Integration

Här finns information om hur Jönköpings kommun arbetar med integration.

Alla invånare har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Kommunen ska ha en välkomnande attityd till nya invånare oavsett varifrån de kommer. Oro i världen ställer krav på medmänsklighet och kommunen ska bidra till ett värdigt flyktingmottagande.

Samverkan kommun och civilsamhälle

Nyckeln till en lyckad integration handlar om tillgång till språket, arbete och kontakter i civilsamhället. I Jönköpings kommun är integration angeläget för hela organisationen och ett ansvar för varje chef att se till att målen nås. Detta kräver samverkan mellan kommunens aktörer för att sammanhållning och delaktighet ska öka. För att främja nyanlända kommuninvånares delaktighet i samhället krävs också en stark samverkan med det civila samhället.

Mål

Det viktigaste kommunmålet för integration är att alla ska kunna bidra till kommunens tillväxt och utveckling; att förvärvsarbetandet hos kvinnor och män ökar. Utrikes födda ses som en viktig resurs att möta kompetensbehovet hos näringsliv och offentlig sektor. Kommunen söker också öka antalet utrikes födda medarbetare så att det återspeglar befolkningssammansättningen. För att lyckas med detta söker man också främja deras karriärmöjligheter upp i organisationen; att mångfald främjas i alla led av organisationen. Detta kräver en undervisning i svenska med god kvalité och utbildningar som tjänar arbetsmarknadens behov.

Samverkan i Områdesgrupper

Jönköpings kommun har fyra bostadsområden (Huskvarna söder, Österängen, Öxnehaga och Råslätt) som enligt statistik är socioekonomiskt svagare än andra områden. Där bedrivs ett aktivt arbete för att tillsammans med invånarna stärka sammanhållningen, öka tryggheten och utveckla området. Samverkan i Områdesgrupper sker mellan förvaltningar och i nära samarbete med det civila samhället, bostadsföretagen och polisen. Detta förebyggande arbete har stor betydelse för att skapa trygga miljöer.

Samordning av arbetet med integration

Kommunstyrelsens ledningsutskott har det politiska ansvaret för samordningen av kommunens integrationsarbete. Kommunstyrelsens ordförande Ann-Marie Nilsson (C) har samordningsansvar och kommunalråd Andreas Persson (S) har inom ramen för Välfärdsutskottet ansvar för kommunens överenskommelse om flyktingmottagande. Deras arbete stöds av en integrationsstrateg som är placerad på stadskontorets utvecklings- och hållbarhetsenhet.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Tommy Josefsson
Integrationsstrateg
Utvecklings- och hållbarhetsenheten