lämnat ditt samtycke.

Personuppgifter som vi behandlar om dig

Vi behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i din ansökan till tjänsten. De uppgifter som vi behandlar är namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, utbildning, utbildningsbetyg, arbetsbetyg och yrkeserfarenhet samt andra uppgifter som du lämnar om dig själv i din ansökan. Du behöver lämna de uppgifter som vi efterfrågar i platsannonsen för att kunna delta i rekryteringen. Undvik att ta med integritetskänsliga uppgifter och uppgifter som vi inte efterfrågar.

Behandling av uppgifter som du inte själv lämnat

Vi behandlar endast uppgifter som du själv har lämnat till oss.

Mottagare av dina uppgifter

Det är endast de personer hos oss som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter i den aktuella rekryteringen som tar del av din ansökan och dina uppgifter.

Vi delar också med oss av dina personuppgifter till aktörer som behandlar dina personuppgifter för vår räkning, så kallade personuppgiftsbiträden. Sådan behandling regleras med ett avtal och enligt våra instruktioner.

Personuppgiftsbiträden som vi anlitar:

  • Powerinit är systemleverantören av kommunens rekryteringsverktyg.
  • Trustcruit är leverantör av systemet som kommunen använder för att ta emot synpunkter på rekryteringen. Vi kommer att dela din e-postadress med Trustcruit, endast om du har lämnat ditt samtycke.

Vi kommer att lämna ut handlingar enligt offentlighetsprincipen om någon person begär ut dem.

Tredje land

Dina personuppgifter behandlas inom EU och EES.

Lagringsperiod

Samtliga personuppgifter och eventuella bilagor raderar vi från Jönköpings kommuns rekryteringssystem 24 månader efter att den aktuella tjänsten har tillsatts.

Om du anställs på den sökta tjänsten bevarar vi dina personuppgifter och eventuella inskickade bilagor så länge som du är anställd.

Om du har lämnat synpunkter på rekryteringen sparas din e-postadress hos Trustcruit i två dagar efter att rekryteringen har avslutats.

Förekomst av automatiska beslut och profilering

Nej.

Dina rättigheter

För att utöva dina rättigheter ska du kontakta ansvarig förvaltning direkt eller kontakta kommunens kontaktcenter.

Vilka är dina rättigheter?

Dina rättigheter innebär bland annat att du har rätt till information om behandlingen och rätt till tillgång (registerutdrag) samt ytterligare rättigheter som vi beskriver längre ned.

Du har alltid rätt till:

  • information om hur vi behandlar dina personuppgifter
  • tillgång till (registerutdrag) de personuppgifter som vi har sparade om dig.

Under vissa omständigheter har du rätt till:

  • rättelse av dina personuppgifter
  • radering av dina personuppgifter om det inte strider mot annan lagstiftning
  • begränsning av behandling av dina personuppgifter
  • att göra invändningar mot hur vi behandlar dina personuppgifter
  • att dra tillbaka ett samtycke.

Om du vill veta mer om vad som gäller särskilt för de olika rättigheterna kan du läsa mer på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.

Integritetsskyddsmyndigheten Länk till annan webbplats.

KONTAKT

Kontaktcenter - om du har frågor och för att utöva dina rättigheter
Telefon: 036-10 50 00

E-post: kontaktcenter@jonkoping.se

Dataskyddsombud - om du har synpunkter på vår behandling
Telefon: 036-10 28 02

E-post: stk-dataskyddsombud@jonkoping.se

Integritetsskyddsmyndigheten - om du har klagomål

Lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, imy.se Länk till annan webbplats.

Senast granskad/publicerad: