Hållbar konsumtion

Här hittar du information om Jönköpings kommuns arbete med hållbar konsumtion. Målet är att påverkan från konsumtionen håller sig inom de planetära gränserna.

För att nå en hållbar utveckling för nuvarande och kommande generationer, måste det ekologiska fotavtrycket minskas genom att ändra konsumtionsvanor och nyttjande av resurser. Det ställer också högre krav på innovativt tänk redan i produktionsledet på varor som går att återanvända, återvinna och är tillverkade på ett hållbart sätt. Det är nödvändigt att gå ifrån linjära flöden till en cirkulär ekonomi. Att i högre utsträckning laga och reparera saker, skapar en efterfrågan på nya tjänster. Genom att till exempel öka produktionen av hållbara produkter i närområdet, skapas fler arbetstillfällen lokalt vilket leder till färre transporter.

Upphandling

Varje år upphandlas stora mängder varor och tjänster i kommunens regi. Genom att ställa tuffa krav på långsiktig hållbarhet med hänsyn till material, livslängd, klimatpåverkan och livscykelkostnader i varje upphandling där det är relevant, skapas goda förutsättningar och underlättar för medarbetarna att i nästa led göra rätt val. För att värna om global rättvisa och mänskliga rättigheter ställs krav på leverantörsledet gällande anständiga arbetsvillkor och på så vis stärks även den sociala hållbarheten.

Inköp

Jönköpings kommun ska agera och skapa förutsättningar för hållbara vanor, både inom kommunkoncernen och för medborgarna. Inom kommunkoncernen behöver det arbetas med tydligare inköpsstyrning och ett samlat hållbarhetsperspektiv. Kommunen nyttjar det som redan finns genom återbruk, delning och reparationer i första hand. I de fall nyinköp är nödvändigt ställs krav på hållbarhet i upphandlingar och därmed påverkar kommunen marknaden mot en mer hållbar produktion och konsumtion.

Delningsekonomi

Delningsekonomi innebär att hyra, dela eller låna saker istället för att själv äga dem. Återbrukat som norm och delningsekonomi som verktyg, ger ett hushållande av jordens resurser och möjliggör ekonomiska besparingar då verksamheterna inte nödvändigtvis behöver köpa nytt.

Livsmedel

Jönköpings kommun är en stor aktör gällande inköp av livsmedel. Kommunen ansvarar för skolmaten till barn och ungdomar, samt måltider för personer på kommunens äldreboenden, funktionshinderomsorgens måltider samt driver ett antal caféer. Kommunen har därför en stor möjlighet att påverka livsmedelskonsumtionen i kommunen. Utgångspunkten vid planering av menyn är en näringsriktig måltid. Därefter anpassas råvaror med hänsyn till säsong, ekologiskt, närproducerat, klimatbelastning och matsvinn.

Kemikaliehantering och farliga ämnen i produkter och material

Att hantera kemiska produkter och övriga kemiska riskkällor på rätt sätt är mycket viktigt av såväl arbetsmiljö-, miljö- som säkerhetsskäl. Lagstiftningen är omfattande och från flera olika myndigheter. Som en hjälp för att uppfylla de mest grundläggande och relevanta reglerna har kommunen en ”Rutin för kemikaliehantering” som ska tillämpas av alla förvaltningar. Farliga ämnen förekommer även i många andra produkter och material. Det är därför viktigt att om möjligt alltid välja de produkter som är upphandlade (som redan kravställts gällande farliga ämnen) och att ta hjälp av upphandlingsavdelningen vid övriga behov.

Kemikalier, miljömålet giftfri miljö

Hållbar byggnation och fastighetsförvaltning

Bygg- och fastighetssektorn har en stor påverkan på miljö och klimat. Som en stor offentlig beställare och fastighetsägare har kommunen en viktig roll för ökad hållbarhet. Genom systematiskt förändringsarbete kan kommunen ställa om till mer hållbar byggnation i byggnadens olika skeden. Kommunens lokaler ska vara ändamålsenliga, samt eftersträva resurseffektivitet och minskade klimatutsläpp.

Näringsliv

Jönköpings kommun ska stimulera till hållbara industrier och miljövänlig teknikutveckling både internt och externt. Genom nätverkande tar kommunen tillvara på framgångsfaktorer och sprider
goda initiativ. Som Sveriges åttonde största arbetsmarknad har kommunen ett stort ansvar för att bli ett hållbart och klimatsmart föredöme. Kommunen välkomnar och uppmuntrar företag som har ett
medvetet hållbarhetsarbete.

Avfallshantering

Resurser ska nyttjas i så hög utsträckning som möjligt för att förebygga och minimera avfall. Kommunens egna verksamheter samt kommuninvånarna ska sträva efter att minimera avfall och
återanvända produkter. Om avfall slutligen uppstår behöver avfallshanteringen vara så effektiv och enkel som möjligt för såväl samhället som konsumenterna. Avfallets påverkan på och risker för hälsa och miljö ska minimeras. Jönköpings kommun och i synnerhet det kommunala bolaget June Avfall & Miljö har enligt miljöbalken ansvar för en stor del av avfallshanteringen.

Nedskräpning

Här hittar du information om att skräpa ned utomhus. Det är förbjudet överallt och gäller för alla. Du får till exempel inte sprida platskonfetti vid evenemang.

Nedskräpning

Senast granskad/publicerad: